Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika
 • Telefonai pasiteirauti
  Bendrais klausimais
  Viešųjų ryšių klausimais
  Draudžiamų susitarimų klausimais
  +370 5 260 8879 +370 5 260 8879
  +370 5 212 6641 +370 5 212 6641
  Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi ir koncentracijų priežiūros klausimais
  370 5 262 9516 370 5 262 9516
  Reklamos klausimais
  +370 5 260 9017 +370 5 260 9017
  +370 5 262 8161 +370 5 262 8161
  Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų klausimais
  +370 5 262 8161 +370 5 262 8161
  +370 5 262 4788 +370 5 262 4788
  +370 5 260 9017 +370 5 260 9017
  Suteiktos valstybės pagalbos registro klausimais
  Bendraisiais valstybės pagalbos klausimais
  +370 5 261 3157 +370 5 261 3157
  Viešojo administravimo subjektų veiklos klausimais
  +370 5 262 9578 +370 5 262 9578
  Teisės klausimais
  +370 5 261 0060 +370 5 261 0060
  +370 5 262 6722 +370 5 262 6722
  Posėdžių klausimais
  +370 5 262 7797 +370 5 262 7797
  +370 5 231 3627 +370 5 231 3627
  Finansų klausimais
  +370 5 262 9130 +370 5 262 9130
 • Konkurencijos tarybos nariai
  Šarūnas Keserauskas
  KT pirmininkas
  Elonas Šatas
  KT narys, pirmininko pavaduotojas
  Jūratė Šovienė
  KT narė, pirmininko pavaduotoja
  Jolanta Ivanauskienė
  KT narė
  Dina Lurje
  KT narė
 • Konkurencijos tarybos administracija
 • Skyriaus veikla Vidaus administravimo skyrius

  Skyriaus veikla

  1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
   1. padėti Konkurencijos tarybos pirmininkui formuoti personalo valdymo politiką;
   2. užtikrinti Konkurencijos tarybos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
   3. organizuoti Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos administracijos struktūrinių padalinių aprūpinimą ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu;
   4. užtikrinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų bei viešųjų ir privačių interesų derinimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą.
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginio veiklos plano projektus;
   2. organizuoja skyriaus dokumentų valdymą pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo bei Archyvų departamento Dokumentų rengimo taisyklių ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
   3. atsižvelgdamas į Konkurencijos tarybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Konkurencijos tarybos pirmininkui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
   4. padeda Konkurencijos tarybos pirmininkui formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus, sudaro įstaigos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą;
   5. koordinuoja personalo motyvacijos sistemos įgyvendinimą bei organizuoja Konkurencijos tarybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
   6. pagal kompetenciją kartu su kitais Konkurencijos tarybos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Konkurencijos tarybos pirmininkui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
   7. tvarko Konkurencijos tarybos personalo duomenis valstybės tarnautojų registre;
   8. padeda Konkurencijos tarybos pirmininkui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
   9. organizuoja viešųjų pirkimų komisijos veiklą ir prekių, paslaugų ar darbų pirkimus pagal teisės aktuose nustatytas procedūras;
   10. organizuoja Konkurencijos tarybos administracinio pastato patalpų priežiūrą ir aplinkos tvarkymą;
   11. organizuoja Konkurencijos tarybos tvarkomuosius ir bylų nagrinėjimo posėdžius, pasitarimus, susitikimus, konferencijas, seminarus ir prireikus juos aptarnauja;
   12. organizuoja Konkurencijos tarybos personalo instruktavimą darbų saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais;
   13. atlieka Konkurencijos tarybos personalo kompiuterinių darbo vietų paruošimą, užtikrina tinkamą kompiuterinio ir telekomunikacinio tinklo telekomunikacinės stoties, serverių naudojimą ir priežiūrą.
 • Skyriaus veikla Ekonominės analizės skyrius

  Skyriaus veikla

  1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
   1. dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;
   2. padėti atlikti Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams ekonominę analizę, įgyvendinant konkurencijos taisykles ir kitas Konkurencijos tarybai pavestas funkcijas;
   3. dalyvauti atliekant rinkų tyrimus;
   4. rengti ekonomines išvadas dėl atliekamų ir atliktų tyrimų;
   5. teikti išvadas ir (ar) pasiūlymus metodologiniais, ekonominiais ir konkurencijos politikos klausimais;
   6. teikti ekonominio pobūdžio išvadas bylose, nagrinėjamose teismuose.
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   1. pagal poreikį teikia pasiūlymus ir konsultacijas ekonominiais klausimais Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo ir ES konkurencijos taisyklių pažeidimo, atliekant rinkos tyrimus ir nagrinėjant koncentracijas, įskaitant rinkų apibrėžimo, dominuojančios padėties nustatymo, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, žalos konkurencijai teorijos pagrįstumo ir koncentracijų poveikio konkurencijai prognozavimo klausimais;
   2. pagal poreikį teikia pasiūlymus ir konsultuoja Konkurencijos tarybą ir Konkurencijos tarybos struktūrinius padalinius kitais ekonominiais klausimais, susijusiais su teisės aktais, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba;
   3. padeda užtikrinti Konkurencijos taryboje atliekamų ekonominės, statistinės ir finansinės analizės ir jų rezultatų kokybę;
   4. galimai probleminių koncentracijų atveju ir pagal Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 3 dalį priėmus sprendimus toliau nagrinėti pranešimus apie koncentraciją dalyvauja šių koncentracijų nagrinėjime;
   5. dalyvauja teikiant išvadas ir pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl Konkurencijos įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pažeidimų tyrimų pradėjimo tikslingumo ir efektyvumo;
   6. pradėjus tyrimą dėl pažeidimo pagal Konkurencijos įstatymo 7 straipsnį dalyvauja to tyrimo atlikime;
   7. esant poreikiui, skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 ir 4 straipsnių pažeidimų;
   8. esant poreikiui, dalyvauja atliekant rinkų tyrimus;
   9. jeigu skyriaus kompetencijos ribose nedalyvavo tyrimo atlikime, teikia išvadas ekonominiais klausimais Konkurencijos tarybai priimant sprendimus dėl Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimo;
   10. pagal poreikį atlieka norminių teisės aktų ir jų projektų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų priežiūra, ekspertizę ekonominiu aspektu;
   11. atlieka Konkurencijos tarybos veiklos poveikio vertinimą, apskaičiuojant tiesioginę finansinę naudą vartotojams bei kitus teigiamo veiklos poveikio rodiklius;
   12. atlieka ūkio subjektų finansinės padėties ekonominį vertinimą pagal jų prašymus dėl baudų mokėjimo atidėjimo taip pat dėl pagrįstumo sunkią finansinę padėtį laikyti lengvinančia aplinkybe skiriant baudą (pagal Konkurencijos įstatymo 37 str. 2 d.);
   13. užtikrina baudų skaičiavimo skaičiuoklės tinkamą veikimą ir atitikimą baudų skaičiavimo metodikai;
   14. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos ataskaitas, pranešimus ir kitą apibendrinančią medžiagą, susijusią su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu, ekonominiais aspektais;
   15. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;
   16. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis bei užsienio valstybių institucijomis ir prireikus dalyvauja jų darbe formuojant ir įgyvendinant konkurencijos politiką taip pat bendradarbiauja su akademine bendruomene;
   17. prireikus padeda atlikti tyrimo veiksmus, numatytus Konkurencijos įstatyme;
   18. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą;
   19. pagal kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai Europos Sąjungos, kitose tarptautinėse institucijose;
   20. prireikus pagal kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose;
   21. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.
 • Skyriaus veikla Finansų skyrius

  Skyriaus veikla

  1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   1. tvarkyti valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Konkurencijos tarybos teisėtai disponuojamų lėšų ir valdomo turto buhalterinę apskaitą vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais;
   2. rengti valstybės biudžeto išlaidų sąmatos projektus, dalyvauti rengiant Konkurencijos tarybos investicijų projektus bei programas, juos derinti su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, ir, juos patvirtinus, kontroliuoti jų vykdymą;
   3. vykdyti išankstinę finansų kontrolę;
   4. užtikrinti ūkinių−finansinių operacijų teisėtumą, taupų valstybės lėšų naudojimą, įstatymų numatyta tvarka tinkamą ūkinių−finansinių dokumentų įforminimą ir savalaikę bei kokybišką įstatymais, taip pat kitais teisės aktais numatytą atskaitomybę.
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   1. vykdo išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustatoma, ar ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų bei kt.;
   2. užtikrina, kad visi tinkamai įforminti ir apskaitos dokumentais pagrįsti ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos būtų įtrauktos į apskaitą;
   3. užtikrina buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui, apskaitos informacijos patikimumą;
   4. atlieka atsiskaitymų kontrolę, Konkurencijos tarybos mokėjimo operacijas, biudžeto asignavimų sąmatų vykdymo operacijų apskaitą ir kontrolę;
   5. valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS) atlieka mokėjimo paraiškų rengimo, tiekėjų duomenų įvedimo bei su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras;
   6. rengia ir pateikia Finansų ministerijai Valstybės biudžeto asignavimų poreikio skaičiavimus naudojant VBAMS;
   7. apskaito Konkurencijos tarybos vykdomų programų pinigines lėšas, debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą, ilgalaikį, trumpalaikį turtą bei atsargas, apskaičiuoja ir laiku išmoka Konkurencijos tarybos darbuotojams darbo užmokestį į jų sąskaitas banke, komandiruočių išlaidas, kitas atsiskaitytinai išduodamas sumas, apskaičiuoja ir deklaruoja mokesčius;
   8. tvarko valstybės biudžete numatytų ES struktūrinės paramos lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų veiksmų programų priemonėms įgyvendinti, bei savivaldybėms perduotų specialiųjų tikslinės dotacijos lėšų apskaitas;
   9. pagal kompetenciją rengia Konkurencijos tarybos vykdomų programų sąmatų projektus, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo jų pakeitimus ir kontroliuoja patvirtintos išlaidų sąmatos vykdymą;
   10. atlieka programinio biudžeto formavimo ir vykdymo operacijas kompiuterizuotoje VBAM sistemoje;
   11. rengia Konkurencijos tarybos biudžeto vykdymo ir suvestinius biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
   12. teikia nustatytos formos ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Statistikos departamentui, Valstybės kontrolei bei kitoms institucijoms;
   13. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, ataskaitas ir kitą informaciją Konkurencijos tarybos pirmininkui, kitiems Konkurencijos tarybos administracijos padaliniams;
   14. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą.
 • Skyriaus veikla Teisės ir konkurencijos politikos skyrius

  Skyriaus veikla

  1. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:
   1. rengti procesinius dokumentus ir atstovauti Konkurencijos tarybai teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose;
   2. rengti norminių teisės aktų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų įgyvendinimu, projektus;
   3. atlikti Konkurencijos taryboje rengiamų dokumentų ir atliekamų veiksmų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų įgyvendinimu, atitikties įstatymams, Konkurencijos tarybos nutarimams ir kitiems norminiams teisės aktams vertinimą;
   4. koordinuoti valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimą.
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   1. rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Konkurencijos tarybą teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose, esant reikalui pasitelkdamas tyrimą atlikusius kitus pareigūnus ar darbuotojus;
   2. esant reikalui teikia teisines išvadas Konkurencijos tarybai svarstyti pateiktais klausimais;
   3. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų teisinio įforminimo kontrolę;
   4. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų teisinį įforminimą;
   5. esant reikalui, nagrinėja su Konkurencijos tarybos kompetencijos sritimi susijusius norminių teisės aktų projektus ir rengia išvadas dėl jų;
   6. rengia Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;
   7. rengia teisminės praktikos, susijusios su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu, apžvalgas;
   8. rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;
   9. vertina rengiamų ar parengtų dokumentų ir veiksmų, susijusių su Konkurencijos tarybos atliekamais tyrimais dėl įstatymų pažeidimų, ir kitų su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu susijusių klausimų nagrinėjimais, atitiktį Konkurencijos tarybos kompetencijoje esantiems įstatymams, Konkurencijos tarybos nutarimams ir kitiems norminiams teisės aktams;
   10. kontroliuoja Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą ir nesumokėtų baudų bei palūkanų išieškojimą;
   11. teikia pasiūlymus ir konsultuoja Konkurencijos tarybą bei Konkurencijos tarybos administraciją teisės klausimais, susijusiais su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų įgyvendinimu;
   12. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje;
   13. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
   14. koordinuoja valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimą ir jos suderinamumą su Europos Sąjungos konkurencijos politika, šiais klausimais rengia ir teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;
   15. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą;
   16. esant reikalui skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymus;
   17. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.
 • Skyriaus veikla Draudžiamų susitarimų tyrimo skyrius

  Skyriaus veikla

  1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   1. Skyriaus kompetencijos ribose dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;
   2. kontroliuoti, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimų bei su tuo susijusių kitų teisės normų reikalavimų.
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   1. stebi ir analizuoja prekių rinkas, atlieka bendrus rinkų tyrimus, nagrinėja asmenų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, ES sutarties 101 straipsnio pažeidimų ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, juos atlieka;
   2. stebi ir analizuoja Europos konkurencijos institucijų tinkle esančią informaciją dėl ES sutarties 101 straipsnio pažeidimų ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;
   3. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo papildymo, termino pratęsimo;
   4. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, ES sutarties 101 straipsnio pažeidimų ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
   5. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą, išskyrus Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą;
   6. nagrinėja ūkio subjektų prašymus dėl atleidimo nuo baudos ir prašymus dėl baudos sumažinimo bei supaprastintus prašymus dėl atleidimo nuo baudos, pateiktus pagal Konkurencijos tarybos patvirtintas Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisykles; esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl preliminaraus tokių prašymų tenkinimo ir tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, ES sutarties 101 straipsnio pažeidimų pradėjimo; bei baigus tyrimą teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl galutinio tokių prašymų vertinimo;
   7. nagrinėja ūkio subjektų prašymus pateikti paaiškinimą ar nuomonę dėl susitarimų atitikties Konkurencijos įstatymo 6 straipsnyje ir Konkurencijos tarybos nutarimuose nustatytoms išimties sąlygoms;
   8. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo ir jį įgyvendinančių aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;
   9. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;
   10. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
   11. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;
   12. skyriaus kompetencijos ribose rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ar tobulinimo;
   13. teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, o taip pat ataskaitoms tarptautinėms organizacijoms;
   14. skyriaus kompetencijos ribose teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms.
 • Skyriaus veikla Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros skyrius

  Skyriaus veikla

  1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   1. Skyriaus kompetencijos ribose dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;
   2. prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimų, reglamentuojančių piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi;
   3. prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi Konkurencijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių koncentracijos priežiūrą, reikalavimų.
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   1. stebi ir analizuoja prekių rinkas, atlieka bendrus rinkų tyrimus, nagrinėja asmenų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio pažeidimų, ES sutarties 102 straipsnio pažeidimų, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Konkurencijos įstatymo pažeidimų vykdant koncentraciją, juos atlieka;
   2. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo papildymo, termino pratęsimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo;
   3. nagrinėja asmenų pranešimus apie koncentraciją ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai priimti nutarimus dėl leidimo vykdyti koncentraciją, leidimo atlikti atskirus koncentracijos veiksmus, pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo termino pratęsimo ir kitus nutarimus, kuriuos numato koncentracijos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai;
   4. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio pažeidimų, ES sutarties 102 straipsnio pažeidimų, Konkurencijos įstatymo pažeidimų vykdant koncentraciją, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, pranešimų apie koncentraciją nagrinėjimo bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
   5. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą, išskyrus Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą;
   6. stebi ir analizuoja Europos konkurencijos institucijų tinkle esančią informaciją, susijusią su koncentracijomis Europos ekonominėje erdvėje, o taip pat informaciją dėl ES sutarties 102 straipsnio pažeidimų ir esant pagrindui rengia nuomonę, paaiškinimus ar pasiūlymus Konkurencijos tarybai;
   7. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijos tarp įmonių kontrolės bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo ir šiuos reglamentus įgyvendinančių aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;
   8. skyriaus kompetencijos ribose rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
   9. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja atliekant norminių teisės aktų projektų ekspertizę;
   10. skyriaus kompetencijos ribose rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ar tobulinimo;
   11. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;
   12. teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, o taip pat ataskaitoms tarptautinėms organizacijoms;
   13. skyriaus kompetencijos ribose teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
   14. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.
 • Skyriaus veikla Viešųjų subjektų priežiūros skyrius

  Skyriaus veikla

  1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   1. vertinti norminių teisės aktų projektų ir viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų atitiktį pagal Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį ir konkurencijos laisvės principus;
   2. koordinuoti valstybės pagalbos, kuriai taikomos Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklės, klausimus.
   3. tvarkyti Suteiktos valstybės pagalbos, įskaitant nereikšmingą, registrą.
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   1. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ar tobulinimo ir jų suderinamumo su Europos Sąjungos teise;
   2. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;
   3. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;
   4. atlieka norminių teisės aktų projektų ekspertizę;
   5. stebi ir analizuoja prekių rinkas, atlieka bendrus rinkų tyrimus, nagrinėja asmenų prašymus ir, esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, juos atlieka;
   6. esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo papildymo, išskyrimo (sujungimo), termino pratęsimo;
   7. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
   8. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;
   9. koordinuoja valstybės pagalbos klausimus tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos;
   10. vertina, ar tinkamai užpildyti valstybės pagalbos teikėjų paruošti pranešimai, ir dalyvauja perduodant pranešimus Europos Komisijai;
   11. konsultuoja valstybės pagalbos teikėjus valstybės pagalbos pranešimo užpildymo klausimais;
   12. atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę;
   13. tvarko Suteiktos valstybės pagalbos, įskaitant nereikšmingą, registrą;
   14. rengia valstybės pagalbos metines ataskaitas;
   15. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
   16. teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, o taip pat ataskaitoms tarptautinėms organizacijoms;
   17. skyriaus kompetencijos ribose teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
   18. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.
 • Skyriaus veikla Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo skyrius

  Skyriaus veikla

  1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   1. dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;
   2. kontroliuoti, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio reikalavimų, reglamentuojančių nesąžiningą konkurenciją, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo bei Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų Reklamos įstatymo ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatų reikalavimų.
  2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   1. vykdo Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio ir Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų Reklamos įstatymo bei Nesąžiningos komercinės veiklos veiksmų draudimo įstatymo normų priežiūrą ir įgyvendinimą;
   2. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo papildymo, termino pratęsimo;
   3. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo, Reklamos įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
   4. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą, išskyrus Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą;
   5. rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus ir atitinkamų sprendimų projektus dėl 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo taikymo;
   6. stebi ir analizuoja mažmeninės prekybos rinką, kiek tai susiję Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo tikslais, nagrinėja asmenų prašymus ir, esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų, juos atlieka;
   7. vykdo Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo stebėseną, apibendrina surinktus duomenis ir teikia savo išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais Konkurencijos tarybai;
   8. teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, o taip pat ataskaitoms tarptautinėms organizacijoms;
   9. skyriaus kompetencijos ribose teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
   10. skyriaus kompetencijos ribose rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ar tobulinimo;
   11. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;
   12. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja atliekant norminių teisės aktų projektų ekspertizę;
   13. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;
   14. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.
 • Skyriaus veikla Komunikacijos skyrius

  Skyriaus veikla

  1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
   1. kurti ir įgyvendinti Konkurencijos tarybos viešųjų ryšių strategijas ir suformuluoti pagrindines komunikacijos kryptis;
   2. kurti ir įgyvendinti nuoseklią, efektyvią ryšių su visuomene bei vidinės komunikacijos politiką, pagrįstą viešumu ir bendradarbiavimu;
   3. rengti ir skelbti informaciją apie Konkurencijos tarybos veiklą, užtikrinti nuolatinį šios informacijos srautą žiniasklaidos priemonėms, o taip pat platinimą vidaus tinkle;
   4. bendradarbiaujant su kitais struktūriniais padaliniais inicijuoti ir vykdyti vidinės komunikacijos projektus, organizuoti kitus Konkurencijos tarybos darbuotojų motyvaciją stiprinančius renginius;
   5. prisidėti prie palankaus mikroklimato Konkurencijos taryboje kūrimo, santykių ir informacijos apsikeitimo tarp darbuotojų ir vadovybės gerinimo;
   6. organizuoti Konkurencijos tarybos veiklos viešinimo akcijas, susitikimus su verslo, akademinės, teisės praktikų bendruomenėmis ir kt. visuomenės atstovais, kitus renginius;
   7. plėtoti Konkurencijos tarybos ryšius su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijomis, kitų užsienio valstybių nacionalinėmis konkurencijos institucijomis, įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis konkurencijos politikos bei kitais bendradarbiavimo klausimais;
   8. administruoti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (LINESIS).
   9. kurti Konkurencijos tarybos paskyras socialiniuose tinkluose ir, suderinus su Konkurencijos tarybos vadovybe, nuolat atnaujinti paskyrose skelbiamą informaciją.
  2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
   1. rengia spaudos konferencijas, Konkurencijos tarybos susitikimus su žiniasklaidos atstovais;
   2. atstovauja Konkurencijos tarybai kitose institucijose ir įstaigose vykstančiuose renginiuose ryšių su visuomene ir konkurencijos kultūros sklaidos klausimais;
   3. organizuoja Konkurencijos tarybos informacinių leidinių leidybą bei analizuoja jų poreikį;
   4. informuoja Konkurencijos tarybos darbuotojus apie svarbiausius įvykius vidinio tinklo svetainėje;
   5. teikia žiniasklaidai informaciją apie Konkurencijos tarybos veiklą;
   6. seka publikacijas spaudoje apie Konkurencijos tarybą, informuoja Konkurencijos tarybos vadovybę apie keliamas problemas, įvertina rizikos, kenkiančios Konkurencijos tarybos įvaizdžiui, veiksnius ir teikia siūlymus, kaip juos sumažinti;
   7. rūpinasi periodinės spaudos ir informacinių leidinių prenumerata, tvarko prenumeruojamus leidinius, rengia, tvarko, koordinuoja ir skelbia informaciją Konkurencijos tarybos interneto svetainėje;
   8. bendradarbiaudamas su kitais skyriais rengia ir nuolat atnaujina, bei esant techninėms galimybėms, administruoja Konkurencijos tarybos svetainėje bei vidiniame tinkle skelbiamą informaciją;
   9. atsakinėja į žodžiu, telefonu bei elektroniniu paštu gaunamus klausimus, o klausimus, su kuriais tikslinga supažindinti Konkurencijos tarybos vadovybę, ir tuos, kuriems atsakyti reikalingas tam tikros Konkurencijos tarybos veiklos srities nuodugnesnis išmanymas, perduoda kitiems struktūriniams padaliniams pagal kompetenciją;
   10. rengia metines Konkurencijos tarybos veiklos ataskaitas; Lietuvos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms bei institucijoms
   11. plėtoja Konkurencijos tarybos ryšius su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijomis, kitų užsienio valstybių nacionalinėmis konkurencijos institucijomis, įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis konkurencijos politikos bei bendradarbiavimo klausimais;
   12. koordinuoja Konkurencijos tarybos dalyvavimą Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje (LINESIS);
   13. administruoja Konkurencijos tarybos parengtų pozicijų įkėlimą į LINESIS ir derina kitų institucijų parengtas pozicijas naudojantis LINESIS;
   14. koordinuoja siūlymų dėl Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje naudojantis LINESIS pateikimą Europos Teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
   15. vykdo įgalioto informacijos atskleidimo pareigūno funkcijas, numatytas Europos konkurencijos tinklo (ECN) bendradarbiavimo taisyklėse;
   16. administruoja ir tvarko informaciją interaktyvioje ECN sistemoje „ECN cases“, susijusioje su Europos teisės konkurencijos taisyklių įgyvendinimu pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003, o taip pat ICN. EBPO ir kitose tarptautinėse informacinėse sistemose;
   17. organizuoja į Konkurencijos tarybą atvykstančių užsienio delegacijų ir ekspertų priėmimą (parengia jų susitikimų programas arba dalyvauja jas sudarant, informuoja atitinkamus Konkurencijos tarybos struktūrinius padalinius apie sudarytas susitikimų programas, užsienio delegacijų ir ekspertų prašymu organizuoja apgyvendinimą bei ir prireikus vertėjauja minėtų susitikimų metu;
   18. verčia Konkurencijos tarybai reikalingos medžiagos vertimą iš/į anglų kalbą, redaguoja Konkurencijos tarybos darbuotojų anglų kalba parengtą medžiagą.
 • Duomenų apsaugos pareigūnas
  Gintarė Surblytė-Namavičienė
  Duomenų apsaugos pareigūnė
Atnaujinta: 2018 11 20