Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo pranešimas

Karjera

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą ir (ar) motyvacinį laišką informuokite, ar sutinkate, kad pasibaigus atrankos procesui, bet Konkurencijos tarybai nepasirinkus Jūsų kandidatūros, šiuose dokumentuose esantys Jūsų duomenys būtų saugomi 2 metus nuo atrankos pasibaigimo datos. Esant karjeros galimybėms, atitinkančioms Jūsų gyvenimo aprašymą, su Jumis būtų susisiekta.

Nenurodžius sutikimo, Jūsų atsiųstas gyvenimo aprašymas ir (ar) motyvacinis laiškas bus naudojami tik šios atrankos procesui bei saugomas iki atrankos pasibaigimo datos. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. paštu Agne.Sauliene@kt.gov.lt. Plačiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises. Konfidencialumą garantuojame.

Visose su darbo santykiais susijusiose srityse Konkurencijos taryba siekia užtikrinti lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų įgyvendinimą.

EKONOMINĖS ANALIZĖS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

1. Ekonominės analizės  grupės vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2.   Pareigybės lygis – A (A2), atsakomybės ir funkcijų sudėtingumo lygis 4, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 6,05 iki 8,5.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

3. Ekonominės analizės grupės (toliau – Grupė) vyriausiojo specialisto (toliau – darbuotojo) pareigybė reikalinga teikti Konkurencijos tarybai bei Konkurencijos tarybos administracijos struktūriniams padaliniams metodinę ir praktinę pagalbą ekonominiais klausimais Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo taikymo srityje.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einančio darbuotojo bendroji veiklos sritis – Grupės kompetencijai priskirtų klausimų ekonominė analizė.

IV SKYRIUS

            SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos krypties išsilavinimą;

5.2. turėti ekonominio darbo patirties;

5.3. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;

5.4. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;

5.5. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;

5.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

5.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;

5.8. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

5.10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. dalyvauja atliekant Grupės kompetencijai priskirtų klausimų ekonominę analizę ir rengiant išvadas bei pasiūlymus dėl jų;

6.2. ekonominiu aspektu padeda konsultuoti, dalyvauja darbo grupėse su Grupės funkcijomis susijusiais klausimais ir kitaip padeda tyrimus ar kitų klausimų nagrinėjimą atliekantiems darbuotojams;

6.3. padeda atlikti ūkio subjektų finansinės padėties ekonominį vertinimą pagal jų prašymus dėl baudų mokėjimo atidėjimo ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl jų;

6.4. dalyvauja Grupės kompetencijos ribose rengiant informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuojant iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengiant išvadas ir pasiūlymus dėl jų;

6.5. Grupės vadovui pavedus padeda teikti išvadas ir pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl Konkurencijos įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pažeidimų tyrimų pradėjimo tikslingumo ir efektyvumo;

6.6. Grupės vadovui pavedus dalyvauja atliekant Konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimus ir nagrinėjant koncentracijas;.

6.7. padeda rengti pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

6.8. Grupės vadovui pavedus pagal savo kompetenciją dalyvauja atstovaujant Grupę Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

6.9. padeda rengti Grupės metinę veiklos ataskaitą;

6.10. darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.

_____________________

Dokumentai priimami per el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) iki 2020-06-04.

El. p. pasiteirauti: agne.sauliene@kt.gov.lt

Skelbimo Nr.: 44527

Skelbimo data: 2020-05-27

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Vyriausiasis patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 17,50

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 
pirmininko 2020 m. gegužės 21   d. įsakymu Nr. 1V-122


LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS
VYRIAUSIOJO PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1.    Konkurencijos tarybos vyriausiasis patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2.    Konkurencijos tarybos vyriausiojo patarėjo pareigybės paskirtis – koordinuoti Konkurencijos tarybos administracijos veiklą įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnių pažeidimų tyrimo srityje, teikti konsultacijas strateginiais, procedūriniais ir kitais tyrimų planavimo, organizavimo bei atitikties užtikrinimo klausimais. 

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3.    Konkurencijos tarybos vyriausiojo patarėjo specialioji veiklos sritis – nacionalinių įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnių ir šiuos nacionalinius bei Europos Sąjungos teisės aktus aiškinančių ir įgyvendinančių teisės aktų nuostatų taikymo priežiūra ir kontrolė. 

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1.    turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro arba vienpakopį teisės krypties išsilavinimą;
4.2.    turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį konkurencijos teisės srityje;
4.3.    turėti darbo patirties tyrimų dėl įstatymų pažeidimų organizavimo srityje;
4.4.    gerai išmanyti Konkurencijos įstatymą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 ir 102 straipsnius, Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, šių teisės normų įgyvendinimą ir taikymą reglamentuojančius teisės aktus ir praktiką bei gebėti juos taikyti praktikoje;
4.5.    gerai išmanyti Konkurencijos tarybos praktiką taikant įstatymus, kurių priežiūra priskirta Konkurencijos tarybos kompetencijai;
4.6.    gerai išmanyti viešąjį administravimą, administracinių bylų teiseną, teisės aktų projektų rengimą ir priėmimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius teisės principus, Lietuvos Respublikos institucijų struktūros ir veiklos principus;
4.7.    būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, institucijų struktūrą, jų veiklą;
4.8.    gebėti analizuoti faktines situacijas, jas kvalifikuoti sistemiškai aiškinant ir taikant teisės normas, atsižvelgus į susiformavusią jų aiškinimo ir taikymo praktiką;
4.9.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas, sugebėti analizuoti bei vertinti;
4.10.    gebėti atlikti teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;
4.11.    gebėti identifikuoti problemines situacijas, įvertinti jų riziką, pasiūlyti jų sprendimo būdus; 
4.12.    gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengiant ir teikiant išvadas, analitinę ar kitokią informaciją;
4.13.    gebėti planuoti ir organizuoti savarankišką ir bendrą darbą, numatyti jo prioritetus;
4.14.    mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
4.15.    mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1.    pagal Konkurencijos tarybos darbo reglamente nustatytus įgaliojimus koordinuoja Konkurencijos tarybos administracijos veiklą įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnių pažeidimų tyrimo srityje, vykdo atliekamų pažeidimų tyrimų priežiūrą ir kontroliuoja jų rezultatus;
5.2.    koordinuoja Konkurencijos tarybos atliekamų priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimo ir pasirengimo tyrimams procesą, prireikus dalyvauja planuojant priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas, konsultuoja dėl įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnio pažeidimų tyrimų strategijos, krypčių ir tyrimo veiksmų, teisinio kvalifikavimo kokybės ir pagrįstumo;
5.3.    koordinuoja su Konkurencijos tarybos atliekamų pažeidimų tyrimų veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su Konkurencijos tarybos atliekamų pažeidimų tyrimų veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą;
5.4.    konsultuoja ir teikia pasiūlymus dėl Konkurencijos taryboje gautų kompleksinių pareiškimų pradėti įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnio pažeidimų tyrimus, atitikties nustatytiems reikalavimams, teisinio kvalifikavimo ir pareiškimų nagrinėjimo baigties;
5.5.    atlieka pasiūlymų pradėti tyrimus dėl įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnio pažeidimo vertinimą, teikia savo pasiūlymus ar pastabas dėl tyrimo atitikties Konkurencijos tarybos veiklos prioritetams;
5.6.    prireikus atlieka kompleksinių Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnio pažeidimų analizę, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo; 
5.7.    prireikus teikia pasiūlymus ar pastabas dėl Konkurencijos tarybos pozicijos ir argumentų rengiant procesinius dokumentus ar atstovaujant Konkurencijos tarybai teismuose nagrinėjant su Konkurencijos tarybos veikla susijusias bylas;
5.8.    atlieka Konkurencijos taryboje nagrinėjamų sudėtingo pobūdžio klausimų, susijusių su Konkurencijos tarybos veikla, analizę, teikia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų sprendimo būdų;
5.9.    dalyvauja ir (ar) atstovauja Konkurencijos tarybai Lietuvos Respublikos, ES, tarptautinių organizacijų ir institucijų veikloje;
5.10.    prireikus teikia pasiūlymus ar pastabas dėl Konkurencijos tarybos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais;
5.11.    pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ar Konkurencijos tarybos vykdomuose projektuose, prireikus jiems vadovauja, taip pat kitaip bendradarbiauja su Konkurencijos tarybos darbuotojais konkurencijos teisės ir kitais su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusiais klausimais;
5.12.    padeda užtikrinti vieningą Konkurencijos tarybos praktiką taikant įstatymus, kurių priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba;
5.13.    pagal kompetenciją prisideda prie Konkurencijos tarybos strateginio veiklos plano rengimo; 
5.14.    pagal kompetenciją prisideda prie metinės Konkurencijos tarybos veiklos ataskaitos rengimo;
5.15.    pagal kompetenciją vykdo ir kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

VII SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6.    Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Eglė Karlonaitė

Telefonas: 8 5 2196812

El.paštas: egle.karlonaite@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

_________

Dokumentai priimami per el. būdu (per VATIS Atrankos modulį) iki 2020-06-10.

Praktika Konkurencijos taryboje – ne kasdien pasitaikanti galimybė iš arčiau susipažinti su institucijos veikla ir prisidėti prie mūsų misijos kurti kuo didesnę naudą vartotojams. Tuo jau pasinaudojo Vilniaus universitete ekonomiką studijavę Danielius ir Julius bei teisės mokslus krimtę Simona ir Jonas. Kaip jiems sekėsi? 

Atnaujinta: 2019 11 04