Koncentracija Telia Lietuva, AB įsigyjant 100 proc. UAB Duomenų logistikos centro akcijų ir įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2018 02 20
  • Paskelbta: 2018 02 21

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija Telia Lietuva, AB įsigyjant 100 proc. UAB Duomenų logistikos centro akcijų ir įgyjant vienvaldę šios bendrovės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Pranešama koncentracija Telia Lietuva, AB (toliau – Telia Lietuva) ketina įsigyti 100 proc. UAB Duomenų logistikos centro (toliau – DLC) akcijų, tokiu būdu įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Telia Lietuva užsiima fiksuotojo ir judriojo ryšio elektroninių ryšių paslaugų, įskaitant duomenų perdavimo paslaugas, šviesolaidinių (optinių) linijų skaidulų nuomos, duomenų centrų ir kitų susijusių informacinių technologijų (IT) paslaugų, finansinių paslaugų teikimu, taip pat elektroninių ryšių, kompiuterinės bei IT įrangos ir aksesuarų prekyba. Telia Lietuva priklauso Telia įmonių grupei, kontroliuojamai Švedijoje įsteigtos bendrovės Telia Company AB, kuri apima elektroninių ryšių ir IT paslaugų sektoriuose Europos, įskaitant Baltijos, ir Azijos valstybėse bei tarptautiniu mastu veikiančias įmones.

Pagrindinės DLC ūkinės veiklos sritys yra duomenų centrų ir su jomis susijusių IT paslaugų bei duomenų perdavimo paslaugų teikimas.