Pareigybės aprašymas

  1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
    1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
    2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį personalo administravimo srityje;
    3. mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
    4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbo santykius, viešuosius pirkimus, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą;
    5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer;
    6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas;
    7. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles.
  2. vykdo šias funkcijas:
    1. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų su valstybės tarnyba bei darbo santykiais susijusių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą;
    2. rengia teisės aktų projektus dėl personalo priėmimo, perkėlimo į kitas pareigas, atleidimo iš pareigų, atostogų suteikimo, tarnybinių komandiruočių ir kitais personalo administravimo klausimais, taip pat rengia ir įformina darbo sutartis ir jų pakeitimus;
    3. pagal kompetenciją organizuoja funkcijų peržiūrą;
    4. dalyvauja atliekant arba atlieka galimų tarnybinių nusižengimų ar darbo pareigų pažeidimų tyrimus;
    5. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant piliečių, kitų asmenų ar įstaigų prašymus, paklausimus ar skundus;
    6. pagal skyriaus kompetenciją atlieka teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo įgyvendinimu;
    7. organizuoja studentų praktikos atlikimą bei rengia tam reikalingus dokumentus;
    8. pagal kompetenciją tvarko Valstybės tarnautojų registro duomenis;
    9. pagal kompetenciją formuoja ir tvarko skyriuje sudaromas bylas, rengia jas ir perduoda archyviniam saugojimui teisės aktuose nustatyta tvarka;
    10. rengia pažymas ir kitus dokumentus reikalingus personalui asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti;
    11. pagal kompetenciją rengia Konkurencijos tarybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
    12. atlieka organizacinį darbą išduodant valstybės tarnautojams leidimus dirbti kitą darbą, vykdant personalo adaptavimą ir integravimą Konkurencijos taryboje;
    13. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje bei posėdžiuose personalo klausimais;
    14. dalyvauja rengiant skyriaus metinę veiklos ataskaitą;
    15. dalyvauja strateginio veiklos plano rengime ir jo vykdyme;
    16. pagal kompetenciją analizuoja iniciatyvų, susijusių su Konkurencijos tarybos veiklos efektyvinimu, įgyvendinimą;
    17. padeda užtikrinti, kad prekių, paslaugų ar darbų viešieji pirkimai būtų vykdomi pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;
    18. teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja organizuojant ir vykdant viešuosius prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų darbe bei atlieka pirkimų organizatoriaus funkcijas;
    19. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.