Koncentracija VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe įsigyjant 100 proc. Seesam Insurance AS akcijų ir įgyjant vienvaldę šios įmonės kontrolę

Suinteresuoti asmenys per 10 darbo dienų nuo gauto pranešimo apie koncentraciją paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos kviečiami pateikti argumentuotas nuomones dėl koncentracijos galimų pasekmių konkurencijai. Nuomones galite pateikti Konkurencijos tarybai raštu, adresu: Jogailos g. 14, LT-01116 Vilnius, faks. (8 5) 212 6492

  • Gauta: 2018 05 31
  • Paskelbta: 2018 06 08

Koncentracijos aprašymas

Koncentracija VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe įsigyjant 100 proc. Seesam Insurance AS akcijų ir įgyjant vienvaldę šios įmonės kontrolę.

Koncentracijos apibūdinimas

Koncentracija bus vykdoma VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe (toliau – VIG arba Pranešančioji šalis) įsigyjant 100 proc. Seesam Insurance AS (toliau – Seesam) akcijų ir vienvaldę šios įmonės kontrolę. Todėl VIG koncentraciją vykdys pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 5 dalies 2 punktą ir Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarkos 12.1 punktą.

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe yra tarptautinė draudimo grupė (toliau – VIG grupė), Lietuvoje veiklą vykdanti per „Compensa Vienna Insurance Group“, ADB, AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje ir Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialą.

„Compensa Vienna Insurance Group“, ADB,  AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialas Lietuvoje (kartu su „InterRisk Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialu, t. y. „InterRisk Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialo anksčiau teiktos ne gyvybės draudimo paslaugos buvo perduotos AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialui Lietuvoje. Taigi nuo 2017 m. gruodžio 27 d. „InterRisk Vienna Insurance Group“ AAS Lietuvos filialas nebevykdo veiklos atitinkamose rinkose, kurios analizuojamos šiame pranešime) Lietuvoje vykdo šių ne gyvybės draudimo grupių veiklą: Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų (1 grupė); Su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo (10 grupė); Su skraidymo aparatų valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo (11 grupė); Su laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo (12 grupė); Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo (13 grupė); Laidavimo draudimo (15 grupė); Finansinių nuostolių draudimo (16 grupė); Pagalbos draudimo (18 grupė); Draudimo ligos atvejui (2 grupė); Sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimo (3 grupė); Geležinkelio transporto priemonių draudimo (4 grupė); Skraidymo aparatų draudimo (5 grupė); Laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimo (6 grupė); Vežamų krovinių draudimo (7 grupė); Turto draudimo (8 + 9 grupės).

Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialas vykdo draudimo ligos atvejui (2 grupė) ir gyvybės draudimo veiklą.

Kitos Lietuvoje veikiančios VIG grupės įmonės teikia šias paslaugas:

- UAB „Compensa Life Distribution“ – gyvybės draudimo;

- UAB „Compensa Services“ – žalų sureguliavimo; veikia kaip „Compensa Vienna Insurance Group“, ADB tarpininkas;

- VIG RE zajištovna a.s. – turto / nelaimingų atsitikimų, gyvybės ir sveikatos perdraudimo paslaugas.

Seesam Insurance AS teikia draudimo paslaugas Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Per savo filialą Lietuvoje bendrovė Seesam vykdo šią ne gyvybės draudimo veiklą: Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų (1 grupė); Sausumos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo (10 grupė); Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo (13 grupė); Laidavimo draudimo (15 grupė); Finansinių nuostolių draudimo (16 grupė); Draudimo ligos atvejui (2 grupė); Sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimo (3 grupė); Vežamų krovinių draudimo (7 grupė); Turto draudimo (8 + 9 grupės).