Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo pranešimas

Karjera

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą ir (ar) motyvacinį laišką informuokite, ar sutinkate, kad pasibaigus atrankos procesui, bet Konkurencijos tarybai nepasirinkus Jūsų kandidatūros, šiuose dokumentuose esantys Jūsų duomenys būtų saugomi 2 metus nuo atrankos pasibaigimo datos. Esant karjeros galimybėms, atitinkančioms Jūsų gyvenimo aprašymą, su Jumis būtų susisiekta.

Nenurodžius sutikimo, Jūsų atsiųstas gyvenimo aprašymas ir (ar) motyvacinis laiškas bus naudojami tik šios atrankos procesui bei saugomas iki atrankos pasibaigimo datos. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu Agne.Sauliene@kt.gov.lt. Plačiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises. Konfidencialumą garantuojame.

Visose su darbo santykiais susijusiose srityse Konkurencijos taryba siekia užtikrinti lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų įgyvendinimą.

EKONOMINĖS ANALIZĖS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Ekonominės analizės  grupės vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2.   Pareigybės lygis – A (A2), atsakomybės ir funkcijų sudėtingumo lygis 4, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 6,05 iki 8,5.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Ekonominės analizės grupės (toliau – Grupė) vyriausiojo specialisto (toliau – darbuotojo) pareigybė reikalinga teikti Konkurencijos tarybai bei Konkurencijos tarybos administracijos struktūriniams padaliniams metodinę ir praktinę pagalbą ekonominiais klausimais Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo taikymo srityje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einančio darbuotojo bendroji veiklos sritis – Grupės kompetencijai priskirtų klausimų ekonominė analizė.

IV SKYRIUS

            SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos krypties išsilavinimą;

5.2. turėti ekonominio darbo patirties;

5.3. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;

5.4. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;

5.5. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;

5.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

5.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;

5.8. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

5.10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja atliekant Grupės kompetencijai priskirtų klausimų ekonominę analizę ir rengiant išvadas bei pasiūlymus dėl jų;

6.2. ekonominiu aspektu padeda konsultuoti, dalyvauja darbo grupėse su Grupės funkcijomis susijusiais klausimais ir kitaip padeda tyrimus ar kitų klausimų nagrinėjimą atliekantiems darbuotojams;

6.3. padeda atlikti ūkio subjektų finansinės padėties ekonominį vertinimą pagal jų prašymus dėl baudų mokėjimo atidėjimo ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl jų;

6.4. dalyvauja Grupės kompetencijos ribose rengiant informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuojant iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengiant išvadas ir pasiūlymus dėl jų;

6.5. Grupės vadovui pavedus padeda teikti išvadas ir pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl Konkurencijos įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pažeidimų tyrimų pradėjimo tikslingumo ir efektyvumo;

6.6. Grupės vadovui pavedus dalyvauja atliekant Konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimus ir nagrinėjant koncentracijas;.

6.7. padeda rengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

6.8. Grupės vadovui pavedus pagal savo kompetenciją dalyvauja atstovaujant Grupę Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

6.9. padeda rengti Grupės metinę veiklos ataskaitą;

6.10. darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.

_____________________

Dokumentai priimami per el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) iki 2020-06-04.

El. p. pasiteirauti: agne.sauliene@kt.gov.lt

Praktika Konkurencijos taryboje – ne kasdien pasitaikanti galimybė iš arčiau susipažinti su institucijos veikla ir prisidėti prie mūsų misijos kurti kuo didesnę naudą vartotojams. Tuo jau pasinaudojo Vilniaus universitete ekonomiką studijavę Danielius ir Julius bei teisės mokslus krimtę Simona ir Jonas. Kaip jiems sekėsi? 

Atnaujinta: 2019 11 04