Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro) arba jam prilygintą (vienpakopį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą; išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį konkurencijos teisės taikymo srityje;
  3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas);
  4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
  5. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo ir kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų nuostatas konkurencijos srityje;
  6. gebėti analizuoti faktines situacijas, jas kvalifikuoti sistemiškai aiškinant ir taikant teisės normas, atsižvelgus į susiformavusią jų aiškinimo ir taikymo praktiką;
  7. gebėti atlikti teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;
  8. gebėti identifikuoti problemines situacijas, įvertinti jų riziką, pasiūlyti jų sprendimo būdus;
  9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas;
  10. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu,  išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus, mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;
  11. žinoti bendradarbiavimo su Lietuvos ir užsienio šalių institucijomis principus;
  12. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savarankišką ir bendrą darbą, atlikti pavedimus;
  13. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. nagrinėja asmenų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo, atlieka šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus;
  2. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo;
  3. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo nagrinėjimo išvadas ir su pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  4. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus;
  5. dalyvauja tyrimų darbo grupėse, prireikus vadovauja tyrimams sudarytų darbo grupių darbui;
  6. pagal kompetenciją organizuoja metodinės medžiagos rengimą, rengia informacinius ir kitus dokumentus, teikia Skyriaus darbuotojams metodinę pagalbą konkurencijos teisės klausimais;
  7. nagrinėja asmenų prašymus ir paklausimus, konsultuoja asmenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  8. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka rinkų tyrimus;
  9. atlieka ar prireikus padeda atlikti Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus, dalyvauja kitų Konkurencijos tarybos skyrių atliekamuose tyrimuose, dalyvauja kitų Europos Sąjungos šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;
  10. atlieka Skyriuje vykdomų tyrimų ar kitų nagrinėjamų klausimų analizę ir teikia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų sprendimo būdų;
  11. pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja, dalyvauja darbo grupėse ir kitaip bendradarbiauja su tyrimus atliekančiais ar kitus klausimus nagrinėjančiais darbuotojais;
  12. koordinuoja Skyriaus darbuotojų darbą Skyriaus vedėjo pavestose veiklos srityse iružduotyse, atsako už Skyriaus darbuotojų atliekamų darbų kokybę teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais, valstybės tarnautojui pavestose Skyriaus veiklos srityse bei užduotyse;
  13. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnį skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
  14. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų projektus, atlieka teisės aktų projektų ekspertizę;
  15. pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  16. Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  17. Skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija;
  18. Skyriaus kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų;
  19. Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;
  20. nustatyta tvarka ir terminais rengia dalyvavimo Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;
  21. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos konkurencijos teisės klausimais Europos Sąjungos institucijose;
  22. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.