Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
  2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, apskaitos, raštvedybos taisykles;
  3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
  5. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
  6. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. tvarko Skyriaus bylas, sudaro bylų apyrašus, paruošia ir priduoda bylas archyvui, užtikrina tinkamą dokumentacijos planų sudarymą ir laikymąsi;
  2. rengia ir veda elektronines bylas;
  3. rengia šabloninių dokumentų projektus;
  4. teikia besikreipiantiems interesantams pirminę konsultaciją telefonu;
  5. atsako į paprastus elektroninius paklausimus, naudojant atsakymo šabloną;
  6. išsiunčia Skyriaus raštus, nustatyta tvarka tvirtina Konkurencijos tarybos dokumentų nuorašus, kopijas ir išrašus;
  7. Skyriaus specialistui sužymėjus, kokie duomenys yra konfidencialūs, rengia Konkurencijos tarybos dokumentų išrašus be konfidencialių duomenų;
  8. formatuoja didelės apimties dokumentus (sudaro turinį, suveda duomenis ir pan.);
  9. ruošia (formatuoja) prezentacijas (skaidres) pranešimams;
  10. Skyriaus vedėjui ar Skyriaus vedėjo pavaduotojui pavedus, pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, susitikimuose ir kt. renginiuose;
  11. rašo susitikimų protokolus, tvarko su skyriaus funkcijomis susijusius organizacinius reikalus (tvarko komandiruočių dokumentus, organizuoja dokumentų vertimus);
  12. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, fiksuoja atostogas, komandiruotes, kitus neatvykimus į darbą ir pan.;
  13. administruoja Skyriaus dokumentų pateikimą per Konkurencijos tarybos dokumentų valdymo sistemą EDVS: įkelia raštus, atsakymus į paklausimus ar kitus kreipimusis į EDVS sistemą; užtikrina jų pasirašymą; nesant patvirtinimo apie gautą dokumentą – susisiekia su adresatu ir pasitikslina, ar adresatas jį gavo, kitaip užtikrina tinkamą ir sklandų Skyriaus rengtų bei Skyriuje gautų dokumentų per EDVS valdymą;
  14. renka ir teikia statistinius duomenis apie Skyriaus veiklą įvairioms ataskaitoms, regioninių ar tarptautinių organizacijų paklausimams;
  15. dalyvauja rengiant Skyriaus bendrą metinę ataskaitą;
  16. stebi ir atnaujina Skyriaus administruojamą informaciją Konkurencijos tarybos interneto svetainėje (atnaujina informaciją atviruose duomenyse apie diskvalifikavimą iš viešųjų pirkimų ir Konkurencijos tarybos surinktas bei paskirtas baudas ir pan.);
  17. stebi ir pagal Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo nurodymus atnaujina Skyriaus ir Konkurencijos tarybos vidinėje duomenų bazėje esančius duomenis, įskaitant įpareigojimų ir baudų mokėjimo, teismų, darbų ar kitas lenteles;
  18. administruoja Konkurencijos tarybos teikiamus ir gaunamus dokumentus Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale EPP: teikia per EPP gautus dokumentus registruoti EDVS sistemoje; įkelia juos į atitinkamą katalogą vidinėje duomenų bazėje; į EPP sistemą įkelia Konkurencijos tarybos parengtus dokumentus ir kitaip tvarko Konkurencijos tarybos duomenis šioje sistemoje;
  19. rengia dokumentų laikino perdavimo naudotis aktus teismui; pristato Konkurencijos tarybos bylas ir kitus dokumentus teismams;
  20. administruoja Lietuvos narystės ES informacinę sistemą LINESIS: informuoja atitinkamus Konkurencijos tarybos skyrius ar atskirus jų specialistus apie su jų kompetencija susijusius klausimus ir užtikrina, kad būtų pateikta suderinta bendra Konkurencijos tarybos pozicija šioje sistemoje;
  21. administruoja kitas informacines sistemas, reikalingas Skyriaus funkcijoms vykdyti: informuoja Skyriaus vedėją ir kitus specialistus jiems aktualiais klausimais, užtikrina Skyriaus dokumentų ar kitos informacijos pateikimą, ir kitaip tvarko Konkurencijos tarybos duomenis jose;
  22. pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  23. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.