Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį ryšių su visuomene bei vidinės komunikacijos srityse;
  3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje; 
  4. gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant ir redaguojant dokumentus;
  5. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
  6. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai atlikti pavedimus, taikant naujausių informacinių technologijų ir komunikacijos žinias;
  7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  8. gerai išmanyti tarnybinį protokolą; turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. teikia pasiūlymus, kaip tobulinti institucijos komunikacijos strategiją ir pagrindinių komunikacijos krypčių įgyvendinimą bei įgyvendina komunikacijos strategiją;
  2. teikia siūlymus, kaip tobulinti institucijos vidinę komunikacijos strategiją ir ją įgyvendina;
  3. rengia pranešimus spaudai, Konkurencijos tarybos naujienlaiškius, ruošia žiniasklaidos apžvalgas;
  4. renka informaciją apie Konkurencijos tarybos veiklą iš kitų institucijos struktūrinių padalinių, ją apibendrina ir pateikia žiniasklaidos ir kitų visuomenės grupių atstovams, kitiems suinteresuotiems asmenims, kurie turi teisę ją gauti;
  5. kartu su kitais skyriaus darbuotojais skelbia informaciją apie Konkurencijos tarybos veiklą socialiniuose tinkluose, interneto svetainėje, teikia siūlymus dėl svetainės tobulinimo ir informacijos atnaujinimo;
  6. kartu su kitais skyriaus darbuotojais rengia Konkurencijos tarybos metines ataskaitas, taip pat kitas ataskaitas tarptautinėms bei kitoms užsienio šalių institucijoms;
  7. pagal kompetenciją rengia Konkurencijos tarybos vadovų ar kitų darbuotojų viešųjų kalbų, straipsnių, pranešimų projektus;
  8. organizuoja institucijos renginius – konferencijas, seminarus, spaudos konferencijas, apskrituosius stalus, vidinės komunikacijos renginius, institucijos veiklos pristatymus;
  9. skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos ar Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimu, siekiant efektyvaus bendradarbiavimo su Seimu, organizuoja Konkurencijos tarybos veiklos pristatymus Seime. Prireikus teikia informaciją spaudai, dalyvauja Seimo komitetų, frakcijų posėdžiuose tada, kai juose svarstomi su Konkurencijos tarybos veikla susiję klausimai;
  10. organizuoja Konkurencijos tarybos vadovybės ir kitų darbuotojų susitikimus su Seimo nariais, ekspertais, žiniasklaidos atstovais, kitais visuomenės atstovais; rengia medžiagą šiems susitikimams; 
  11. pagal kompetenciją organizuoja visuomenės nuomonių tyrimus, analizuoja gautą informaciją ir pateikia apibendrinimą ir siūlymus;
  12. organizuoja Konkurencijos tarybos darbuotojų mokymus, susijusius su viešosios informacijos teikimo įgūdžių formavimu, konsultuoja Konkurencijos tarybos darbuotojus ryšių su visuomene klausimais;
  13. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  14. skyriaus vedėjui pavedus atstovauja skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  15. vykdo kitus, su Konkurencijos tarybos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.