Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21  d. įsakymu Nr. 1V-368

 

TEISĖS IR KONKURENCIJOS POLITIKOS GRUPĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.       Teisės ir konkurencijos politikos grupės vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2.       Teisės ir konkurencijos politikos grupės (toliau – Grupė) vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – įgyvendinti Grupės uždavinius rengiant procesinius dokumentus ir atstovaujant Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai teismuose ir kitose ginčų sprendimo institucijose, rengiant ir vertinant teisės norminių aktų projektus, rengiant Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų projektus, vykdant kitų Konkurencijos tarybos nutarimų atitikties teisės aktų reikalavimams kontrolę, koordinuojant valstybės konkurencijos politikos įgyvendinimą.

 

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3.       Grupės vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – teisė, specialioji veiklos sritis – konkurencijos teisė ir valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4.       Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį ir darbo patirties konkurencijos teisės srityje;

4.3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 ir 102 straipsnius, Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą, šių teisės normų įgyvendinimą ir taikymą reglamentuojančius teisės aktus ir praktiką bei gebėti juos taikyti praktikoje;

4.5. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti praktikoje viešąjį administravimą, administracinių bylų teiseną, civilinį procesą, teisės aktų projektų rengimą ir priėmimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius teisės principus, Lietuvos Respublikos institucijų struktūros ir veiklos principus;

4.6. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo principais;

4.7. būti susipažinusiam su kitomis Konkurencijos tarybos veiklą ir kompetencijos sritis reglamentuojančiomis teisės normomis;

4.8. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti faktinės situacijos, teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;

4.9. gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengiant ir teikiant išvadas, analitinę ar kitokią informaciją;

4.10. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir bendrą darbą, atlikti pavedimus;

4.11. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;

4.12. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. pagal Grupės kompetenciją rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose;

5.2. rengia teisines išvadas Konkurencijos tarybai svarstyti pateiktais klausimais;

5.3. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų teisinio įforminimo kontrolę;

5.4. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų teisinį įforminimą;

5.5. atlieka Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimo ir nesumokėtų baudų bei palūkanų išieškojimo į valstybės biudžetą kontrolę;

5.6. atlieka pagal Grupės kompetenciją norminių teisės aktų projektų analizę ir rengia išvadas;

5.7. pagal Grupės kompetenciją rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymus, rekomendacijas, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;

5.8. rengia Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų įgyvendinimu;

5.9. atlieka rengiamų ar parengtų dokumentų, susijusių su Konkurencijos tarybos atliekamais tyrimais dėl įstatymų pažeidimų, ir kitų su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu susijusių klausimų nagrinėjimais, atitiktį Konkurencijos tarybos kompetencijoje esantiems įstatymams, Konkurencijos tarybos nutarimams ir kitiems norminiams teisės aktams vertinimą;

5.10. konsultuoja Konkurencijos tarybą, Konkurencijos tarybos administraciją Grupės kompetencijai priskirtais teisiniais klausimais;

5.11. pagal Grupės kompetenciją rengia pasiūlymus dėl konkurencijos politikos formavimo ir įgyvendinimo priemonių, bei dėl su tuo ir su Konkurencijos tarybos veikla susijusių kitų teisės aktų ir jų projektų rengimo ir tobulinimo;

5.12. nagrinėja pagal Grupės kompetenciją asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymus;

5.13. Grupės vadovo pavedimu pagal Grupės kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai, bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose, įskaitant dalyvavimą Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato organizuojamose darbo grupėse, Europos Komisijos Patariamojo komiteto konkurenciją ribojančių veiksmų ir dominuojančios padėties klausimais posėdžiuose;

5.14. rengia teisminės praktikos, susijusios su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu, apžvalgas;

5.15. Grupės vadovo pavedimu dalyvauja pagal Grupės kompetenciją Konkurencijos tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, darbo grupėse ir kitaip bendradarbiauja su tyrimus ar kitų klausimų nagrinėjimus atliekančiais Konkurencijos tarybos darbuotojais su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusiais klausimais;

5.16.  rengia Grupės metinės veiklos ataskaitą;

5.17.  prireikus padeda atlikti Konkurencijos įstatyme numatytus tyrimo veiksmus;

5.18. prireikus atlieka archyvinių bylų tvarkymą ir inventorizaciją;

5.19. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai

 

VII SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6.       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui.