Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, apskaitos, raštvedybos taisykles;
  3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  5. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
  6. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. tvarko skyriaus bylas, sudaro bylų apyrašus, paruošia ir priduoda bylas archyvui;
  2. tvarko tyrimo ir kitų bylų medžiagą;
  3. rengia ir veda elektronines bylas;
  4. rengia bylas teismui;
  5. dalyvauja ir prižiūri suinteresuotų asmenų susipažinimo su tyrimo medžiaga institucijos  patalpose procesą;
  6. renka ir teikia statistinius duomenis, skirtus įvairioms ataskaitoms, įskaitant teikiamus tarptautinėms organizacijoms ir kt., apie Skyriaus veiklą;
  7. atsiliepia į telefoninius skambučius, teikia pirminę konsultaciją telefonu, sujungia skambinančius interesantus su reikiamu specialistu;
  8. atsako į paprastus elektroninius paklausimus, naudojant atsakymo šabloną;
  9. rengia dokumentų, informuojančių ūkio subjektus apie priimtus sprendimus, bei jų priedų (dėl tyrimo pradėjimo, termino pratęsimo ir kt. panašaus pobūdžio dokumentų, rengiamų naudojant šablonus) projektus;
  10. išsiunčia raštus, įsega juos į bylas;
  11. tyrimą atlikusiam Skyriaus specialistui sužymėjus, kokie duomenys yra konfidencialūs, rengia su tyrimu susijusių dokumentų išrašus;
  12. administruoja paklausimų išsiuntimo ir atsakymų gavimo reikalus: išsiunčia paklausimus; nesant patvirtinimo apie gautą paklausimą – susisiekia su adresatu ir pasitikslina, ar adresatas gavo paklausimą; seka gautus atsakymus; primena apie nustatyto terminą atsakymui pateikti; prašo pateikti pasirašytas, elektronines, popierines raštų versijas; susistemina šią informaciją;
  13. kontroliuoja ir užtikrina, kad  būtų pateikiami tinkami išrašai be komercinių paslapčių, paaiškina ūkio subjektams kaip turi būti pateikiami išrašai;
  14. formatuoja didelės apimties dokumentus (sudaro turinį, suveda duomenis ir pan.);
  15. rašo susitikimų protokolus;
  16. renka tyrimams ir kitų klausimų nagrinėjimui reikiamą informaciją internete ir duomenų bazėse, įskaitant ūkio subjektų rekvizitų, kontaktų suradimą;
  17. ruošia (formatuoja) prezentacijas (skaidres) pranešimams;
  18. tvarko su skyriaus funkcijomis susijusius organizacinius reikalus (tvarko komandiruočių dokumentus, organizuoja dokumentų vertimus ir pan.);
  19. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
  20. Skyriaus vedėjui ar Skyriaus vedėjo pavaduotojui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  21. dalyvauja rengiant Skyriaus bendrą metinę ataskaitą;
  22. pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  23. darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.