Skyriaus veikla

 1. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:
  1. dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;
  2. kontroliuoti, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio reikalavimų, reglamentuojančių nesąžiningą konkurenciją, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo bei Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų Reklamos įstatymo ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatų reikalavimų.
 2. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  1. vykdo Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio ir Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų Reklamos įstatymo bei Nesąžiningos komercinės veiklos veiksmų draudimo įstatymo normų priežiūrą ir įgyvendinimą;
  2. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo papildymo, termino pratęsimo;
  3. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo, Reklamos įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  4. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą, išskyrus Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą;
  5. rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus ir atitinkamų sprendimų projektus dėl 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo taikymo;
  6. stebi ir analizuoja mažmeninės prekybos rinką, kiek tai susiję Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo tikslais, nagrinėja asmenų prašymus ir, esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų, juos atlieka;
  7. vykdo Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo stebėseną, apibendrina surinktus duomenis ir teikia savo išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais Konkurencijos tarybai;
  8. teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, o taip pat ataskaitoms tarptautinėms organizacijoms;
  9. skyriaus kompetencijos ribose teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
  10. skyriaus kompetencijos ribose rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ar tobulinimo;
  11. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;
  12. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja atliekant norminių teisės aktų projektų ekspertizę;
  13. skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;
  14. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.