Skyriaus veikla

 1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
  1. tvarkyti valstybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitų Konkurencijos tarybos teisėtai disponuojamų lėšų ir valdomo turto buhalterinę apskaitą vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir kitais Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais;
  2. rengti valstybės biudžeto išlaidų sąmatos projektus, dalyvauti rengiant Konkurencijos tarybos investicijų projektus bei programas, juos derinti su Lietuvos Respublikos finansų ministerija, ir, juos patvirtinus, kontroliuoti jų vykdymą;
  3. vykdyti išankstinę finansų kontrolę;
  4. užtikrinti ūkinių−finansinių operacijų teisėtumą, taupų valstybės lėšų naudojimą, įstatymų numatyta tvarka tinkamą ūkinių−finansinių dokumentų įforminimą ir savalaikę bei kokybišką įstatymais, taip pat kitais teisės aktais numatytą atskaitomybę.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. vykdo išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustatoma, ar ūkinės operacijos bus atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų bei kt.;
  2. užtikrina, kad visi tinkamai įforminti ir apskaitos dokumentais pagrįsti ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos būtų įtrauktos į apskaitą;
  3. užtikrina buhalterinių įrašų atitiktį ūkinių įvykių ar ūkinių operacijų turiniui, apskaitos informacijos patikimumą;
  4. atlieka atsiskaitymų kontrolę, Konkurencijos tarybos mokėjimo operacijas, biudžeto asignavimų sąmatų vykdymo operacijų apskaitą ir kontrolę;
  5. valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje (toliau – VBAMS) atlieka mokėjimo paraiškų rengimo, tiekėjų duomenų įvedimo bei su mokėjimais susijusias apskaitos procedūras;
  6. rengia ir pateikia Finansų ministerijai Valstybės biudžeto asignavimų poreikio skaičiavimus naudojant VBAMS;
  7. apskaito Konkurencijos tarybos vykdomų programų pinigines lėšas, debitorinį ir kreditorinį įsiskolinimą, ilgalaikį, trumpalaikį turtą bei atsargas, apskaičiuoja ir laiku išmoka Konkurencijos tarybos darbuotojams darbo užmokestį į jų sąskaitas banke, komandiruočių išlaidas, kitas atsiskaitytinai išduodamas sumas, apskaičiuoja ir deklaruoja mokesčius;
  8. tvarko valstybės biudžete numatytų ES struktūrinės paramos lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų, skirtų veiksmų programų priemonėms įgyvendinti, bei savivaldybėms perduotų specialiųjų tikslinės dotacijos lėšų apskaitas;
  9. pagal kompetenciją rengia Konkurencijos tarybos vykdomų programų sąmatų projektus, teisės aktų nustatyta tvarka vykdo jų pakeitimus ir kontroliuoja patvirtintos išlaidų sąmatos vykdymą;
  10. atlieka programinio biudžeto formavimo ir vykdymo operacijas kompiuterizuotoje VBAM sistemoje;
  11. rengia Konkurencijos tarybos biudžeto vykdymo ir suvestinius biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius ir teikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai;
  12. teikia nustatytos formos ataskaitas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Statistikos departamentui, Valstybės kontrolei bei kitoms institucijoms;
  13. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus, ataskaitas ir kitą informaciją Konkurencijos tarybos pirmininkui, kitiems Konkurencijos tarybos administracijos padaliniams;
  14. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą.