Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

NEBUVO ATVEJO, KAD BENDROVĖS SAVO NORU PRISIPAŽINTŲ APIE KARTELINIUS SUSITARIMUS, BET TO LAUKIAME

2008 05 08

Pastaruoju metu vis dažniau girdime minint galimus kartelinius susitarimus Lietuvoje, nors dar neseniai dažniau tekdavo aiðkinti, kas tai yra. Žmonėms didesnio aiðkumo apie kartelį suteikė tyrimas dėl pienininkų galimo susitarimo pakelti pieno produktų kainas. Tarsi burtininkui mostelėjus, pernai ðių produktų kainos paðoko visose parduotuvėse, o tai pajuto kiekvienas pirkėjas. Nors pienininkai dėl kartelio iðsisuko, tačiau buvo įrodyta, kad jie keitėsi informacija dėl superkamo pieno bei parduodamų pieno produktų kiekių Lietuvos ir užsienio rinkoje, kas turėjo įtakos užimamai pieno rinkos daliai, o kartu ir pieno produktų kainų augimui.

Konkurencijos taryba (KT) septynioms pieno bendrovėms skyrė 0,06-0,24 proc. baudas nuo jų apyvartos, o už kartelinį susitarimą joms būtų tekę pakloti baudas iki deðimtadalio metinių pardavimų.

Dabar Seimo narys Algirdas Butkevičius įtaria, kad pienininkai vėl galėjo susitarti - ðįkart dėl pieno supirkimo kainų mažinimo. Jis kreipėsi į KT praðydamas iðtirti, ar nėra dėl to sudarytas naujas pieno perdirbimo įmonių kartelinis susitarimas.

Kiek kartelinių susitarimų pastaruoju metu tiria KT, kaip jie vyksta ir kas tam trukdo, ar tikimasi iðaiðkinti klasikinį didelį kartelį. Į ðiuos klausimas ELTAI atsako KT pirmininkas Rimantas Stanikūnas.

- Kasmet Konkurencijos taryba priima keletą sprendimų dėl iðaiðkintų kartelinių susitarimų, ūkio subjektams skiria baudų. Vieni teigia, kad karteliai Lietuvoje jau egzistuoja ne viename sektoriuje, tačiau jų iðtiriama dar mažai, kiti sako, kad priimami sprendimai pernelyg griežti ir labiau naudingi valdžiai, siekiančiai įtikti rinkėjams. KT vienas ið prioritetinių tikslų - kuo efektyviau iðaiðkinti kartelinius susitarimus iðvengiant verslo ir politikos struktūrų įtakos, nes draudžiami susitarimai turi didžiules neigiamas pasekmes vartotojams ir visai ekonomikai. Štai Europos Komisijos konkurencijos direktoratas, vertindamas kartelių daromą žalą tiek atskirų ðalių ekonomikai, tiek bendros ES rinkos vartotojams, skatina nacionalines konkurencijos institucijas iðaiðkinant kartelinius susitarimus veikti ryžtingiau.

Šiuo metu mūsų institucijos specialistai atlieka septynis tyrimus dėl galimų kartelinių susitarimų. Kol vyksta tyrimas, negaliu pateikti detalesnės informacijos, kad nepakenkčiau jų eigai. Galiu tik pasakyti, kad kai kurie tyrimai labai sudėtingi ir užtruks galbūt ne vienerius metus. Tačiau tikėtina, kad kai bus surinkti visi įrodymai, baigtos procedūros ir parengtos galutinės iðvados, pažeidimu įtariami ūkio subjektai bandys įvairiais būdais ieðkoti užtarimo, kaltins KT specialistus kompetencijos stoka, kad tik iðvengtų didelių baudų. Tačiau dabar draudžiamų susitarimų dalyviai turi galimybes ið anksto prisipažinti ir iðvengti jiems gresiančių sankcijų.

- Tačiau iki ðiol KT praktikoje tikriausiai nebuvo atvejo, kad bendrovės ið anksto ir savo noru prisipažintų apie tarpusavio susitarimus. Juk jos pripažįsta padariusios pažeidimus tik tada, kai viskas įrodyta juodu ant balto. Pavyzdžiui, taip elgėsi ir kai kurie pieno perdirbėjai nubausti už keitimąsi konfidencialia informacija. Kitos ðio sektoriaus įmonės, pavyzdžiui, "Rokiðkio sūris“, kuriam skirta 824,8 tūkst. litų bauda, dar žada bylinėtis teismuose. O kaip elgiasi kiti, ar pavyzdys nebus užkrečiamas?

- Prieð kurį laiką gavome bendrovės „Pieno žvaigždės" praðymą pratęsti jai terminą dėl 865,9 tūkst. litų baudos sumokėjimo. Mes papraðėme pateikti papildomų argumentų, o įvertinę jų pagrįstumą, praðymą patenkinome. Beje, baigiasi terminas, per kurį KT nutarimas galėjo būti apskųstas teismui. Tik „Rokiðkio sūris" vieðai pareiðkė apskundęs KT sprendimą dėl skirtos baudos dydžio teismui, nors ið esmės bendrovė prisipažino dėl Konkurencijos įstatymo reikalavimų pažeidimo. Jeigu byla bus iðnagrinėta teisme, tai bus svarbiu precedentu KT ateityje vertinant tiek panaðaus pobūdžio pažeidimus, tiek prisipažinimo dėl pažeidimo turinį.

- Kai pradeda augti kokių nors prekių ar paslaugų kainos, neretai vieðai linksniuojama, jog tai vyksta dėl vieno ar kito sektoriaus įmonių slaptų susitarimų. Įtariama, kad tariamasi ne tik dėl kainų, bet ir produkcijos tiekimo sąlygų bei kitokių bendrų veiksmų. Ar KT reaguoja į tokius vieðus pareiðkimus?

- Tokie vieði samprotavimai mūsų specialistus gal ir galėtų nukreipti teisinga linkme, tačiau karteliniai susitarimai paprastai būna slapti. Norėdami surinkti įrodymų tyrėjai turi veikti konfidencialiai ir netikėtai įtariamiems ūkio subjektams. Juk vieði įtarinėjimai ir svarstymai dažniausiai paskatina pažeidėjus slėpti arba sunaikinti įrodymus. Norint pradėti tyrimą, neužtenka vieðų kalbų. Būtina turėti pradinių įrodymų, kuriuos reikia pateikti teismui norint gauti sankciją atlikti tikrinimą ūkio subjekto patalpose. KT negali vadovautis prielaidomis ar sutapimais, kadangi kartelinis susitarimas turi turėti nustatytus požymius. Pavyzdžiui, vis pasigirsta kalbų, kad mažmeninės prekybos degalais sektoriuje pernelyg didelės degalų pardavimo kainos ir tuo kaltinami skirtingų tinklų degalinių atstovai. Tačiau pamirðtama, kokią lemiamą įtaką ðalies rinkoje turi dominuojančios „Mažeikių naftos" veiksmai, kurią KT yra nubaudusi net tris kartus - tiek už piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, tiek už draudžiamą susitarimą. Viena ið skirtų baudų siekė 32 mln. litų, tačiau nuo 2006 m. dėl ðios baudos tebevykstant teisminiams ginčams, KT nutarimas nėra galutinai įgyvendintas.

- Kadangi KT specialistai nuolat stebi ir analizuoja padėtį rinkose, tai pagal kokius požymius jie gali įtarti jau egzistuojant kartelį?

- Paprastai tose rinkose, kur ūkio subjektai aktyviai konkuruoja, galimybių atsirasti karteliams yra mažiau. O tose rinkose, kur tvyro sąlyginė ramybė, kur praktiðkai nekinta ūkio subjektų užimama rinkos dalis, kur stabilūs tarpusavio ryðiai - susitarimų galimybė labiau tikėtina. Kadangi dabar kartelių tyrimai paprastai pradedami KT iniciatyva, tai dažnai įtarimai pasitvirtina, tačiau ne visuomet pavyksta surinkti įrodymų, kuriuos būtų galima pagrįsti ir kurie būtų nenuginčijami teisme.

- Paskelbta draudžiamų susitarimo dalyvių prisipažinimo ir bendradarbiavimo su KT pareigūnais tvarka, pagal kurią jie gali būti atleisti nuo baudų arba tikėtis mažesnių. Kokie pagrindiniai tokių taisyklių reikalavimai?

- KT ðiemet vasario 28-ąją patvirtino taisykles, reglamentuojančias sąlygas, kurioms esant draudžiamo konkurentų susitarimo (kartelio) dalyvis, atleidžiamas nuo baudos už ðį pažeidimą, arba bauda jam sumažinama. Taisyklės taikomos tik draudžiamo susitarimo tarp konkurentų atveju. Tai reiðkia, kad tik kartelinio susitarimo atveju jo dalyviai turi galimybę kreiptis į KT dėl atleidimo nuo baudos ar jos sumažinimo.

Tiek tarptautinė praktika, tiek KT patirtis rodo, kad atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo taikymas - veiksmingas būdas susekti ir iðtirti draudžiamus susitarimus. Kadangi kartelinių susitarimų neigiamas poveikis vartotojams labai didelis, už minėtus pažeidimus taikomos sankcijos taip pat labai griežtos, galinčios siekti net 10 proc. bendrųjų metinių pajamų. Ūkio subjektas gali tikėtis iðvengti tokių piniginių baudų ar gauti mažesnes, jei bendradarbiaus su KT, atskleis susitarimo faktą ir aplinkybes bei iðpildys kitas sąlygas.

Ūkio subjektas gali būti visiðkai atleistas nuo baudos, jei jis kreipiasi su atitinkamu praðymu į KT jai dar nepradėjus tyrimo dėl galimo draudžiamo susitarimo. Toks praðymas patenkinamas, jei ūkio subjektas pateikia visą jam žinomą informaciją ar įrodymus, kurie suteikia pagrindą KT atlikti tikslinį patikrinimą, jei jis yra pirmasis ið tokio susitarimo dalyvių, pateikęs informaciją, be to, jei be iðlygų ir nepertraukiamai bendradarbiauja su KT viso tyrimo metu bei nutraukia tolimesnį dalyvavimą draudžiamame susitarime. Dar viena sąlyga - jis neturi būti draudžiamo susitarimo iniciatorius ir neskatinti kitų ūkio subjektų dalyvauti jame.

- O kokiais atvejais bendrovės gali tikėtis, jog bauda joms bus sumažinta?

- Bauda gali būti sumažinta, jei jos pateikia informaciją, tačiau neatitinka reikalavimų, kad būtų visiðkai atleistos nuo baudos. Jeigu ūkio subjektas yra pirmasis, pateikęs informaciją apie draudžiamą susitarimą po to, kai KT jau pradėjo tyrimą dėl galimo susitarimo, be to, jis nėra įtariamo draudžiamo susitarimo iniciatorius ir nėra skatinęs kitų ūkio subjektų jame dalyvauti. Tokiu atveju bauda gali būti sumažinama nuo 50 iki 75 proc. Jei ūkio subjektas nėra pirmasis, pateikęs informaciją po to, kai KT pradėjo tyrimą , jam bauda gali būti sumažinta nuo 20 iki 50 proc. Jei ūkio subjektas yra įtariamo draudžiamo susitarimo iniciatorius ar ūkio subjektas, skatinęs kitus jame dalyvauti, bet pateikia KT informaciją apie draudžiamą susitarimą, kai KT dar nėra pradėjusi tyrimo, jam bauda gali būti sumažinama 50 proc. Tačiau turi būti iðpildytos visos taisyklėse numatytos sąlygos.

- Ar negali atsitikti taip, kad ūkio subjektas, pateikęs įrodymus ir informaciją KT pablogins savo padėtį - sulauks dar didesnių sankcijų?

- Taip gali atsitikti, jei ūkio subjektas KT, pradėjusiai tyrimą dėl įtariamo draudžiamo susitarimo, pateiktų papildomos informacijos, įrodančios didesnį pažeidimo pavojingumą ar ilgesnę jo trukmę. Tačiau KT atsižvelgs į minėtą informaciją nustatant galutinį baudos dydį ją pateikusiam ūkio subjektui, tačiau tik tuo atveju, jei jis ją pateikė pirmasis.

Noriu akcentuoti, kad jei ūkio subjektas dvejoja, ar jam vertėtų pateikti KT praðymą atleisti nuo baudos ar ją sumažinti, jis gali kreiptis anonimiðkai į KT Kartelių skyriaus pareigūnus, kurie suteiks bendro pobūdžio informaciją. O iðsamiai su taisyklėmis galima susipažinti KT interneto svetainėje.

- Ar tikitės, kad KT pradėta taikyti kartelinių susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų sistema mūsų ðalyje bus efektyvi?

- Tikiuosi, kad taisyklės, kurios sudaro galimybes ūkio subjektams iðvengti jiems gresiančių didelių baudų, anksčiau ar vėliau taps veiksminga priemone tiriant kartelinius susitarimus. Tai rodo ðalių, gerokai anksčiau pradėjusių taikyti panaðias atleidimo nuo baudų sistemas, patirtis, taip pat Europos Komisijos atliekamų tyrimų rezultatai. Dėl panaðios atleidimo nuo baudų sistemos kartelių kaip tik daugiausia iðtiriama gavus jų dalyvių prisipažinimus.

- Dėkoju už pokalbį.

 

- Kalbėjosi Eltos korespondentė Angelė Adomaitienė

Atstovė viešiesiems ryšiams