Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. urėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;
  3. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Konkurencijos įstatymo, Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
  4. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos teisę;
  5. gerai žinoti ES teisės aktus, reglamentuojančius klaidinančios ir lyginamosios reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo naudojimą;
  6. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą bei įmonių veiklą;
  7. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę;
  8. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
  9. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  10. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus, sugebėti savarankiškai organizuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą skyriaus vedėjo pavestose veiklos srityse ir užduotyse;
  11. sugebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo taisykles,
  12. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis MS Office programinio paketo programomis;
  13. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas, sugebėti ją analizuoti bei vertinti.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. padeda Skyriaus vedėjui organizuoti Skyriaus darbą ir jį kontroliuoti, kad būtų užtikrintas Skyriui priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų veiklos etikos principų, Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio bei Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo reikalavimų laikymosi kontrolę, Reklamos įstatymo ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų straipsnių reikalavimų kontrolę;
  2. padeda Skyriaus vedėjui užtikrinti tinkamą užduočių, pavedimų ir darbo krūvio paskirstymą Skyriaus darbuotojams;
  3. atsako už Skyriaus atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Skyriaus vedėjo pavestose Skyriaus veiklos srityse bei užduotyse;
  4. tikrina ir vizuoja Skyriaus parengtus raštus ir dokumentus Skyriaus vedėjo pavestose Skyriaus veiklos srityse bei užduotyse;
  5. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnę Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio ir Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo, Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos veiksmų draudimo įstatymo reikalavimų priežiūrą;
  6. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;
  7. vykdo Skyriaus kompetencijai priskirtą Konkurencijos įstatymo 15 straipsnyje nurodytų reikalavimų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų ir, esant pagrindui, rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus dėl galimų pažeidimų;
  8. atlieka Reklamos bei Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų, Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų, normų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl minėtuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimo ir, esant pagrindui, rengia bei teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus;
  9. atlieka Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo normų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl minėto teisės akto nustatytų reikalavimų pažeidimo ir, esant pagrindui, rengia bei teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus;
  10. esant pagrindui, rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus;
  11. esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl laikinųjų priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas; taip pat teikia pasiūlymus dėl tyrimo ar nagrinėjimo terminų pratęsimo;
  12. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus;
  13. dalyvauja atliekant tyrimus dėl Skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, o taip pat kitų Konkurencijos tarybų skyrių atliekamuose tyrimuose;
  14. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo bei Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų Reklamos ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų reikalavimų pažeidimų ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, nagrinėjimo bylas ir su išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  15. pagal Skyriaus kompetenciją, esant pagrindui, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolą ir surinktą medžiagą perduoda kompetentingam teismui;
  16. rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus ir atitinkamų sprendimų projektus, dėl 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo taikymo;
  17. Skyriaus vedėjui pavedus prireikus atlieka Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus ir dalyvauja kitų ES šalių narių konkurencijos institucijų ar Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;
  18. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja atliekant norminių teisės aktų projektų ekspertizę, rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;
  19. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Skyriaus kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;
  20. Skyriaus kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų;
  21.  pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  22. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  23. konsultuoja asmenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  24. rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą;
  25. nesant darbe Skyriaus vedėjo, atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas;
  26. Skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija;
  27. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.