Skyriaus veikla

 1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
  1. Skyriaus kompetencijos ribose dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;
  2. prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimų, reglamentuojančių piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi;
  3. prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi Konkurencijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių koncentracijos priežiūrą, reikalavimų.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. stebi ir analizuoja prekių rinkas, atlieka bendrus rinkų tyrimus, nagrinėja asmenų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio pažeidimų, ES sutarties 102 straipsnio pažeidimų, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Konkurencijos įstatymo pažeidimų vykdant koncentraciją, juos atlieka;
  2. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo papildymo, termino pratęsimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo;
  3. nagrinėja asmenų pranešimus apie koncentraciją ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai priimti nutarimus dėl leidimo vykdyti koncentraciją, leidimo atlikti atskirus koncentracijos veiksmus, pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo termino pratęsimo ir kitus nutarimus, kuriuos numato koncentracijos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai;
  4. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio pažeidimų, ES sutarties 102 straipsnio pažeidimų, Konkurencijos įstatymo pažeidimų vykdant koncentraciją, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, pranešimų apie koncentraciją nagrinėjimo bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  5. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą, išskyrus Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą;
  6. stebi ir analizuoja Europos konkurencijos institucijų tinkle esančią informaciją, susijusią su koncentracijomis Europos ekonominėje erdvėje, o taip pat informaciją dėl ES sutarties 102 straipsnio pažeidimų ir esant pagrindui rengia nuomonę, paaiškinimus ar pasiūlymus Konkurencijos tarybai;
  7. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijos tarp įmonių kontrolės bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo ir šiuos reglamentus įgyvendinančių aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;
  8. skyriaus kompetencijos ribose rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
  9. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja atliekant norminių teisės aktų projektų ekspertizę;
  10. skyriaus kompetencijos ribose rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ar tobulinimo;
  11. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;
  12. teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, o taip pat ataskaitoms tarptautinėms organizacijoms;
  13. skyriaus kompetencijos ribose teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
  14. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.