Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti vienerių metų darbo patirtį viešųjų pirkimų organizavimo srityje ir darbo patirties projektų administravimo srityje;
  3. išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Konkurencijos tarybos veiklą, viešuosius pirkimus, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų ir organizacijų veiklą, Europos Sąjungos ir (ar) dvišalio bendradarbiavimo programų lėšomis finansuojamų projektų rengimą ir administravimą;
  4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
  5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo principus;
  6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus;
  7. mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
  8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B 2 lygiu, nustatytu 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą.
 2. Vykdo šias funkcijas:
  1. pagal kompetenciją analizuoti Konkurencijos tarybos poreikius viešiesiems pirkimams;
  2. rengti Konkurencijos tarybos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą;
  3. rengti ir dalyvauti rengiant viešųjų pirkimų organizavimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
  4. rengti viešųjų pirkimų dokumentų (išskyrus technines specifikacijas, kurias pagal  kompetenciją rengia kiti padaliniai) projektus;
  5. vykdyti viešuosius pirkimus kaip pirkimų organizatorius;
  6. rengti viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas bei jas pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai;
  7. skelbti informaciją apie Konkurencijos taryboje vykdomus viešuosius pirkimus;
  8. organizuoti ir atlikti viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją;
  9. teikti konsultacijas Konkurencijos tarybos darbuotojams viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
  10. formuoti, tvarkyti ir nustatytąja tvarka perduoti archyvui bylas dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo;
  11. rengti Konkurencijos tarybos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių, sutarčių pakeitimų bei nutraukimų projektus bei pretenzijų dėl viešųjų pirkimų sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo projektus;
  12. pagal kompetenciją kontroliuoti Konkurencijos tarybos sudarytų sutarčių vykdymą;
  13. pagal kompetenciją rengti ieškinių, kitų procesinių dokumentų projektus, atstovauti Konkurencijos tarybą teismuose;
  14. pagal kompetenciją rengti ir įgyvendinti ES lėšomis finansuojamus bei valstybės investicijų projektus;
  15. rinkti ir sisteminti ES lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo išlaidų pagrindimo dokumentus;
  16. rengti Konkurencijos tarybos strateginio veiklos plano projektą;
  17. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos pirmininko, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.