Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL TYRIMO DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 12 D. NUTARIMU NR. 2S-12 „DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007-02-14 SPRENDIMO NR. 1-1528 „DĖL PRITARIMO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „JCDECAUX LIETUVA“ SUTARČIAI IR SUSITARIMUI DĖL VILNIAUS, EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖS 2009 M., REKLAMAVIMO ANT LAUKO REKLAMOS ĮRENGINIŲ UŽSIENIO ŠALYSE“ 1 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS“ NUSTATYTŲ ĮPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMO

  • 2013 02 28
  • Nutarimo Nr.: 1S-26
  • Paskelbimo data: 2013 03 04
  • Nutrauktas tyrimas
Peržiūrėti dokumentą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2013 m. vasario 28 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl tyrimo dėl Konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 2S-12 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2007-02-14 sprendimo Nr.1-1528 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarčiai ir susitarimui dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse“ 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ nustatytų įpareigojimų nevykdymo nutraukimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
(1) Konkurencijos taryba 2008 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 2S-12 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007-02-14 sprendimo Nr.1-1528 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarčiai ir susitarimui dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse“ 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ (toliau – Nutarimas dėl pažeidimo) konstatavo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 4 straipsnio pažeidimą. Nutarimo dėl pažeidimo rezoliucinė dalis buvo paskelbta leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2008 m. liepos 9 d., Nutarimo dėl pažeidimo išvadų pagrįstumas ir teisėtumas buvo patvirtintas 2011 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje Nr. A502-2418/2011.
(2) Nutarimu dėl pažeidimo Konkurencijos taryba konstatavo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimą, nes Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) ir UAB „JCDecaux Lietuva“ (toliau – Bendrovė) 2007 m. kovo 20 d. pasirašytų susitarimo dėl bendradarbiavimo (toliau – Bendradarbiavimo susitarimas) bei susitarimo dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse (toliau – Susitarimas dėl reklamos) sudarymas be jokių sąžiningą konkurenciją užtikrinančių procedūrų vertintinas kaip Bendrovės privilegijavimas kitų ūkio subjektų atžvilgiu, kadangi šių susitarimų sudarymo metu nebuvo užtikrinta pastarųjų galimybė Savivaldybei siūlyti atitinkamas reklamavimo paslaugas mainais už jas gaunant atitinkamų reklaminių plotų naudojimo leidimus.
(3) Nutarimu dėl pažeidimo Konkurencijos taryba įpareigojo Savivaldybės tarybą panaikinti Savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimo Nr.1-1528 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarčiai ir susitarimui dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse“ (toliau – Sprendimas) 1 punktą arba pakeisti jį taip, kad neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Taip pat įpareigojo Savivaldybę nutraukti Bendradarbiavimo susitarimą ir Susitarimą dėl reklamos arba šių susitarimų nuostatas pakeisti taip, kad jos neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams.
(4) Turint pagrįstą įtarimą, kad Nutarimu dėl pažeidimo nustatyti įpareigojimai nebuvo tinkamai įvykdyti, 2012 m. liepos 3 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 1S-92 „Dėl Konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 2S-12 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2007-02-14 sprendimo Nr.1-1528 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarčiai ir susitarimui dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse“ 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ nustatytų įpareigojimų nevykdymo tyrimo pradėjimo“ (toliau – Nutarimas dėl įpareigojimų nevykdymo) buvo pradėtas tyrimas dėl Nutarimu dėl pažeidimo nustatytų įpareigojimų nevykdymo. Konkurencijos tarybos 2012 m. lapkričio 27 d. Nr. 1S-162 nutarimu tyrimas dėl įpareigojimų nevykdymo buvo pratęstas.
(5) Tyrimo metu Savivaldybė informavo, kad 2012 m. gruodžio 19 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. 1-955 „Dėl Tarybos 2007-02-14 sprendimo Nr. 1-1528 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarčiai ir susitarimui dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse“ 1 punkto panaikinimo“, kuriuo nusprendė panaikinti Sprendimo 1 punktą bei įgaliojo Savivaldybės administracijos direktorių nutraukti su Bendrove sudarytus Bendradarbiavimo susitarimą ir Susitarimą dėl reklamos[1].
(6) Remiantis Savivaldybės 2013 m. vasario 19 d. raštu pateikta informacija, Savivaldybė ir Bendrovė 2013 m. vasario 18 d. pasirašė susitarimą dėl 2007 m. kovo 20 d. pasirašytų susitarimų nutraukimo[2], kuriuo nutraukė Bendradarbiavimo susitarimą ir Susitarimą dėl reklamos.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
(7) Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, kad Konkurencijos taryba nagrinėja, ar viešojo administravimo subjektųpriimti teisės aktai ar kiti sprendimai atitinka šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytus reikalavimus ir, jeigu yra pagrindas, kreipiasi į viešojo administravimo subjektussu reikalavimu pakeisti ar panaikinti teisės aktus ar kitus konkurenciją ribojančius sprendimus. Jeigu reikalavimas neįvykdytas, Konkurencijos taryba turi teisę valstybinio administravimo subjektų sprendimus, išskyrus Vyriausybės norminius teisės aktus, apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, savivaldybių administravimo subjektų ir kitų viešojo administravimo subjektų sprendimus – apygardos administraciniam teismui.
(8)  Atsižvelgus į nurodytas Konkurencijos įstatymo nuostatas, vertinant, ar yra pagrindas Konkurencijos tarybai konstatuoti Nutarimu dėl pažeidimo nustatytų įpareigojimų nevykdymą, nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, ar Savivaldybė savo veiksmais pašalino Konkurencijos tarybos Nutarime dėl pažeidimo konstatuotą Konkurencijos įstatymo pažeidimą - panaikino Sprendimo 1 punktą, Bendradarbiavimo susitarimą ir Susitarimą dėl reklamos arba atitinkamai pakeitė jų nuostatas.
(9)  Atsižvelgiant į tai, kad nustatyta, jog tyrimo dėl įpareigojimų nevykdymo metu Savivaldybės taryba priėmė 2012 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. 1-955 „Dėl Tarybos 2007-02-14 sprendimo Nr. 1-1528 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarčiai ir susitarimui dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse“ 1 punkto panaikinimo“, kuriuo panaikino Sprendimo 1 punktą, o 2013 m. vasario 18 d. Savivaldybė ir Bendrovė pasirašė susitarimą, kuriuo nutraukė 2007 m. kovo 20 d. sudarytus Bendradarbiavimo susitarimą ir Susitarimą dėl reklamos, darytina išvada, kad Nutarimu dėl pažeidimo nustatyti įpareigojimai buvo įvykdyti.
(10)  Įvertinus visą byloje surinktą informaciją, konstatuotina, kad, atsižvelgiant į tai, kad tyrimo dėl įpareigojimų nevykdymo metu Savivaldybė įvykdė Nutarimu dėl pažeidimo nustatytus įpareigojimus, nėra pagrindo tęsti tyrimo, todėl jis turi būti nutrauktas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 4 dalies 6 punktu ir 28 straipsnio 3 dalies 3 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Nutraukti tyrimą dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2008 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 2S-12 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės 2007-02-14 sprendimo Nr.1-1528 „Dėl pritarimo Vilniaus miesto savivaldybės ir UAB „JCDecaux Lietuva“ sutarčiai ir susitarimui dėl Vilniaus, Europos kultūros sostinės 2009 m., reklamavimo ant lauko reklamos įrenginių užsienio šalyse“ 1 punkto atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams“ nustatytų įpareigojimų nevykdymo.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Tarybos narys, pirmininko pavaduotojas,
pavaduojantis pirmininką Elonas Šatas
 
[1] Bylos 2 tomas, 70 lapas.
[2] Bylos 2 tomas, 76 lapas.