Ieškome teisininko (-ės)

I.          PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį;

2. Pareigybės lygis – A (A1), atsakomybės ir funkcijų sudėtingumo lygis 4.

II. PASKIRTIS

3. Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimų laikymosi priežiūrai vykdyti, su tuo susijusiems asmenų pareiškimams ir prašymams nagrinėti, tyrimams atlikti ir kitoms skyriaus kompetencijai priskirtoms funkcijoms įgyvendinti.

III.       VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einančio darbuotojo bendroji veiklos sritis – dalyvauti Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo draudžiamus susitarimus reglamentuojančių nuostatų laikymosi priežiūroje.

IV.       SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;

5.3. gerai išmanyti Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;

5.4. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 str., įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003) nuostatas, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas ir kitus Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus konkurencijos teisės srityje;

5.5. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,

5.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus,

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis MS Office programinio paketo programomis;

5.8. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;

5.9. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;

5.10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.

V.        ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1.      dalyvauja nagrinėjant asmenų pareiškimus ir, esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo, dalyvauja atliekant šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus;

6.2.      esant pagrindui, dalyvauja teikiant pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo.

6.3.      padeda rengti tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo nagrinėjimo bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;

6.4.      pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus;

6.5.      dalyvauja atliekant Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymo kontrolę;

6.6.      padeda nagrinėjant ūkio subjektų prašymus dėl atleidimo nuo baudos ir prašymus dėl baudos sumažinimo bei supaprastintus prašymus dėl atleidimo nuo baudos, pateiktus pagal Konkurencijos tarybos patvirtintas Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisykles; esant pagrindui, teikiant Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl preliminaraus tokių prašymų tenkinimo ir tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, ES sutarties 101 straipsnio pažeidimų pradėjimo; bei baigus tyrimą teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl galutinio tokių prašymo vertinimo;

6.7.      Reglamento Nr. 1/2003 ir jį įgyvendinančių aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;

6.8.      dalyvauja atliekant Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus, vykdant skyriaus kompetencijai priskirtus tyrimus, esant būtinybei, dalyvauja kitų skyrių, kitų ES šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;

6.9.      Skyriaus vedėjui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų, susijusių su skyriaus kompetencija, projektus;

6.10.    dalyvauja nagrinėjant ūkio subjektų prašymus pateikti paaiškinimą ar nuomonę dėl susitarimų atitikties Konkurencijos įstatymo 6 straipsnyje ir Konkurencijos tarybos nutarimuose nustatytoms išimties sąlygoms, konsultuojant asmenis kitais klausimais skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;

6.11.    pagal skyriaus kompetenciją analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia su tuo susijusią informaciją;

6.12.    dalyvauja tyrimų darbo grupėse;

6.13.    Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

6.14.    dalyvauja rengiant Skyriaus bendrą metinę ataskaitą;

6.15.    pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;

6.16.    pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

6.17.    Skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose;

6.18.    konsultuoja asmenis Skyriaus kompetencijos ribose;

6.19.    darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VI.       ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Pretendentų prašome pateikti savo CV  el. paštu agne.sauliene@kt.gov.lt iki 2018 m. lapkričio 21 d. Konfidencialumą garantuojame. Susisieksime tik su atrinktais kandidatais.

Atnaujinta: 2018 11 05