Pareigybės aprašymas

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar teisės krypties aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti patirties konkurencijos teisės srityje ir ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;
  3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  4. gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
  5. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 str., įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003) nuostatas, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas ir kitų Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų nuostatas konkurencijos teisės srityje;
  6. gebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
  7. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
  8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
  9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.
 2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  1. nagrinėja asmenų pareiškimus ir, esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo, atlieka šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus;
  2. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo.
  3. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo nagrinėjimo bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  4. pagal Skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus;
  5. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymo kontrolę;
  6. nagrinėja ūkio subjektų prašymus dėl atleidimo nuo baudos ir prašymus dėl baudos sumažinimo bei supaprastintus prašymus dėl atleidimo nuo baudos, pateiktus pagal Konkurencijos tarybos patvirtintas Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisykles; esant pagrindui, teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl preliminaraus tokių prašymų tenkinimo ir tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, ES sutarties 101 straipsnio pažeidimų pradėjimo; bei baigus tyrimą teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl galutinio tokių prašymo vertinimo;
  7. Reglamento (EB) Nr. 1/2003 ir jį įgyvendinančių aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;
  8. atlieka Konkurencijos įstatymo 26 straipsnyje numatytus veiksmus, vykdant Skyriaus kompetencijai priskirtus tyrimus, esant būtinybei, dalyvauja kitų skyrių, kitų ES šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;
  9. Skyriaus vedėjui ar Skyriaus vedėjo pavaduotojui pavedus rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų ir kitų teisės aktų bei dokumentų, susijusių su Skyriaus kompetencija, projektus;
  10. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka prekių rinkų stebėseną ir analizę, bendrus rinkų tyrimus;
  11. nagrinėja ūkio subjektų prašymus pateikti paaiškinimą ar nuomonę dėl susitarimų atitikties Konkurencijos įstatymo 6 straipsnyje ir Konkurencijos tarybos nutarimuose nustatytoms išimties sąlygoms, konsultuoja asmenis kitais klausimais Skyriaus kompetencijai priskirtose srityse;
  12. pagal Skyriaus kompetenciją analizuoja iš ES institucijų gaunamus dokumentus, rengia su tuo susijusią informaciją;
  13. dalyvauja ir/ar vadovauja tyrimų darbo grupėms;
  14. Skyriaus vedėjui ar Skyriaus vedėjo pavaduotojui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  15. dalyvauja rengiant Skyriaus bendrą metinę ataskaitą;
  16. pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  17. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją ES institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
  18. Skyriaus vedėjui ar Skyriaus vedėjo pavaduotojui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose;
  19. konsultuoja asmenis Skyriaus kompetencijos ribose;
  20. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Skyriaus vedėjo pavaduotojo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.