Skyriaus veikla

 1. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai:
  1. padėti Konkurencijos tarybos pirmininkui formuoti personalo valdymo politiką;
  2. užtikrinti Konkurencijos tarybos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimą teisės aktų nustatyta tvarka;
  3. organizuoti Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos administracijos struktūrinių padalinių aprūpinimą ilgalaikiu ir trumpalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu;
  4. užtikrinti korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų bei viešųjų ir privačių interesų derinimą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginio veiklos plano projektus;
  2. organizuoja skyriaus dokumentų valdymą pagal Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo bei Archyvų departamento Dokumentų rengimo taisyklių ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
  3. atsižvelgdamas į Konkurencijos tarybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Konkurencijos tarybos pirmininkui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
  4. padeda Konkurencijos tarybos pirmininkui formuoti įstaigos personalo mokymo prioritetus, sudaro įstaigos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą;
  5. koordinuoja personalo motyvacijos sistemos įgyvendinimą bei organizuoja Konkurencijos tarybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
  6. pagal kompetenciją kartu su kitais Konkurencijos tarybos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Konkurencijos tarybos pirmininkui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
  7. tvarko Konkurencijos tarybos personalo duomenis valstybės tarnautojų registre;
  8. padeda Konkurencijos tarybos pirmininkui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
  9. organizuoja viešųjų pirkimų komisijos veiklą ir prekių, paslaugų ar darbų pirkimus pagal teisės aktuose nustatytas procedūras;
  10. organizuoja Konkurencijos tarybos administracinio pastato patalpų priežiūrą ir aplinkos tvarkymą;
  11. organizuoja Konkurencijos tarybos tvarkomuosius ir bylų nagrinėjimo posėdžius, pasitarimus, susitikimus, konferencijas, seminarus ir prireikus juos aptarnauja;
  12. organizuoja Konkurencijos tarybos personalo instruktavimą darbų saugos ir sveikatos, civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais;
  13. atlieka Konkurencijos tarybos personalo kompiuterinių darbo vietų paruošimą, užtikrina tinkamą kompiuterinio ir telekomunikacinio tinklo telekomunikacinės stoties, serverių naudojimą ir priežiūrą.