Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo pranešimas

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL UAB „VIGINTA“ VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS

  • 2010 07 15
  • Nutarimo Nr.: 1S-138
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2010 m. liepos 15 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl atsisakymo pradėti tyrimą dėl UAB „Viginta“ veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymo) 16 straipsnio reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2010 m. kovo 16 d. Konkurencijos taryba gavo UAB „Balticum TV“ (toliau – Pareiškėjas) pareiškimą „Dėl UAB „Viginta“ nesąžiningos konkurencijos veiksmų“. Pareiškėjas, be kita ko, nurodė, kad 2010 m. sausio – balandžio mėn. UAB „Balticum TV“ gavo daugiau kaip keturis šimtus pavėluotų vartotojų prašymų Pareiškėjo teikiamų paslaugų atjungimui. Gavus pavėluotus prašymus teikiamoms paslaugoms atjungti, Pareiškėjas susisiekė su prašymus pateikusiais abonentais. Kai kurie iš abonentų, anot Pareiškėjo, tikino nežinantys apie tokius prašymus, teigė tokių nerašę. Dauguma vartotojų, pasak Pareiškėjo, aiškino buvę suklaidinti, kadangi UAB „Viginta“ atstovai pranešdavo jiems apie tai, jog jie yra įmonė bendradarbiaujanti su Pareiškėju, o taip pat apie tariamą Pareiškėjo nemokumą ir galimą įmonės bankrotą. Pasak Pareiškėjo, UAB „Viginta“ atstovams suklaidinus galutinį paslaugos vartotoją, jam buvo pateikiama pasirašyti Pareiškėjo paslaugų teikimo sutarties nutraukimo prašymai. Anot UAB „Balticum TV“, UAB „Viginta“ siekdama, kad Pareiškėjas patirtų realius nuostolius (neskaitant prarastų klientų), abonentų pasirašytus prašymus dėl paslaugų nutraukimo perduodavo suėjus visiems prašyme nurodytiems terminams. Abonentai nemokėdavo mokesčio už sekantį mėnesį, motyvuodami tuo, kad sutarties nutraukimo prašymas Pareiškėjo „partneriams“ buvo įteiktas laiku. Dėl įvardytų priežasčių, Pareiškėjo nuomone, UAB „Viginta“ pažeidžia Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1, 3 bei 6 punktus. Pasak Pareiškėjo, UAB „Viginta“ teikdama telekomunikacijų paslaugas, sąmoningai, tyčiniais veiksmais neteisėtai naudojasi UAB „Balticum TV“ vardu, skleidžia melagingą informaciją apie kito ūkio subjekto finansinę padėtį, disponuoja ir dirbtinai vėluoja pateikti neteisėtai gautų pranešimų dėl UAB „Balticum TV“ paslaugų teikimo sutarčių nutraukimo, siekiant neteisėtai įgyti konkurencingo pranašumo rinkoje bei asmeninės naudos sau.
2010 m. balandžio 28 d. Pareiškėjas pateikė Konkurencijos tarybai pareiškimo priedų kopijas, t.y. Pareiškėjo abonentų prašymų nutraukti kabelinės televizijos paslaugų teikimą kopijas ir kitus duomenis.
2010 m. gegužės 20 d. Konkurencijos taryba kreipėsi į UAB „Balticum TV“ prašant pateikti įrodymus, kad skundžiami UAB „Viginta“ veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus.
2010 m. birželio 3 d. Pareiškėjas pateikė argumentus, kodėl UAB „Viginta“ veiksmai neatitinka Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1, 3 bei 6 punktų reikalavimų.
Pasak Pareiškėjo, tokia išvada darytina atsižvelgus į tai, kad UAB „Viginta“ ir Pareiškėjas nebuvo ir nėra pasirašęs bendradarbiavimo sutarties, taip pat nėra suteikti jokie įgaliojimai naudoti UAB „Balticum TV“ pavadinimą, viešai, klaidingai aiškinti Pareiškėjo paslaugų naudotojams sutarties punktų taikymą. Pareiškėjo teigimu, UAB „Viginta“ siekdama naudos sau, ne tik klaidino Pareiškėjo abonentus, bet ir padarė realią materialinę žalą Pareiškėjui.
Kaip nurodo Pareiškėjas, Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 3 bei 6 punktų pažeidimą Pareiškėjas grindžia tik savo įmonės darbuotojų pateiktais tarnybiniais raštais apie UAB „Viginta“ vykdomus Pareiškėjo skundžiamus veiksmus. Kaip pažymėjo Pareiškėjas, jo teikiamų paslaugų abonentai atsisakė pateikti raštiškas pretenzijas, nes bijo būti įtraukti į teisminius ginčus.
2010 m. birželio 3 d. Konkurencijos taryba gavo UAB „Rygveda“, UAB „Vinita“, UAB „Kabeliniai ryšių tinklai“ bei UAB „Marsatas“ (toliau – Pareiškėjai) skundą „Dėl UAB „Viginta“ nesąžiningos konkurencijos“ (pastaba – UAB „Kabeliniai ryšių tinklai“ pareiškime nurodytas kaip pareiškėjas, tačiau daugiau jokių duomenų apie bendrovės teisėtų interesų pažeidimą nėra pateikta). Skunde Pareiškėjai, be kita ko, nurodė, kad UAB „Viginta“ atlieka veiksmus, galimai pažeidžiančius Konkurencijos įstatymo 16 straipsnį. Prie skundo pridedami Pareiškėjų abonentų raštai, kurie, kaip pažymima, įrodo, jog UAB „Viginta“ darbuotojai ar jais prisistatę asmenys, lankydamiesi pas Pareiškėjų klientus, juos klaidina, teigdami, kad minėtos bendrovės bankrutuoja, neturi galimybės toliau teikti kabelinės televizijos retransliavimo paslaugų, patikina, kad pakeitus kabelinės TV tiekėją programų paketas nepasikeis, nurodo, jog Pareiškėjų paslaugų kainos yra nepagrįstai brangios. Pasak Pareiškėjų, dalis jų klientų pasirašė UAB „Viginta“ iš anksto paruoštų prašymų Pareiškėjų administracijoms dėl paslaugų teikimo nutraukimo. Yra pasitaikę atvejų, kaip nurodė Pareiškėjai, kai prašymą pasirašė UAB „Viginta“ darbuotojai, suklastodami kliento parašą. Iš pridedamų prašymų, pasak Pareiškėjų, matyti, kad jų buvę klientai reiškia nepasitenkinimą dėl UAB „Viginta“ sukčiavimo, prašo atnaujinti Pareiškėjų paslaugų teikimą ir įspėti kitus jų abonentus dėl tokių neteisėtų UAB „Viginta“ veiksmų. Taip pat matyti, kad yra atvejų, kai savavališkai atjungiami daugiabučiuose namuose Pareiškėjams priklausomi kabeliai.
Pareiškėjų teigimu, aukščiau įvardyti UAB „Viginta“ veiksmai, skleidžiant neteisingą informaciją apie Pareiškėjų nemokumą, pažeidžia Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 6 punktą, o UAB „Viginta“ veiksmai skleidžiant neteisingą informaciją apie Pareiškėjų transliuojamų programų kiekį, kokybę ir kainą pažeidžia Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Be to, Pareiškėjai pažymi, kad aukščiau įvardyti UAB „Viginta“ veiksmai prieštarauja ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams.
2010 m. birželio 21 d. Konkurencijos taryba papildomai gavo UAB „Rygveda“ raštą, kuriame bendrovė pridėjo Pareiškėjos klientės prašymą atnaujinti UAB „Rygveda“ paslaugų teikimą. Pasak UAB „Rygveda“, remiantis nurodytu, minėtame prašyme UAB „Viginta“ veiksmai ne tik pažeidžia Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies nuostatas, tačiau ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 straipsnį, kadangi, kaip teigia Pareiškėja, UAB „Viginta“ klastoja dokumentus (konkrečiu atveju padirbtas klientės parašas). Be to, kaip nurodė UAB „Rygveda“, iš prašymo turinio matyti, kad UAB „Viginta“ atlieka nesąžiningus veiksmus, susijusius su melagingos informacijos apie paslaugų teikimo įkainius skleidimu.
2010 m. birželio 23 d. Konkurencijos taryboje gauti UAB „Balticum TV“ papildomi paaiškinimai, kuriais Pareiškėja prie anksčiau pateikto skundo prideda UAB „Viginta“ išaiškinimą dėl prašymų, teiktų UAB „Balticum TV“, susijusių su televizijos paslaugų atjungimu. Be to, Pareiškėja pažymi, kad jos klientai nutraukę paslaugų teikimą praėjus terminams atsisako mokėti priskaičiuotą sekančio mėnesio abonentinį mokestį, motyvuodami tuo, kad UAB „Viginta“ atstovams prašymus įteikė laiku.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo tikslas – saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę Lietuvos Respublikoje. Šis įstatymas, be kita ko, reglamentuoja ūkio subjektų nesąžiningos konkurencijos veiksmus, taip pat ir nesąžiningos konkurencijos kontrolės Lietuvos Respublikoje teisinius pagrindus (Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 2 dalis).
Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalis draudžia ūkio subjektams atlikti bet kuriuos veiksmus, prieštaraujančius ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams, jei tokie veiksmai gali pakenkti kito ūkio subjekto galimybėms konkuruoti. Todėl pripažįstant, jog ūkio subjekto atliekami veiksmai yra nesąžiningos konkurencijos veiksmai pagal Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalį, turi būti nustatyta, kad šie veiksmai neatitinka ūkinės veiklos susiformavusios sąžiningos praktikos bei gerų papročių, t.y. tokių elgesio taisyklių, kurios nėra įtvirtintos galiojančiuose norminiuose teisės aktuose.
Kaip matyti iš gautų pareiškimų ir prie jų pateiktos medžiagos, Pareiškėjai UAB „Viginta“ galimai nesąžiningos konkurencijos veiksmus grindžia keliais aspektais.
Viena vertus, Pareiškėjai pažymi, kad nesąžiningos konkurencijos veiksmais laikytini UAB „Viginta“ veiksmai, susiję su galimai klastojamais Pareiškėjų klientų duomenimis, sukčiavimu ar savavališkai Pareiškėjams priklausančių kabelių atjungimu. Tačiau pastebėtina, kad aukščiau įvardintų Pareiškėjų skundžiamų UAB „Viginta“ veiksmų nėra pagrindo laikyti pažeidžiančiais susiformavusią sąžiningą praktiką bei gerus papročius Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies prasme. Tokia išvada darytina atsižvelgus į tai, kad minėtais veiksmais UAB „Viginta“ galimai pažeidžia specialių teisės aktų nuostatas. Kaip teigia ir patys Pareiškėjai, UAB „Viginta“ veiksmai galimai kvalifikuotini kaip nusikalstami remiantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatomis. Todėl, kaip ne kartą konstatavo Konkurencijos taryba (pvz., 2003-12-31 nutarime Nr. 1S-156, 2010 m. gegužės 6 d. nutarime Nr. 1S-73), veiksmai, kuriais galimai pažeidžiami kitų teisės aktų reikalavimai, nėra laikytini prieštaraujantys ūkinės veiklos sąžiningai praktikai ir geriems papročiams Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies prasme.
Kita vertus, Pareiškėjų nuomone, nesąžiningos konkurencijos veiksmais laikytini ir UAB „Viginta“ veiksmai, kuomet bendrovės darbuotojai skleidė neteisingą informaciją apie Pareiškėjų finansinę padėtį (kad Pareiškėjai tariamai yra nemokūs, kad gali bankrutuoti), teikiamų paslaugų kokybę, kiekį ir kainą, taip pat panašaus pobūdžio informaciją, susijusią su bendrovėmis ir jų teikiamomis paslaugomis. Pareiškėjų nuomone, įvardintų UAB „Viginta“ galimai nesąžiningos konkurencijos veiksmų pagrįstumą patvirtina prie pareiškimų pateiktos Pareiškėjų klientų pretenzijos, taip pat prašymai nutraukti Pareiškėjų teikiamas paslaugas.
Atsakant į šiuos Pareiškėjų argumentus, viena vertus pažymėtina, kad pateikti duomenys (konkrečiai pateikti prašymai nutraukti Pareiškėjų teikiamas paslaugas) nesuteikia pagrindo teigti, kad UAB „Viginta“ atliko veiksmus, kuriuos skundžia Pareiškėjai, t.y., kad UAB „Viginta“ ragino nutraukti sutartis su UAB „Balticum TV“, UAB „Vinita“, UAB „Rygveda“ ar UAB „Marsatas“. Todėl šiuo aspektu, darytina išvada, jog Pareiškėjų pateikti duomenys neleidžia pagrįstai įtarti, jog UAB „Viginta“ savo veiksmais galimai pažeidė Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio reikalavimus.
Tuo tarpu dėl kitų Pareiškėjų pateiktų duomenų pažymėtina, kad Konkurencijos tarybos tikslas – apsaugoti viešąjį interesą. Konkurencijos taryba tik tada turi pareigą tirti nesąžiningos konkurencijos veiksmus, kai jie pažeidžia ne pavienių, bet daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus, t.y. Konkurencijos tarybai nepriskirta tirti konkrečių ūkio subjektų ar vartotojų skundus, siekiant apginti ir atkurti dėl nesąžiningos konkurencijos pažeistas jų teises. Todėl laikytina, jog Konkurencijos taryba šiuo atveju neturi pagrindo inicijuoti tyrimo dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo, nes Pareiškėjų bei kelių vartotojų negalima priskirti prie „daugelio ūkio subjektų ar vartotojų“ Konkurencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalies prasme. Tokią išvadą, be kita ko, patvirtina ir suformuota teisminė praktika (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio 2003 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A3-355/2003, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. sausio 31 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I-2340-426/2008).
Konkurencijos taryba, be kita ko pažymi, jog nepaisant to, kad šiame nutarime konstatuota, jog Konkurencijos tarybai nėra pagrindo pradėti Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio pažeidimo tyrimą, tai neužkerta kelio ūkio subjektui, manančiam, kad nesąžiningos konkurencijos veiksmais pažeidžiami jo teisėti interesai, kreiptis į teismą (Konkurencijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalis).
 
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 4 ir 5 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl UAB „Viginta“ veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio reikalavimams.
 
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Jonas Rasimas