Ieškome sekretoriaus-referento (-ės)

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.         Vidaus administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2.         Pareigybės lygis – A (A2), atsakomybės ir funkcijų sudėtingumo lygis 2.

II. PASKIRTIS

3.         Vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti kasdienį Konkurencijos tarybos vidaus darbą bei padėti vadovybei ir kitiems Konkurencijos tarybos darbuotojams spręsti dokumentų valdymo ir kitus organizacinio pobūdžio klausimus.

III. VEIKLOS SRITIS

4.         Šias pareigas einančio darbuotojo bendroji veiklos sritis – dokumentų valdymas ir vidaus administravimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.         Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.      turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2.      gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus;

5.3.      gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

5.4.      sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5.   mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;

5.6.      mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;

5.7.      mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja organizuojant Konkurencijos tarybos dokumentų apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus;

6.2. dalyvauja užtikrinant Konkurencijos tarybos rengiamų dokumentų įforminimą pagal teisės aktų reikalavimus;

6.3. konsultuoja Konkurencijos tarybos darbuotojus Dokumentų valdymo sistemos klausimais;

6.4. dalyvauja peržiūrint Konkurencijos tarybos gautą korespondenciją, atliekant pirminį jos tvarkymą –  užregistruoja, skenuoja ir atiduoda pagal paskirtį nustatyta tvarka;

6.5. dalyvauja tvarkant siunčiamą Konkurencijos tarybos korespondenciją: registruoja, rūšiuoja ir išsiunčia adresatams;

6.6. nustatyta tvarka tvirtina Konkurencijos tarybos dokumentų nuorašus, kopijas ir išrašus;

6.7. Skyriaus vedėjo, administracijos direktoriaus pavedimu nurodytuose struktūriniuose Konkurencijos tarybos padaliniuose:

6.7.1. tvarko Skyriaus bylas, sudaro bylų apyrašus, paruošia ir priduoda bylas archyvui, užtikrina tinkamą dokumentacijos planų sudarymą;

6.7.2. rengia ir veda elektronines bylas;

6.7.3.   rengia šabloninių dokumentų projektus;

6.7.4.   teikia besikreipiantiems interesantams pirminę konsultaciją telefonu;

6.7.5.   atsako į elektroninius paklausimus, kuriuose naudojamas atsakymo šabloną;

6.7.6.   išsiunčia raštus, nustatyta tvarka tvirtina Konkurencijos tarybos dokumentų nuorašus, kopijas ir išrašus;

6.7.7.   struktūrinio padalinio specialistui sužymėjus, kokie duomenys yra konfidencialūs, rengia Konkurencijos tarybos dokumentų išrašus be konfidencialių duomenų;

6.7.8.   rašo susitikimų protokolus, tvarko su struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius organizacinius reikalus (tvarko komandiruočių dokumentus, organizuoja dokumentų vertimus);

6.7.9.   administruoja struktūrinio padalinio dokumentų pateikimą per Konkurencijos tarybos Dokumentų valdymo sistemą: įkelia raštus, atsakymus į paklausimus ar kitus kreipimusis; užtikrina jų pasirašymą; nesant patvirtinimo apie gautą dokumentą – susisiekia su adresatu ir pasitikslina, ar adresatas jį gavo, kitaip užtikrina tinkamą ir sklandų struktūriniame padalinyje rengtų bei struktūriniame padalinyje gautų dokumentų per Konkurencijos tarybos Dokumentų valdymo sistemą valdymą;

6.7.10. renka ir teikia statistinius duomenis apie struktūrinio padalinio veiklą įvairioms ataskaitoms, regioninių ar tarptautinių organizacijų paklausimams;

6.7.11. administruoja struktūrinio padalinio naudojamas informacines sistemas, reikalingas struktūrinio padalinio funkcijoms vykdyti;

6.7.12. struktūrinio padalinio vadovui pavedus vykdo kitas su struktūrinio padalinio dokumentų valdymu susijusias užduotis;

6.8. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, administracijos direktoriaus, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui

Pretendentų prašome pateikti savo CV  el. paštu agne.sauliene@kt.gov.lt iki 2018 m. lapkričio 21 d. Konfidencialumą garantuojame. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Atnaujinta: 2018 11 08