Skyriaus veikla

 1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
  1. Skyriaus kompetencijos ribose dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;
  2. kontroliuoti, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimų bei su tuo susijusių kitų teisės normų reikalavimų.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. stebi ir analizuoja prekių rinkas, atlieka bendrus rinkų tyrimus, nagrinėja asmenų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, ES sutarties 101 straipsnio pažeidimų ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, juos atlieka;
  2. stebi ir analizuoja Europos konkurencijos institucijų tinkle esančią informaciją dėl ES sutarties 101 straipsnio pažeidimų ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;
  3. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo papildymo, termino pratęsimo;
  4. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, ES sutarties 101 straipsnio pažeidimų ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  5. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą, išskyrus Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą;
  6. nagrinėja ūkio subjektų prašymus dėl atleidimo nuo baudos ir prašymus dėl baudos sumažinimo bei supaprastintus prašymus dėl atleidimo nuo baudos, pateiktus pagal Konkurencijos tarybos patvirtintas Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisykles; esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl preliminaraus tokių prašymų tenkinimo ir tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, ES sutarties 101 straipsnio pažeidimų pradėjimo; bei baigus tyrimą teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl galutinio tokių prašymų vertinimo;
  7. nagrinėja ūkio subjektų prašymus pateikti paaiškinimą ar nuomonę dėl susitarimų atitikties Konkurencijos įstatymo 6 straipsnyje ir Konkurencijos tarybos nutarimuose nustatytoms išimties sąlygoms;
  8. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo ir jį įgyvendinančių aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;
  9. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;
  10. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
  11. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;
  12. skyriaus kompetencijos ribose rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ar tobulinimo;
  13. teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, o taip pat ataskaitoms tarptautinėms organizacijoms;
  14. skyriaus kompetencijos ribose teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms.