LR Konkurencijos taryba
 
Valstybės biudžetinė įstaiga
Jogailos g. 14
Vilnius LT-01116
Kodas juridinių asmenų
registre 188668192
Tel. (8 5) 262 7797
Faks. (8 5) 212 6492
  JŪS ESATE ČIA:   Tarptautinis bendradarbiavimas
 
 
 
 
 
 
 
TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
 
  • Bendra apžvalga
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (KT) aktyviai bendradarbiauja su Europos Komisija ir valstybių narių konkurencijos institucijomis Europos konkurencijos tinkle (ECN).
KT taip pat aktyviai dalyvauja plėtojant konkurencijos politiką ir tarptautiniuose forumuose: ECA, EBPO ir ICN.
Daug dėmesio yra skiriama bendradarbiavimui su užsienio šalių konkurencijos institucijomis.
  • ECN – Europos konkurencijos tinklas
ECN − Europos Komisijos ir valstybių narių nacionalinių konkurencijos institucijų bendradarbiavimo forumas efektyviam konkurencijos taisyklių taikymui užtikrinti.
ECN pradėjo veikti 2004 m. gegužės 1 d. KT bendradarbiauja ECN tinkle su kitomis nacionalinėmis konkurencijos institucijomis nagrinėdama bylas, kurioms taikomas SESV 101 (draudžiami susitarimai) ir 102 (piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi) straipsniai, dalyvaudama Europos Komisijos įsteigtose darbo grupėse, keisdamasi konkurencijos taisyklių įgyvendinimo patirtimi ir gerąja praktika.
http://ec.europa.eu/competition/images/ecn_logo_small.jpg
  • ECA – Europos konkurencijos institucijos
ECA − 2001 m. Amsterdame įsteigtas neformalus Europos ekonominės erdvės (EEE) konkurencijos institucijų forumas, kuris jungia ES valstybes nares, Europos Komisiją, Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalis – Norvegiją, Islandiją, Lichenšteiną ir ELPA priežiūros instituciją (EFTA Surveillance Authority). Šios institucijos tikslas - užtikrinti, kad ELPA šalys vykdytų EEE susitarimo įsipareigojimus, taip pat ir konkurencijos srityje.
  • EBPO – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (OECD)
EBPO įsteigta 1960 m. gruodžio 14 d., pasirašius Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros konvenciją. EBPO narėmis šiuo metu yra 34 šalys. EBPO taip pat bendradarbiauja daugiau nei su 70 šalių, kurios nėra EBPO narės. Lietuva siekia narystės šioje organizacijoje ir 2015 m. tikisi būti pakviesta pradėti derybas dėl narystės.
Pagrindiniai EBPO tikslai − remti ekonomikos augimą, skatinti užimtumą, gerinti gyvenimo lygį, palaikyti finansinį stabilumą, padėti kitų šalių ekonomikos vystymuisi, prisidėti prie pasaulinės prekybos plėtojimo.
Siekiant šių tikslų vienas iš svarbių organizacijos uždavinių yra sąžiningos konkurencijos skatinimas. Šią veiklą koordinuoja Konkurencijos komitetas, įvairios darbo ir ekspertų grupės.
KT nuo 2001 m. dalyvauja EBPO Konkurencijos komiteto bei jo darbo grupių Nr. 2 „Konkurencija ir reguliavimas“ ir Nr. 3 „Bendradarbiavimas ir įgyvendinimas“ veikloje. KT nuolat teikia apžvalgas, pranešimus ir kitą informaciją apie konkurencijos priežiūrą Lietuvoje.
Konkurencijos tarybos parengta medžiaga skelbiama čia.
Daugiau apie EBPO veiklą konkurencijos srityje žr. http://www.oecd.org/competition/.
  • ICN – Tarptautinis konkurencijos tinklas
ICN − tarptautinis konkurencijos tinklas buvo įkurtas Niujorke 2001 m. spalio 25 d., tarptautiniams konkurencijos įgyvendinimo ir konkurencijos politikos klausimams spręsti. ICN veikloje dalyvauja 92 pasaulio šalių konkurencijos institucijos. KT šio tinklo veikloje dalyvauja nuo 2002 m.
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/images/spaceball.gifICN logo
  • Pirmininkavimas ES Tarybai
Antrąjį 2013 m. pusmetį Dina Lurje, Draudžiamų susitarimų skyriaus vedėja, pirmininkavo ES Tarybos Konkurencijos darbo grupei, kurioje buvo derinamas direktyvos, reguliuojančios žalos atlyginimą dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės aktų nuostatų pažeidimo, tekstas. Darbo grupės veikloje dalyvavo KT ir LR Ūkio ministerijos atstovai bei jų kolegos iš ES šalių.
ES Tarybos Konkurencijos darbo grupei pavyko suderinti direktyvos tekstą, kuriam gruodžio 2 d. pritarė ir ES konkurencingumo taryba, sudaryta iš ES valstybių narių ūkio ministrų.
Direktyva įsigalios, kai ji bus suderinta su Europos Parlamentu. Tikimasi, kad tai įvyks 2014 m. I pusmetį.
 
2013 m. spalio 3 d. Vilniuje vykusioje Europos konkurencijos dienoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentė, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Joaquin Almunia, ES šalių konkurencijos institucijų, Microsoft ir kitų verslo bendrovių, akademinio pasaulio atstovai bei konkurencijos teisės praktikai. Renginio metu dalyviai aptarė nacionalinių konkurencijos institucijų nepriklausomumo, žalos, patirtos dėl konkurencijos teisės pažeidimų, atlyginimo nukentėjusioms šalims ir didelių kainų tam tikrose rinkose klausimus. Konferencijoje skaityti pranešimai skelbiami čia.
 
 
 
  • Europos Sąjungos Dvynių programos projektas Armėnijai
2013 m. kovo 28 d. baigėsi daugiau nei dvejus metus trukęs Dvynių programos „Konkurencijos ir valstybės pagalbos teisės įgyvendinimo stiprinimas Armėnijoje“ projekto įgyvendinimas.
Vykdant projekte numatytus tikslus, KT ekspertai kartu su projekto vyresniuoju partneriu, Vokietijos Federaline ekonomikos ir technologijų ministerija, konsultavo Armėnijos konkurencijos institucijos darbuotojus konkurencijos ir valstybės pagalbos priežiūros įgyvendinimo klausimais, padėjo parengti Konkurencijos įstatymo pakeitimo projektą ir Valstybės pagalbos įstatymą bei juos įgyvendinančius teisės aktus, rengė seminarus Armėnijos konkurencijos ir kitų valstybės institucijų darbuotojams, teisėjams bei žiniasklaidai.
Faktai ir skaičiai:
Projekto partneriai – Vokietijos Federalinė ekonomikos ir technologijų ministerija, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Armėnijos Respublikos ekonominės konkurencijos apsaugos valstybinis komitetas (paramos gavėjas).
Projekto trukmė - 26 mėnesiai.
Projekto biudžetas – 1,1 mln. eurų.
Projekto įgyvendinimo metu surengti 35 seminarai ir apskritojo stalo diskusijos, kuriuose dalyvavo 345 Armėnijos valstybės institucijų, teismų ir žiniasklaidos atstovai.
Savo žiniomis ir patirtimi su Armėnijos kolegomis dalinosi 10 Lietuvos konkurencijos ir valstybės pagalbos teisės ekspertų.
Lietuvą šiame projekte atstovavo: J. Šovienė, KT pirmininko pavaduotoja (projekto vadovė), Š. Pajarskas, KT Ekonominės analizės grupės vadovas (nuolatinis Dvynių patarėjas Armėnijoje), Š. Keserauskas, KT pirmininkas, E. Šatas, KT pirmininko pavaduotojas, J. Ivanauskienė, KT narė, S. Cemnolonskis, dabar jau buvęs KT narys bei kiti KT ekspertai.
Projekto įgyvendinimo ataskaita skelbiama čia.
  • Dvišalės sutartys
2015 m. KT ir Gruzijos konkurencijos agentūra pasirašė memorandumą dėl partnerystės konkurencijos teisės įgyvendinimo srityje, kurio tikslas – skatinti Lietuvos ir Gruzijos konkurencijos institucijų bendradarbiavimą.
2010 m. KT ir Kazachstano Respublikos antimonopolinė agentūra pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas - stiprinti bendradarbiavimą konkurencijos politikos ir teisės srityje.
1997 m. KT ir Ukrainos konkurencijos institucija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas - stiprinti bendradarbiavimą konkurencijos politikos srityje.