Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Karjera

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą ir (ar) motyvacinį laišką informuokite, ar sutinkate, kad pasibaigus atrankos procesui, bet Konkurencijos tarybai nepasirinkus Jūsų kandidatūros, šiuose dokumentuose esantys Jūsų duomenys būtų saugomi 2 metus nuo atrankos pasibaigimo datos. Esant karjeros galimybėms, atitinkančioms Jūsų gyvenimo aprašymą, su Jumis būtų susisiekta.

Nenurodžius sutikimo, Jūsų atsiųstas gyvenimo aprašymas ir (ar) motyvacinis laiškas bus naudojami tik šios atrankos procesui bei saugomas iki atrankos pasibaigimo datos. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu Agne.Sauliene@kt.gov.lt. Plačiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises. Konfidencialumą garantuojame.

Skelbimo Nr.: 40149

Skelbimo data: 2018-12-12

Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Ekonominės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos
pirmininko 2018 m. lapkričio 27 d.
įsakymu Nr. 1V-341

EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.    Ekonominės analizės skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.    Pareigybės lygis − A.
3.    Pareigybės kategorija − 13.

II. PASKIRTIS

4.    Ekonominės analizės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybos nariams bei Konkurencijos tarybos administracijos struktūriniams padaliniams metodinę ir praktinę pagalbą ekonominiais klausimais Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo taikymo srityje.

III. VEIKLOS SRITIS

5.    Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – ekonominė analizė, industrinė organizacija.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.2.    turėti darbo patirties konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje;
6.3.    išmanyti industrinės organizacijos principus ir sugebėti juos taikyti praktikoje;
6.4.    mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas); 
6.5.    gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
6.6.    gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;
6.7.    gebėti identifikuoti problemines situacijas, įvertinti jų riziką, pasiūlyti jų sprendimo būdus;
6.8.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas;
6.9.    sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.10.    būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis, jų atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
6.11.    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savarankišką ir bendrą darbą, atlikti pavedimus;
6.12.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teise.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1.    Skyriaus vedėjo pavedimu esant poreikiui teikia pasiūlymus ir konsultacijas ekonominiais klausimais Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo ir ES konkurencijos taisyklių pažeidimo, atliekant rinkos tyrimus ir nagrinėjant koncentracijas, įskaitant rinkų apibrėžimo, dominuojančios padėties nustatymo, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, žalos konkurencijai teorijos pagrįstumo ir koncentracijų poveikio konkurencijai prognozavimo klausimais.
7.2.    Skyriaus vedėjui pavedus teikia pasiūlymus ir konsultacijas Konkurencijos tarybai ir Konkurencijos tarybos struktūrinius padaliniams kitais ekonominiais klausimais, susijusiais su teisės aktais, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba;
7.3.    galimai probleminių koncentracijų atveju ir kai pagal Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 3 dalį priimamas sprendimas toliau nagrinėti pranešimą apie koncentraciją, dalyvauja šių koncentracijų nagrinėjime;
7.4.    Skyriaus vedėjui pavedus teikia išvadas ir pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl Konkurencijos įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pažeidimų tyrimų pradėjimo tikslingumo ir efektyvumo;
7.5.    pradėjus tyrimą dėl pažeidimo pagal Konkurencijos įstatymo 7 straipsnį dalyvauja to tyrimo atlikime;
7.6.    esant poreikiui, Skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 ir 4 straipsnių pažeidimų;
7.7.    padeda vertinant siūlomas baudas Konkurencijos įstatymo 5 ir 7 straipsnio pažeidimų ir procedūrinių pažeidimų tyrimuose ekonominiu aspektu;
7.8.    padeda atliekant ūkio subjektų finansinės padėties ekonominį vertinimą pagal jų prašymus dėl baudų mokėjimo atidėjimo ir teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;
7.9.    Skyriaus vedėjo pavedimu nagrinėja pranešimus apie koncentracijas, rengia koncentracijų nagrinėjimo išvadas bei pasiūlymus ir teikia juos Konkurencijos tarybai;
7.10.    nagrinėja asmenų prašymus ir paklausimus, konsultuoja asmenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.11.    pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja atliekant rinkų tyrimus;
7.12.    Skyriaus vedėjui pavedus padeda Konkurencijos tarybos skyriams atlikti tyrimus, dalyvauja kitų Europos Sąjungos šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;
7.13.    Skyriaus vedėjui pavedus atlieka vykdomų tyrimų ar kitų nagrinėjamų klausimų ekonominę analizę ir teikia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų sprendimo būdų;
7.14.    ekonominiu aspektu konsultuoja, dalyvauja darbo grupėse ir kitaip bendradarbiauja su tyrimus ar kitų klausimų nagrinėjimus atliekančiais darbuotojais su Skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais;
7.15.    Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
7.16.    Skyriaus vedėjui pavedus padeda atstovaujant Konkurencijos tarybos interesams teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija;
7.17.    Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;
7.18.    nustatyta tvarka ir terminais rengia dalyvavimo Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;
7.19.    rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą;
7.20.    valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8.     Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 2126557, atranka@kt.gov.lt,

Dokumentai priimami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (paskelbta 2018-12-12) el. būdu  per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt (pateikimas prašymas leisti dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymas, užpildyta Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją).

_________

Praktika Konkurencijos taryboje – ne kasdien pasitaikanti galimybė iš arčiau susipažinti su institucijos veikla ir prisidėti prie mūsų misijos kurti kuo didesnę naudą vartotojams. Tuo jau pasinaudojo Vilniaus universitete ekonomiką studijavę Danielius ir Julius bei teisės mokslus krimtę Simona ir Jonas. Kaip jiems sekėsi? 

Atnaujinta: 2018 07 02