Padalinio veikla

                                                   

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vidaus administravimo skyrius (toliau – Skyrius) yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

3. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:

3.1. užtikrinti tinkamą Konkurencijos tarybos vidaus administravimo funkcijų vykdymą šiose srityse:

3.1.1. organizacinės struktūros tvarkymas;

3.1.2. personalo valdymas, kvalifikacijos tobulinimas;

3.1.3. dokumentų valdymas ir archyvavimas, įslaptintos informacijos apsauga;

3.1.4. informacinių technologijų valdymas, elektroninės informacijos sauga;

3.1.5. viešieji pirkimai, turto valdymas, personalo aprūpinimas darbo priemonėmis;

3.1.6. personalo sauga ir sveikata, atitiktis civilinės ir priešgaisrinės saugos reikalavimams.

3.2. pagal kompetenciją dalyvauti atliekant strateginį planavimą, tobulinant veiklos procesus ir vidaus kontrolės sistemą.

4. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

4.1. įgyvendindamas šių  nuostatų 3.1.1 ir 3.1.2 papunkčiuose nustatytus uždavinius:

4.1.1. atsižvelgdamas į Konkurencijos tarybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Konkurencijos tarybos pirmininkui ir administracijos direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus naudojimo;

4.1.2. pagal kompetenciją teikia Konkurencijos tarybos pirmininkui ir administracijos direktoriui siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas;

4.1.3. rengia personalo pareigybių sąrašus, teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;

4.1.4. organizuoja personalo atranką ir priėmimą į laisvas valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, taip pat atleidimą iš jų, vykdo valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą;

4.1.5. organizuoja Konkurencijos tarybos personalo veiklos vertinimą, siuntimą į  komandiruotes, atostogų suteikimą, koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, padeda įgyvendinti kitas personalo garantijas;

4.1.6. nustato Konkurencijos tarybos personalo kvalifikacijos tobulinimo poreikį, rengia metinius mokymo planus ir juos įgyvendina;

4.1.7. pagal kompetenciją padeda Konkurencijos tarybos pirmininkui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos, viešųjų ir privačių interesų derinimo normų laikymąsi;

4.1.8. padeda Konkurencijos tarybos pirmininkui ir administracijos direktoriui įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą, atlieka kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas.

4.2. įgyvendindamas šių nuostatų 3.1.3 papunktyje nustatytus uždavinius:

4.2.1. tvarko Konkurencijos tarybos dokumentų apskaitą ir įgyvendina dokumentų išsaugojimą užtikrinančias priemones;

4.2.2. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir saugo Konkurencijos tarybos nuolatinio, laikino ir ilgo saugojimo dokumentus;

4.2.3. teikia pasiūlymus Konkurencijos  tarybos pirmininkui ir administracijos direktoriui dėl dokumentų valdymo sistemos tobulinimo;

4.2.4. užtikrina tinkamą įslaptintos informacijos apsaugą ir administravimą;

4.2.5. administruoja dokumentų valdymo sistemą „Avilys“, konsultuoja personalą jos naudojimo klausimais ir atlieka kitas su dokumentų valdymu ir archyvavimu, įslaptintos informacijos valdymu susijusias funkcijas.

4.3. įgyvendindamas šių nuostatų 3.1.4 papunktyje nustatytus uždavinius:

4.3.1. atlieka personalo kompiuterinių darbo vietų paruošimą, užtikrina tinkamą kompiuterinio ir telekomunikacinio tinklo, tarnybinių stočių naudojimą ir priežiūrą;

4.3.2. aprūpina Konkurencijos personalą kompiuterine technika ir ryšio priemonėmis;

4.3.3. pagal kompetenciją atlieka spausdinimo, kopijavimo, skenavimo įgarsinimo ir kitokios techninės įrangos priežiūrą;

4.3.4. administruoja ir prižiūri Konkurencijos tarybos kompiuterių tinklą, atlieka jo techninių išteklių paskirstymą, vartotojų prieigos teisių kontrolę, užtikrina elektroninės informacijos, duomenų ir kompiuterinio tinklo saugą;

4.3.5. atlieka informacinių technologijų ir kompiuterizuotų sistemų naudojimo reikalavimų laikymosi stebėseną, atlieka kitas su informacinių technologijų valdymu bei elektroninės informacijos sauga susijusias funkcijas.

4.4. įgyvendindamas šių nuostatų 3.1.5  papunktyje nustatytus uždavinius:

4.4.1. pagal kompetenciją analizuoja Konkurencijos tarybos poreikius ir teikia pasiūlymus viešiesiems pirkimams vykdyti;

4.4.2. organizuoja Konkurencijos tarybos viešuosius pirkimus;

4.4.3. vykdo mažos vertės viešųjų pirkimų procedūras;

4.4.4. kaupia informaciją apie finansiniais metais atliktus pirkimus ir teikia ataskaitas Viešųjų pirkimų tarnybai;

4.4.5. organizuoja Konkurencijos tarybos administracinio pastato ir patalpų priežiūrą, tinkamą jų eksploataciją, apsaugą ir aplinkos tvarkymą;

4.4.6. vykdo racionalų Konkurencijos tarybos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto valdymą, užtikrina Konkurencijos tarybos aprūpinimą būtinu turtu ir paslaugomis, aprūpina personalą darbo priemonėmis;

4.4.7. organizuoja ir vykdo tinkamą Konkurencijos tarybos inžinerinės, komunikacinės, santechninės, kondicionavimo, šildymo ir vėdinimo sistemų, apsaugos sistemos ir kitokių sistemų techninę priežiūrą ir tinkamą jų eksploataciją bei atlieka kitas funkcijas viešųjų pirkimų, turto valdymo srityse.

4.5. įgyvendindamas šių nuostatų 3.1.6 papunktyje nurodytą uždavinį:

4.5.1. vykdo saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos teisės aktuose nustatytų reikalavimų įgyvendinimo procedūras;

4.5.2. organizuoja Konkurencijos tarybos personalo instruktavimą darbų saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais;

4.5.3. vertina šios srities rizikas ir teikia siūlymus dėl neatitiktims ar trūkumams pašalinti ir prevencijai užtikrinti reikiamų priemonių bei atlieka kitas personalo saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos reikalavimų užtikrinimo priemones.

4.6. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginio veiklos plano ir kitų planavimo dokumentų projektus, koordinuoja šių projektų rengimą bei stebi jų įgyvendinimą;

4.7. pagal Skyriaus kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas personalo valdymo, kvalifikacijos tobulinimo, dokumentų valdymo, įslaptintos informacijos apsaugos, informacinių technologijų, viešųjų pirkimų, turto valdymo ir kitais klausimais;

4.8. rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų ir kitų dokumentų, susijusių su vidaus administravimu, projektus;

4.9. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka funkcijas, susijusias su iš Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų rengimu ir administravimu;

4.10. nagrinėja prašymus, pasiūlymus ir skundus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

4.11. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pirmininko ir administracijos direktoriaus pavestas funkcijas.

III. SKYRIAUS TEISĖS

5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;

5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, Konkurencijos tarybai, administracijos direktoriui pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Skyriaus kompetencijos klausimams spręsti;

5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

IV. SKYRIAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

6. Skyriaus veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai.

7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių paskirtis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymais tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

8. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

9. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos administracijos direktoriui.

10. Skyriaus vedėjas:

10.1. atsako už tai, kad Skyrius tinkamai ir laiku įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

10.2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą;

10.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui ir administracijos direktoriui už Skyriaus veiklą;

10.4. vizuoja Skyriaus darbuotojų parengtus teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

10.5. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir administracijos direktoriui dėl Skyriaus veiklos tobulinimo, Skyriaus nuostatų ir pareigybių sąrašo keitimo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų tarnybinės veiklos vertinimo ir skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

10.6. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

10.7. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko, administracijos direktoriaus jam suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų.

11. Skyriaus vedėjo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

12. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už jiems nustatytų užduočių, funkcijų ir pavedimų tinkamą vykdymą.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

___________________________