Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Karjera

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą ir (ar) motyvacinį laišką informuokite, ar sutinkate, kad pasibaigus atrankos procesui, bet Konkurencijos tarybai nepasirinkus Jūsų kandidatūros, šiuose dokumentuose esantys Jūsų duomenys būtų saugomi 2 metus nuo atrankos pasibaigimo datos. Esant karjeros galimybėms, atitinkančioms Jūsų gyvenimo aprašymą, su Jumis būtų susisiekta.

Nenurodžius sutikimo, Jūsų atsiųstas gyvenimo aprašymas ir (ar) motyvacinis laiškas bus naudojami tik šios atrankos procesui bei saugomas iki atrankos pasibaigimo datos. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu Agne.Sauliene@kt.gov.lt. Plačiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises. Konfidencialumą garantuojame.

Skelbimo Nr.: 40576

Skelbimo data: 2019-01-10

Konkursą organizuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,19) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos
pirmininko 2017 m. lapkričio 16 d.
įsakymu Nr. 1V-258
Lietuvos Respublikos
konkurencijos tarybos
pirmininko 2018 m. gruodžio 14 d.
įsakymo Nr. 1V- 354 redakcija)

DOMINUOJANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR SUSIJUNGIMŲ PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.    PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.    Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus vyriausias specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
2.    Pareigybės lygis – A.
3.    Pareigybės kategorija – 13.

II.    PASKIRTIS

4.    Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimų, Konkurencijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių koncentracijos priežiūrą, laikymosi priežiūrai vykdyti bei kitoms Skyriaus kompetencijai priskirtoms funkcijoms įgyvendinti.

III.    VEIKLOS SRITIS

5.    Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis − Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi reglamentuojančių nuostatų, Konkurencijos įstatymo koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų laikymosi priežiūra.

IV.    SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1.   turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2.    turėti darbo patirties konkurencijos teisės taikymo ir (ar) konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje;
6.3.    mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu;
6.4.    gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
6.5.    gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;
6.6.    sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.7.    būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis, jų atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
6.8.    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
6.9.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas;
6.10.    išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę.

V.    ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1.    nagrinėja asmenų pareiškimus, kitą informaciją ir, esant pagrindui, Konkurencijos tarybai teikia pasiūlymus pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus; 
7.2.    esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl laikinųjų priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo, tyrimo nutraukimo, išskyrimo į atskirus tyrimus ar sujungimo į vieną tyrimą, atsisakymo pradėti tyrimą ir rengia Konkurencijos tarybos nutarimų projektus;
7.3.    nagrinėja tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, bylas bei kartu su pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
7.4.    kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;
7.5.    rengia ir teikia informaciją Reglamento Nr. 1/2003 numatytais atvejais;
7.6.    nagrinėja pranešimus apie koncentracijas, rengia koncentracijų nagrinėjimo išvadas bei pasiūlymus ir teikia juos Konkurencijos tarybai;
7.7.    Reglamento Nr. 139/2004 ir jį įgyvendinančių teisės aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;
7.8.    atlieka Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus, dalyvauja kitų Konkurencijos tarybos skyrių atliekamuose tyrimuose, dalyvauja kitų Europos Sąjungos šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;
7.9.    pagal Skyriaus kompetenciją atlieka rinkų tyrimus;
7.10.    rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus;
7.11.    rengia ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus, atlieka teisės aktų projektų ekspertizę;
7.12.    Skyriaus kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų;
7.13.    Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;
7.14.    nustatyta tvarka ir terminais rengia dalyvavimo Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;
7.15.    rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
7.16.    Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
7.17.    pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
7.18.    Skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija;
7.19.    nagrinėja asmenų prašymus ir paklausimus, konsultuoja asmenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
7.20.    rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą;
7.21.    valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VI.    ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 2126557, atranka@kt.gov.lt.

Dokumentai priimami 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (paskelbta 2019-01-10) el. būdu  per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą, adresu www.testavimas.vtd.lt (pateikimas prašymas leisti dalyvauti konkurse, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymas, užpildyta Nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją).

_________

Praktika Konkurencijos taryboje – ne kasdien pasitaikanti galimybė iš arčiau susipažinti su institucijos veikla ir prisidėti prie mūsų misijos kurti kuo didesnę naudą vartotojams. Tuo jau pasinaudojo Vilniaus universitete ekonomiką studijavę Danielius ir Julius bei teisės mokslus krimtę Simona ir Jonas. Kaip jiems sekėsi? 

Atnaujinta: 2018 07 02