Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
  2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį konkurencijos teisės srityje;
  3. gerai išmanyti Konkurencijos įstatymą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 101 ir 102 straipsnius, Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, Reklamos įstatymą, šių teisės normų įgyvendinimą ir taikymą reglamentuojančius teisės aktus ir praktiką bei gebėti juos taikyti praktikoje;
  4. gerai išmanyti Konkurencijos tarybos praktiką taikant įstatymus, kurių priežiūra priskirta Konkurencijos tarybos kompetencijai;
  5. gerai išmanyti viešąjį administravimą, administracinių bylų teiseną, teisės aktų projektų rengimą ir priėmimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius teisės principus, Lietuvos Respublikos institucijų struktūros ir veiklos principus;
  6. būti susipažinęs su pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, institucijų struktūrą, jų veiklą;
  7. gebėti analizuoti faktines situacijas, jas kvalifikuoti sistemiškai aiškinant ir taikant teisės normas, atsižvelgus į susiformavusią jų aiškinimo ir taikymo praktiką;
  8. gebėti atlikti teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;
  9. gebėti identifikuoti problemines situacijas, įvertinti jų riziką, pasiūlyti jų sprendimo būdus;
  10. gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengiant ir teikiant išvadas, analitinę ar kitokią informaciją;
  11. gebėti planuoti ir organizuoti savarankišką ir bendrą darbą, numatyti jo prioritetus;
  12. mokėti bent vieną užsienio (anglų, vokiečių ar prancūzų) kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  13. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis.
 2. vykdo šias funkcijas

  1.  atlieka Konkurencijos taryboje vykdomų sudėtingų tyrimų taikant Konkurencijos įstatymą bei SESV 101 ar 102 straipsnius išvadų analizę ir teikia pasiūlymus ar pastabas dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo;

  2. atlieka kitų Konkurencijos taryboje nagrinėjamų sudėtingo pobūdžio klausimų, susijusių su Konkurencijos tarybos veikla, analizę, teikia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų sprendimo būdų; nagrinėja sudėtingo pobūdžio norminius teisės aktus ir jų projektus, kiek tai susiję su Konkurencijos tarybos kompetencija, rengia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų. Prireikus rengia teisės aktų projektus;

  3. nagrinėja Lietuvos Respublikos, ES ir tarptautinių organizacijų konkurencijos teisės ir politikos srities norminius teisės aktus ir kitus dokumentus, Lietuvos Respublikos ir ES institucijų ir teismų praktiką konkurencijos teisės srityje, pagrindines konkurencijos teisės ir politikos plėtros tendencijas, jų įtaką Konkurencijos tarybos veiklai;

  4.  teikia pasiūlymus dėl konkurencijos teisės plėtojimo ir įgyvendinimo priemonių, su tuo susijusių norminių teisės aktų, jų projektų ir kitų dokumentų rengimo ir tobulinimo, Konkurencijos tarybos veiklos krypčių ir veiksmų;

  5.  prisideda prie Konkurencijos tarybos pozicijos formavimo dėl konkurencijos užtikrinimo ir skatinimo kitų institucijų prižiūrimose ar reguliuojamuose srityse ir sektoriuose, šiais klausimais rengia ir teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;

  6. rengia mokymus, kurių metu pristato Konkurencijos tarybos darbuotojams Lietuvos Respublikos ir ES konkurencijos teisės aktų naujienas, Lietuvos Respublikos ir ES institucijų ir teismų naujausią konkurencijos teisės taikymo praktiką;

  7. dalyvauja ir (ar) atstovauja Konkurencijos tarybai Lietuvos Respublikos, ES, tarptautinių organizacijų ir institucijų veikloje;

  8. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

  9. koordinuoja valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimą ir jos suderinamumą su Europos Sąjungos konkurencijos politika, šiais klausimais rengia ir teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;

  10. prisideda prie Konkurencijos tarybos tarptautinių ryšių ir bendradarbiavimo su užsienio bei tarptautinėmis konkurencijos ar kitomis institucijomis stiprinimo bei koordinavimo, šiais klausimais rengia ir teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;

  11. padeda užtikrinti vieningą Konkurencijos tarybos praktiką taikant įstatymus;

  12. pagal kompetenciją prisideda prie Konkurencijos tarybos strateginio veiklos plano rengimo;

  13. pagal kompetenciją prisideda prie metinės Konkurencijos tarybos veiklos ataskaitos rengimo;

  14. pagal kompetenciją vykdo ir kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.