Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės arba vadybos ir verslo administravimo, arba psichologijos krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų patirtį personalo administravimo srityje;
  3. gerai žinoti bei sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą bei kitus valstybės tarnybos bei darbo teisinius santykius reglamentuojančius įstatymus;
  4. sklandžiai, nuosekliai, argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti kalbos kultūros taisykles;
  5. išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, gebėti jas taikyti praktikoje;
  6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei jos pagrindu rengti atitinkamas išvadas, sugebėti analizuoti bei vertinti;
  7. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office paketo programomis;
  8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą, numatyti veiklos prioritetus.
 2. vykdo šias funkcijas
  1. pagal kompetenciją atlieka Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių funkcijų ir (ar) pareigybių analizę ir teikia siūlymus dėl darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Konkurencijos tarybai nustatytus uždavinius;
  2. atlieka personalo sudėties analizę;
  3. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl personalo karjeros;
  4. padeda Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių vadovams vykdyti personalo atranką, adaptavimą įstaigoje;
  5. teikia siūlymus kuriant ir įgyvendinant personalo motyvacijos sistemą, mokymų planus;
  6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
  7. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
  8. pagal kompetenciją kartu su kitais Konkurencijos tarybos struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų įstaigoje gerinimo;
  9. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
  10. organizuoja personalo priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
  11. padeda Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu (atrankų, konkursų ir kt.), pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
  12. organizuoja Konkurencijos tarybos valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vertinimą;
  13. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą;
  14. pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
  15. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais, nustatytas patvirtintame dokumentacijos plane;
  16. supažindina su Konkurencijos tarybos pirmininko pasirašytais teisės aktais ir kitais dokumentais personalo valdymo klausimais;
  17. rengia personalo pareigybių sąrašus, pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia Konkurencijos tarybos darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti, siekiant įgyvendinti teisės aktų reikalavimus personalo administravimo srityje;
  18. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos pirmininko, administracijos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.