Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį (magistro laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymą bei šį įstatymą įgyvendinančius teisės aktus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, įmonių veiklą;
  3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės pagalbą, ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumus;
  4. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;
  5. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
  6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
  7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. konsultuoja valstybės pagalbos klausimais institucijas, dalyvaujančius įgyvendinant 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų programą;
  2. atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę;
  3. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka norminių teisės aktų projektų, susijusių su valstybės pagalba ir konkurencija, ekspertizę;
  4. atlieka valstybės pagalbos teikėjų paruoštų pranešimų tinkamo užpildymo vertinimą ir dalyvauja perduodant valstybės pagalbos pranešimus Europos Komisijai;
  5. tvarko Suteiktos valstybės pagalbos registrą, pagal kompetenciją dalyvauja šio registro funkcinio išplėtimo veikloje;
  6. teikia informaciją apie valstybės pagalbą Europos Komisijai per SANI (State Aid Notification Interactive – valstybės pagalbos interaktyvi pranešimų sistema) elektroninio valstybės pagalbos pranešimų perdavimo sistemą ir PKI (šifruota elektroninio pašto sistema tiesiogiai su Europos Komisija);
  7. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja iš ES institucijų, užsienio valstybių nacionalinių institucijų bei tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus, rengia su tuo susijusią informaciją;
  8. Skyriaus vedėjui pavedus dalyvauja Europos Komisijos Patariamojo komiteto valstybės pagalbos klausimais posėdžiuose;
  9. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų ir tarptautinių organizacijų darbo organų susitikimuose;
  10. Skyriaus vedėjui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su valstybės pagalba priežiūra ir koordinavimu, projektus;
  11. rengia valstybės pagalbos metines ataskaitas;
  12. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
  13. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  14. rengia Skyriaus bendrą metinę ataskaitą;
  15. pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas valstybės pagalbos srityje;
  16. darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.