Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį (magistro laipsnis) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
  3. išmanyti ES teisės aktus, reglamentuojančius klaidinančios ir lyginamosios reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo naudojimą;
  4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą;
  5. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu pakeltu;
  6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
  7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas ir pasiūlymus.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. atlieka Reklamos bei Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų, Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų, normų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl minėtuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimo ir, esant pagrindui, rengia bei teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus dėl galimų pažeidimų;
  2. vykdo skyriaus kompetencijai priskirtą Konkurencijos įstatymo 15 straipsnyje nurodytų reikalavimų įgyvendinimą ir priežiūrą, nagrinėja asmenų prašymus dėl nesąžiningos konkurencijos veiksmų ir, esant pagrindui, rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus dėl galimų pažeidimų;
  3. esant pagrindui, rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus;
  4. esant pagrindui, teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas; taip pat teikia pasiūlymus dėl tyrimo ar nagrinėjimo terminų pratęsimo;
  5. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus; 
  6. dalyvauja atliekant tyrimus dėl skyriaus kompetencijai priskirtų teisės aktų reikalavimų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte;
  7. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio bei Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų Reklamos bei Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymų reikalavimų pažeidimų ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, nagrinėjimo bylas ir su išvadomis ir su pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  8. pagal skyriaus kompetenciją, esant pagrindui, surašo administracinių teisės pažeidimų protokolą ir surinktą medžiagą perduoda kompetentingam teismui;
  9. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymo kontrolę;
  10. skyriaus vedėjui pavedus dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų, susijusių su skyriaus kompetencija, projektus;
  11. skyriaus vedėjui pavedus pagal skyriaus kompetenciją atstovauja skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  12. dalyvauja tyrimų darbo grupėse;
  13. rengia skyriaus bendrą metinę ataskaitą;
  14. atlieka archyvinių bylų tvarkymą ir inventorizaciją;
  15. pagal skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  16. pagal skyriaus kompetenciją analizuoja iš ES institucijų, užsienio valstybių nacionalinių institucijų bei tarptautinių organizacijų gaunamus dokumentus, rengia bei teikia su tuo susijusią informaciją;
  17. skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose;
  18. konsultuoja asmenis klaidinančios, neleistinos lyginamosios reklamos reikalavimų laikymosi klausimais;
  19. darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.