Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1. turėti vidurinį išsilavinimą su profesine kvalifikacija;
  2. puikiai mokėti valstybinę kalbą;
  3. turėti darbo vidaus administravimo srityje patirties;
  4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, apskaitos, raštvedybos taisykles;
  5. mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
  6. mokėti naudotis biuro technika, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;
  7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. padeda Konkurencijos tarybos pirmininkui, Konkurencijos tarybos nariams ir administracijos direktoriui organizuoti jų darbą, planuoti ir sudaryti jų darbotvarkes, organizuoja jų rengiamus pasitarimus;
  2. informuoja Konkurencijos tarybos pirmininką ir Konkurencijos tarybos narius apie darbo klausimais gautą informaciją, laukiančius priėmimo pas juos lankytojus;
  3. primena Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybos nariams apie jų darbotvarkėje numatytus atlikti darbus, posėdžius, pasitarimus, susitikimus ir kitus renginius, kuriuose jie turi dalyvauti;
  4. organizuoja darbuotojų, svečių ir lankytojų priėmimą pas Konkurencijos tarybos pirmininką ir Konkurencijos tarybos narius;
  5. informuoja Konkurencijos tarybos darbuotojus apie Konkurencijos tarybos pirmininko, Konkurencijos tarybos narių ir administracijos direktoriaus rengiamus posėdžius, pasitarimus ir susitikimus;
  6. Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos narių, administracijos direktoriaus, tiesioginio vadovo nurodymu rengia tarnybinius raštus, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;
  7. pagal poreikį registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus ir kitokią informaciją, organizuoja operatyvų dokumentų dauginimą;
  8. perduoda gautus ir užregistruotus dokumentus Konkurencijos tarybos pirmininkui, Konkurencijos tarybos nariams ar kitiems Konkurencijos tarybos darbuotojams pagal kompetenciją;
  9. tvarko Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos narių tarnybinių komandiruočių organizavimo reikalus: inicijuoja ir organizuoja kelionės bilietų, gyvenamojo ploto, renginio dalyvio bilietų užsakymą ir kt.; paruošia komandiruotei reikalingus dokumentus; pagal kompetenciją aktualią informaciją perduoda kitiems tarnybinių komandiruočių reikalus tvarkantiems struktūriniams padaliniams ir/ar darbuotojams;
  10. seka informaciją apie vadovybės dalyvavimą Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų posėdžiuose;
  11. peržiūri Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų ir posėdžių medžiagą ir informaciją apie tai talpina Konkurencijos tarybos vidiniame tinkle;
  12. padeda Konkurencijos tarybos darbuotojams spręsti administracinio ir organizacinio pobūdžio klausimus;
  13. Konkurencijos tarybos pKonkurencijos tarybos