Skyriaus veikla

 1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
  1. dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;
  2. padėti atlikti Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams ekonominę analizę, įgyvendinant konkurencijos taisykles ir kitas Konkurencijos tarybai pavestas funkcijas;
  3. dalyvauti atliekant rinkų tyrimus;
  4. rengti ekonomines išvadas dėl atliekamų ir atliktų tyrimų;
  5. teikti išvadas ir (ar) pasiūlymus metodologiniais, ekonominiais ir konkurencijos politikos klausimais;
  6. teikti ekonominio pobūdžio išvadas bylose, nagrinėjamose teismuose.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. pagal poreikį teikia pasiūlymus ir konsultacijas ekonominiais klausimais Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo ir ES konkurencijos taisyklių pažeidimo, atliekant rinkos tyrimus ir nagrinėjant koncentracijas, įskaitant rinkų apibrėžimo, dominuojančios padėties nustatymo, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, žalos konkurencijai teorijos pagrįstumo ir koncentracijų poveikio konkurencijai prognozavimo klausimais;
  2. pagal poreikį teikia pasiūlymus ir konsultuoja Konkurencijos tarybą ir Konkurencijos tarybos struktūrinius padalinius kitais ekonominiais klausimais, susijusiais su teisės aktais, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba;
  3. padeda užtikrinti Konkurencijos taryboje atliekamų ekonominės, statistinės ir finansinės analizės ir jų rezultatų kokybę;
  4. galimai probleminių koncentracijų atveju ir pagal Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 3 dalį priėmus sprendimus toliau nagrinėti pranešimus apie koncentraciją dalyvauja šių koncentracijų nagrinėjime;
  5. dalyvauja teikiant išvadas ir pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl Konkurencijos įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pažeidimų tyrimų pradėjimo tikslingumo ir efektyvumo;
  6. pradėjus tyrimą dėl pažeidimo pagal Konkurencijos įstatymo 7 straipsnį dalyvauja to tyrimo atlikime;
  7. esant poreikiui, skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 ir 4 straipsnių pažeidimų;
  8. esant poreikiui, dalyvauja atliekant rinkų tyrimus;
  9. jeigu skyriaus kompetencijos ribose nedalyvavo tyrimo atlikime, teikia išvadas ekonominiais klausimais Konkurencijos tarybai priimant sprendimus dėl Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimo;
  10. pagal poreikį atlieka norminių teisės aktų ir jų projektų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų priežiūra, ekspertizę ekonominiu aspektu;
  11. atlieka Konkurencijos tarybos veiklos poveikio vertinimą, apskaičiuojant tiesioginę finansinę naudą vartotojams bei kitus teigiamo veiklos poveikio rodiklius;
  12. atlieka ūkio subjektų finansinės padėties ekonominį vertinimą pagal jų prašymus dėl baudų mokėjimo atidėjimo taip pat dėl pagrįstumo sunkią finansinę padėtį laikyti lengvinančia aplinkybe skiriant baudą (pagal Konkurencijos įstatymo 37 str. 2 d.);
  13. užtikrina baudų skaičiavimo skaičiuoklės tinkamą veikimą ir atitikimą baudų skaičiavimo metodikai;
  14. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos ataskaitas, pranešimus ir kitą apibendrinančią medžiagą, susijusią su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu, ekonominiais aspektais;
  15. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;
  16. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis bei užsienio valstybių institucijomis ir prireikus dalyvauja jų darbe formuojant ir įgyvendinant konkurencijos politiką taip pat bendradarbiauja su akademine bendruomene;
  17. prireikus padeda atlikti tyrimo veiksmus, numatytus Konkurencijos įstatyme;
  18. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą;
  19. pagal kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai Europos Sąjungos, kitose tarptautinėse institucijose;
  20. prireikus pagal kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose;
  21. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.