Skyriaus veikla

 1. Pagrindiniai Skyriaus uždaviniai:
  1. rengti procesinius dokumentus ir atstovauti Konkurencijos tarybai teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose;
  2. rengti norminių teisės aktų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų įgyvendinimu, projektus;
  3. atlikti Konkurencijos taryboje rengiamų dokumentų ir atliekamų veiksmų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų įgyvendinimu, atitikties įstatymams, Konkurencijos tarybos nutarimams ir kitiems norminiams teisės aktams vertinimą;
  4. koordinuoti valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimą.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Konkurencijos tarybą teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose, esant reikalui pasitelkdamas tyrimą atlikusius kitus pareigūnus ar darbuotojus;
  2. esant reikalui teikia teisines išvadas Konkurencijos tarybai svarstyti pateiktais klausimais;
  3. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų teisinio įforminimo kontrolę;
  4. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų teisinį įforminimą;
  5. esant reikalui, nagrinėja su Konkurencijos tarybos kompetencijos sritimi susijusius norminių teisės aktų projektus ir rengia išvadas dėl jų;
  6. rengia Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;
  7. rengia teisminės praktikos, susijusios su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu, apžvalgas;
  8. rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;
  9. vertina rengiamų ar parengtų dokumentų ir veiksmų, susijusių su Konkurencijos tarybos atliekamais tyrimais dėl įstatymų pažeidimų, ir kitų su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu susijusių klausimų nagrinėjimais, atitiktį Konkurencijos tarybos kompetencijoje esantiems įstatymams, Konkurencijos tarybos nutarimams ir kitiems norminiams teisės aktams;
  10. kontroliuoja Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą ir nesumokėtų baudų bei palūkanų išieškojimą;
  11. teikia pasiūlymus ir konsultuoja Konkurencijos tarybą bei Konkurencijos tarybos administraciją teisės klausimais, susijusiais su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų įgyvendinimu;
  12. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje;
  13. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
  14. koordinuoja valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimą ir jos suderinamumą su Europos Sąjungos konkurencijos politika, šiais klausimais rengia ir teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;
  15. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą;
  16. esant reikalui skyriaus kompetencijos ribose nagrinėja asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymus;
  17. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.