Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas padeda įsivertinus didžiausius korupcijos rizikos veiksnius, numatyti konkrečias priemones problemoms valdyti ir šalinti.

Įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijas tvirtina Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.399325

Informacija apie korupcijos pasireiškimo tikimybę Konkurencijos tarybos veiklos srityse:

2018 m.

Atnaujinta: 2018 11 02