Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Tarptautinis bendradarbiavimas

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (KT) aktyviai bendradarbiauja su Europos Komisija ir valstybių narių konkurencijos institucijomis Europos konkurencijos tinkle (ECN).

KT taip pat aktyviai dalyvauja plėtojant konkurencijos politiką ir tarptautiniuose forumuose: ECA, EBPO ir ICN.

Daug dėmesio yra skiriama bendradarbiavimui su užsienio šalių konkurencijos institucijomis.

2016 m. Lietuvos, Estijos ir Belgijos konsorciumas laimėjo ES techninės paramos projektą EuropeAid/137882/DH/SER/GE Gruzijos konkurencijos agentūros gebėjimams stiprinti.

Projekto metu bus stiprinami su konkurencijos teisės ir politikos įgyvendinimu susiję Gruzijos konkurencijos agentūros gebėjimai.

Faktai ir skaičiai:

 • Dalyvės: Business and Strategies Europe S.A. (Belgija) ir konsorciumo narės IBF (Belgija), DADA6 (Estija), Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;
 • Projekto trukmė – 24 mėnesiai;
 • Projekto biudžetas – 1 998 400 Eur;
 • Lietuvai šiame projekte atstovauja šie Konkurencijos tarybos atstovai: pirmininkas Š. Keserauskas, pirmininko pavaduotojas E. Šatas, pirmininko pavaduotoja J. Šovienė, tarybos narė J. Ivanauskienė, tarybos narė D. Lurje, administracijos direktorė A. Selčinskienė, Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus vedėja J. Paulauskaitė, Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus vedėjos pavadutoja I. Jakubavičienė, Komunikacijos skyriaus vedėja Lina Navickaitė.

2015 m. Vokietijos ir Lietuvos konsorciumas laimėjo atranką įgyvendinti ES Dvynių programos projektą Ukrainos konkurencijos institucijos gebėjimams stiprinti.

Konkurencijos taryba projekte dalyvauja kaip jaunesnioji Vokietijos federalinės ekonomikos ir energetikos ministerijos partnerė. Ukrainos konkurencijos institucija susipažins su Vokietijos ir Lietuvos konkurencijos teisės sistemomis.

Faktai ir skaičiai:

 • Dalyvės: Vokietijos federalinė ekonomikos ir energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Ukrainos konkurencijos institucija;
 • Projekto trukmė – 32 mėnesiai;
 • Projekto biudžetas – 1,8 mln. Eur;
 • Lietuvai šiame projekte atstovauja šie Konkurencijos tarybos atstovai: pirmininkas Š. Keserauskas, pirmininko pavaduotojas E. Šatas, pirmininko pavaduotoja J. Šovienė, tarybos narė J. Ivanauskienė, tarybos narė D. Lurje, Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus vedėja J. Brėskytė, Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus vedėja J. Paulauskaitė, Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus  vedėja I. Urmonaitė, Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus patarėjas J. Bučys, Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus vedėjos pavaduotoja I. Jakubavičienė, patarėjas ekonominės analizės klausimais Š. Pajarskas, administracijos direktorė A. Selčinskienė.

2014 m. birželio 4 d. Vokietijos ir Lietuvos konsorciumas laimėjo atranką įgyvendinti ES Dvynių programos projektą Egipto konkurencijos institucijos gebėjimams stiprinti. Projektas prasidėjo 2015 m. sausio 16 d., baigėsi – 2017 m. balandžio 15 d.

Konkurencijos taryba projekte dalyvavo kaip jaunesnioji Vokietijos federalinės ekonomikos ir energetikos ministerijos partnerė. Už konkurencijos reguliavimą atsakinga Egipto institucija susipažino su Vokietijos ir Lietuvos konkurencijos teisės sistemomis. Projektą papildė vertinga Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą patirtis.

Faktai ir skaičiai:

 • Dalyvės: Vokietijos federalinė ekonomikos ir energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Egipto konkurencijos institucija;
 • Projekto trukmė – 27 mėnesiai;
 • Projekto biudžetas – 1,1 mln. Eur;
 • Lietuvai šiame projekte atstovavo šie Konkurencijos tarybos darbuotojai: Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyriaus vedėja J. Brėskytė, Teisės ir konkurencijos politikos skyriaus vedėja G. Jarmalytė, tarybos narė J. Ivanauskienė, pirmininkas Š. Keserauskas, Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus vedėja, tarybos narė D. Lurje, Viešųjų subjektų priežiūros skyriaus vedėja J. Paulauskaitė, Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus vyriausioji specialistė E. Pažėraitė, pirmininko pavaduotojas E. Šatas, pirmininko pavaduotoja J. Šovienė, administracijos direktorė A. Selčinskienė.

2013 m. kovo 28 d. baigėsi daugiau nei dvejus metus trukęs Dvynių programos „Konkurencijos ir valstybės pagalbos teisės įgyvendinimo stiprinimas Armėnijoje“ projekto įgyvendinimas.

Vykdant projekte numatytus tikslus, Konkurencijos tarybos ekspertai kartu su projekto vyresniuoju partneriu, Vokietijos federaline ekonomikos ir technologijų ministerija, konsultavo Armėnijos konkurencijos institucijos darbuotojus konkurencijos ir valstybės pagalbos priežiūros įgyvendinimo klausimais, padėjo parengti Konkurencijos įstatymo pakeitimo projektą ir Valstybės pagalbos įstatymą bei juos įgyvendinančius teisės aktus, rengė seminarus Armėnijos konkurencijos ir kitų valstybės institucijų darbuotojams, teisėjams bei žiniasklaidai.

Faktai ir skaičiai:

 • Projekto partneriai – Vokietijos federalinė ekonomikos ir technologijų ministerija, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Armėnijos Respublikos ekonominės konkurencijos apsaugos valstybinis komitetas (paramos gavėjas).
 • Projekto trukmė – 26 mėnesiai;
 • Projekto biudžetas – 1,1 mln. Eur;
 • Surengti 35 seminarai ir apskritojo stalo diskusijos, kuriose dalyvavo 345 Armėnijos valstybės institucijų, teismų ir žiniasklaidos atstovai;
 • Savo žiniomis ir patirtimi su Armėnijos kolegomis dalinosi 10 Lietuvos konkurencijos ir valstybės pagalbos teisės ekspertų;
 • Lietuvai šiame projekte atstovavo: pirmininko pavaduotoja J. Šovienė (projekto vadovė), patarėjas ekonominės analizės klausimais Š. Pajarskas (Ekonominės analizės grupės vadovas; nuolatinis Dvynių programos patarėjas Armėnijoje), pirmininkas Š. Keserauskas, pirmininko pavaduotojas E. Šatas, tarybos narė J. Ivanauskienė, buvęs tarybos narys S. Cemnolonskis bei kiti KT ekspertai.

Projekto įgyvendinimo ataskaita skelbiama čia.

2015 m. gruodžio 16 d. Tbilisyje, Gruzijoje, Konkurencijos taryba ir Gruzijos konkurencijos agentūra pasirašė Memorandumą dėl partnerystės konkurencijos teisės įgyvendinimo srityje. Šia sutartimi abi institucijos įsipareigojo:

 • imtis visų įmanomų priemonių, skatinant konkurencijos politikos, konkurencijos teisės plėtojimą ir konkurencijos propagavimą;
 • skatinti konkurencingos aplinkos kūrimą, užkirsti kelią veiksmams, kuriais siekiama ar kurie gali lemti konkurencijos suvaržymą rinkose;
 • keistis informacija vykdant jungtinius projektus konkurencijos teisės įgyvendinimo srityje, tarpusavyje konsultuotis;
 • institucijoms pageidaujant ir esant galimybei, paskirti specialistus ir ekspertus bendrų susitikimų, pasitarimų, seminarų ir simpoziumų konkurencijos teisės įgyvendinimo klausimais organizavimui.

ECN logo

ECN − Europos Komisijos ir valstybių narių nacionalinių konkurencijos institucijų bendradarbiavimo forumas efektyviam konkurencijos taisyklių taikymui užtikrinti.

ECN pradėjo veikti 2004 m. gegužės 1 d. KT bendradarbiauja ECN tinkle su kitomis nacionalinėmis konkurencijos institucijomis nagrinėdama bylas, kurioms taikomas SESV 101 (draudžiami susitarimai) ir 102 (piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi) straipsniai, dalyvaudama Europos Komisijos įsteigtose darbo grupėse, keisdamasi konkurencijos taisyklių įgyvendinimo patirtimi ir gerąja praktika.

Daugiau apie ECN žr. ec.europa.eu/competition/ecn/index_en.html

EBPO įsteigta 1960 m. gruodžio 14 d., pasirašius Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros konvenciją. EBPO narėmis šiuo metu yra 36 šalys. EBPO taip pat bendradarbiauja daugiau nei su 70 šalių, kurios nėra EBPO narės. Lietuva šios organizacijos nare tapo 2018 m. 

Pagrindiniai EBPO tikslai − stiprinti ekonomikos augimą, skatinti užimtumą, gerinti gyvenimo lygį, palaikyti finansinį stabilumą, padėti plėtoti kitų šalių ekonomiką, prisidėti prie pasaulinės prekybos plėtros.

Siekiant šių tikslų, vienas iš svarbių organizacijos uždavinių yra sąžiningos konkurencijos skatinimas. Šią veiklą koordinuoja Konkurencijos komitetas, įvairios darbo ir ekspertų grupės.

KT nuo 2001 m. dalyvauja EBPO Konkurencijos komiteto bei jo darbo grupių Nr. 2 „Konkurencija ir reguliavimas“ ir Nr. 3 „Bendradarbiavimas ir įgyvendinimas“ veikloje. KT nuolat teikia apžvalgas, pranešimus ir kitą informaciją apie konkurencijos priežiūrą Lietuvoje.

Daugiau apie EBPO veiklą konkurencijos srityje žr. www.oecd.org/competition.
 

ICN − tarptautinis konkurencijos tinklas buvo įkurtas Niujorke 2001 m. spalio 25 d. tarptautiniams konkurencijos įgyvendinimo ir konkurencijos politikos klausimams spręsti. ICN veikloje dalyvauja 92 konkurencijos institucijos iš įvairių šalių.

KT šio tinklo veikloje dalyvauja nuo 2002 m.

Daugiau apie ICN žr. www.internationalcompetitionnetwork.org

Antrąjį 2013 m. pusmetį Dina Lurje, buvusi Draudžiamų susitarimų skyriaus vedėja, dabartinė KT narė, pirmininkavo ES Tarybos Konkurencijos darbo grupei, kurioje buvo derinamas direktyvos, reguliuojančios žalos atlyginimą dėl valstybių narių ir Europos Sąjungos konkurencijos teisės aktų nuostatų pažeidimo, tekstas. Darbo grupės veikloje dalyvavo KT ir LR ūkio ministerijos atstovai bei jų kolegos iš ES šalių.

ES Tarybos Konkurencijos darbo grupei pavyko suderinti direktyvos tekstą, kuriam gruodžio 2 d. pritarė ir ES konkurencingumo taryba, sudaryta iš ES valstybių narių ūkio ministrų.

2013 m. spalio 3 d. Vilniuje vykusioje Europos konkurencijos dienoje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidentė, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Joaquinas Almunia, ES šalių konkurencijos institucijų, „Microsoft“ ir kitų bendrovių, akademinio pasaulio atstovai bei konkurencijos teisės praktikai. Renginio metu dalyviai aptarė nacionalinių konkurencijos institucijų nepriklausomumo, žalos, patirtos dėl konkurencijos teisės pažeidimų, atlyginimo nukentėjusioms šalims ir didelių kainų tam tikrose rinkose klausimus. Konferencijoje skaityti pranešimai skelbiami čia.

 • 2010 m. KT ir Kazachstano Respublikos antimonopolinė agentūra pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas – stiprinti bendradarbiavimą konkurencijos politikos ir teisės srityje.
 • 1997 m. KT ir Ukrainos konkurencijos institucija pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurios tikslas – stiprinti bendradarbiavimą konkurencijos politikos srityje.
Atnaujinta: 2017 03 15