Skyriaus veikla

 1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
  1. kurti ir įgyvendinti Konkurencijos tarybos viešųjų ryšių strategijas ir suformuluoti pagrindines komunikacijos kryptis;
  2. kurti ir įgyvendinti nuoseklią, efektyvią ryšių su visuomene bei vidinės komunikacijos politiką, pagrįstą viešumu ir bendradarbiavimu;
  3. rengti ir skelbti informaciją apie Konkurencijos tarybos veiklą, užtikrinti nuolatinį šios informacijos srautą žiniasklaidos priemonėms, o taip pat platinimą vidaus tinkle;
  4. bendradarbiaujant su kitais struktūriniais padaliniais inicijuoti ir vykdyti vidinės komunikacijos projektus, organizuoti kitus Konkurencijos tarybos darbuotojų motyvaciją stiprinančius renginius;
  5. prisidėti prie palankaus mikroklimato Konkurencijos taryboje kūrimo, santykių ir informacijos apsikeitimo tarp darbuotojų ir vadovybės gerinimo;
  6. organizuoti Konkurencijos tarybos veiklos viešinimo akcijas, susitikimus su verslo, akademinės, teisės praktikų bendruomenėmis ir kt. visuomenės atstovais, kitus renginius;
  7. plėtoti Konkurencijos tarybos ryšius su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijomis, kitų užsienio valstybių nacionalinėmis konkurencijos institucijomis, įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis konkurencijos politikos bei kitais bendradarbiavimo klausimais;
  8. administruoti Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinę sistemą (LINESIS).
  9. kurti Konkurencijos tarybos paskyras socialiniuose tinkluose ir, suderinus su Konkurencijos tarybos vadovybe, nuolat atnaujinti paskyrose skelbiamą informaciją.
 2. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. rengia spaudos konferencijas, Konkurencijos tarybos susitikimus su žiniasklaidos atstovais;
  2. atstovauja Konkurencijos tarybai kitose institucijose ir įstaigose vykstančiuose renginiuose ryšių su visuomene ir konkurencijos kultūros sklaidos klausimais;
  3. organizuoja Konkurencijos tarybos informacinių leidinių leidybą bei analizuoja jų poreikį;
  4. informuoja Konkurencijos tarybos darbuotojus apie svarbiausius įvykius vidinio tinklo svetainėje;
  5. teikia žiniasklaidai informaciją apie Konkurencijos tarybos veiklą;
  6. seka publikacijas spaudoje apie Konkurencijos tarybą, informuoja Konkurencijos tarybos vadovybę apie keliamas problemas, įvertina rizikos, kenkiančios Konkurencijos tarybos įvaizdžiui, veiksnius ir teikia siūlymus, kaip juos sumažinti;
  7. rūpinasi periodinės spaudos ir informacinių leidinių prenumerata, tvarko prenumeruojamus leidinius, rengia, tvarko, koordinuoja ir skelbia informaciją Konkurencijos tarybos interneto svetainėje;
  8. bendradarbiaudamas su kitais skyriais rengia ir nuolat atnaujina, bei esant techninėms galimybėms, administruoja Konkurencijos tarybos svetainėje bei vidiniame tinkle skelbiamą informaciją;
  9. atsakinėja į žodžiu, telefonu bei elektroniniu paštu gaunamus klausimus, o klausimus, su kuriais tikslinga supažindinti Konkurencijos tarybos vadovybę, ir tuos, kuriems atsakyti reikalingas tam tikros Konkurencijos tarybos veiklos srities nuodugnesnis išmanymas, perduoda kitiems struktūriniams padaliniams pagal kompetenciją;
  10. rengia metines Konkurencijos tarybos veiklos ataskaitas; Lietuvos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms bei institucijoms
  11. plėtoja Konkurencijos tarybos ryšius su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijomis, kitų užsienio valstybių nacionalinėmis konkurencijos institucijomis, įstaigomis bei tarptautinėmis organizacijomis konkurencijos politikos bei bendradarbiavimo klausimais;
  12. koordinuoja Konkurencijos tarybos dalyvavimą Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje (LINESIS);
  13. administruoja Konkurencijos tarybos parengtų pozicijų įkėlimą į LINESIS ir derina kitų institucijų parengtas pozicijas naudojantis LINESIS;
  14. koordinuoja siūlymų dėl Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje naudojantis LINESIS pateikimą Europos Teisės departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
  15. vykdo įgalioto informacijos atskleidimo pareigūno funkcijas, numatytas Europos konkurencijos tinklo (ECN) bendradarbiavimo taisyklėse;
  16. administruoja ir tvarko informaciją interaktyvioje ECN sistemoje „ECN cases“, susijusioje su Europos teisės konkurencijos taisyklių įgyvendinimu pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003, o taip pat ICN. EBPO ir kitose tarptautinėse informacinėse sistemose;
  17. organizuoja į Konkurencijos tarybą atvykstančių užsienio delegacijų ir ekspertų priėmimą (parengia jų susitikimų programas arba dalyvauja jas sudarant, informuoja atitinkamus Konkurencijos tarybos struktūrinius padalinius apie sudarytas susitikimų programas, užsienio delegacijų ir ekspertų prašymu organizuoja apgyvendinimą bei ir prireikus vertėjauja minėtų susitikimų metu;
  18. verčia Konkurencijos tarybai reikalingos medžiagos vertimą iš/į anglų kalbą, redaguoja Konkurencijos tarybos darbuotojų anglų kalba parengtą medžiagą.