Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos narių kompetencijos (Aktuali redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. 1S-70 (2016) „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS NARIAMS PAVEDAMŲ VEIKLOS SRIČIŲ“ PAPILDYMO

 

2016 m. lapkričio 18 d. Nr. 1S-124 (2016)

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nutaria:

Papildyti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2016 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 1S-70 (2016) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nariams pavedamų veiklos sričių“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS NARIAMS PAVEDAMŲ VEIKLOS SRIČIŲ

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 19 straipsnio 8 dalimi, 20 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau − Konkurencijos taryba) nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 822, 17 punktu Konkurencijos taryba  nutaria:

1. Pavesti Konkurencijos tarybos nariams koordinuoti šias Konkurencijos tarybos veiklos sritis:

Jolantai Ivanauskienei –Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus veiklos sritį;

Dinai Lurje – Konkurencijos tarybos tarptautinių ryšių sritį, Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus veiklos sritį;

Elonui Šatui – Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus, Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo skyriaus veiklos sritis;

Jūratei Šovienei – Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus veiklos sritį.

2. Nustatyti, kad šio nutarimo 1 punktas galioja trejus metus arba iki Konkurencijos tarybos nario kadencijos pabaigos.

3. Nustatyti, kad, pasibaigus šio nutarimo 2 punkte nustatytam terminui, šio nutarimo 1 punkte nurodyti asmenys koordinuoja 1 punktu pavestas Konkurencijos tarybos veiklos sritis tol, kol nepriimamas naujas Konkurencijos tarybos nutarimas dėl Konkurencijos tarybos nariams pavedamų veiklos sričių.“

 

 

 

Pirmininkas

Atnaujinta: 2016 12 14