Skyriaus veikla

 1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
  1. vertinti norminių teisės aktų projektų ir viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų atitiktį pagal Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį ir konkurencijos laisvės principus;
  2. koordinuoti valstybės pagalbos, kuriai taikomos Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklės, klausimus.
  3. tvarkyti Suteiktos valstybės pagalbos, įskaitant nereikšmingą, registrą.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ar tobulinimo ir jų suderinamumo su Europos Sąjungos teise;
  2. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;
  3. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;
  4. atlieka norminių teisės aktų projektų ekspertizę;
  5. stebi ir analizuoja prekių rinkas, atlieka bendrus rinkų tyrimus, nagrinėja asmenų prašymus ir, esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, juos atlieka;
  6. esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo papildymo, išskyrimo (sujungimo), termino pratęsimo;
  7. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  8. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;
  9. koordinuoja valstybės pagalbos klausimus tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos;
  10. vertina, ar tinkamai užpildyti valstybės pagalbos teikėjų paruošti pranešimai, ir dalyvauja perduodant pranešimus Europos Komisijai;
  11. konsultuoja valstybės pagalbos teikėjus valstybės pagalbos pranešimo užpildymo klausimais;
  12. atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę;
  13. tvarko Suteiktos valstybės pagalbos, įskaitant nereikšmingą, registrą;
  14. rengia valstybės pagalbos metines ataskaitas;
  15. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
  16. teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, o taip pat ataskaitoms tarptautinėms organizacijoms;
  17. skyriaus kompetencijos ribose teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
  18. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.