Pareigybės aprašymas

 1. turi atititikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį valstybės pagalbos ar Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimų tyrimų srityse;
  3. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
  5. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbą, bei ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbą, ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus;
  6.  sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savarankišką ir bendrą darbą, atlikti pavedimus;
  7. gebėti identifikuoti problemines situacijas, įvertinti jų riziką, pasiūlyti jų sprendimo būdus;
  8. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
  9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programinio paketo programomis;
  10. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;
  11. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas;
  12. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. Skyriaus vedėjui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Skyriaus kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;
  2. Skyriaus vedėjui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijoje esančių įstatymų priežiūra, projektus;
  3. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka prekių rinkų stebėseną ir analizę, bendrus rinkų tyrimus;
  4. nagrinėja asmenų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus;
  5. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte, nagrinėjimo bylas ir savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  6. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus;
  7. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;
  8. dalyvauja atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte, o taip pat kitų Konkurencijos tarybų skyrių atliekamuose tyrimuose;
  9. atlieka Skyriuje vykdomų tyrimų ar kitų nagrinėjamų klausimų analizę ir teikia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų sprendimo būdų;
  10. padeda Skyriaus darbuotojams atlikti tyrimus, kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimą;
  11. atlieka norminių teisės aktų projektų, susijusių su valstybės pagalba ir konkurencija, Skyriaus kompetencijos ribose, ekspertizę;
  12. atlieka valstybės pagalbos teikėjų paruoštų pranešimų tinkamo užpildymo vertinimą ir dalyvavimą perduodant pranešimus Europos Komisijai;
  13. konsultuoja valstybės pagalbos teikėjus valstybės pagalbos pranešimo užpildymo klausimais;
  14. atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę;
  15. tvarko suteiktos valstybės pagalbos, įskaitant nereikšmingą, registrą;
  16. rengia valstybės pagalbos metines ataskaitas;
  17. Skyriaus vedėjui pavedus dalyvauja Europos Komisijos Patariamojo komiteto valstybės pagalbos klausimais posėdžiuose;
  18. teikia informaciją apie valstybės pagalbą Europos Komisijai per SANI (State Aid Notification Interactive, liet. valstybės pagalbos interaktyvi pranešimų sistema) elektroninio valstybės pagalbos pranešimų perdavimo sistemą ir PKI (šifruota elektroninio pašto sistema tiesiogiai su Komisija);
  19. gaunamos saugiu elektroniniu paštu informacijos valstybės pagalbos klausimais atžvilgiu atlieka įgalioto informacijos atskleidimo pareigūno funkcijas, nustatytas teisės aktuose;
  20. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia su tuo susijusią informaciją;
  21. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose;
  22. pagal Skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka ir nustatytais terminais rengia dalyvavimo ES institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;
  23. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijų darbo organų susitikimuose valstybės pagalbos klausimais, prireikus, ją derina su kompetentingomis institucijomis;
  24. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
  25. Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  26. rengia Skyriaus bendrą metinę ataskaitą;
  27. pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  28. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
  29. teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnį Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
  30. Skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose;
  31. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.