Pareigybės aprašymas

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

            5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities matematikos, fizikos ar informatikos krypties arba technologijos mokslų studijų srities informatikos inžinerijos arba mechanikos inžinerijos krypties išsilavinimą;

            5.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų valdymo srityje;

            5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių technologijų sritį;

            5.4. žinoti informacinių technologijų saugumo užtikrinimo standartus;

            5.5. būti susipažinusiam su naujausia kompiuterine technika ir kompiuterinių tinklų sistemomis;

            5.6. išmanyti kompiuterinės programinės įrangos licencijavimo ypatumus;

            5.7. mokėti projektuoti informacines sistemas, diegti kompiuterinę programinę įrangą;

            5.8. gebėti diegti kompiuterinių tinklų techninę bei programinę įrangą;

            5.9. atlikti Microsoft Windows operacinių sistemų, Microsoft Office bei kitos sisteminės programinės įrangos parengimą darbui;

            5.10. mokėti gerai naudotis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei Europos Sąjungos duomenų bazėmis ir informacinėmis sistemomis;

            5.11. gerai išmanyti programavimo kalbas HTML, PHP, duomenų bazių valdymo sistemas (MySQL), mokėti dirbti Microsoft Office paketo programomis, išmanyti MS Exchange ir MS SharePoint informacines sistemas;

            5.12. savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, būti pareigingam, darbščiam. sąžiningam, kūrybiškam, gebėti bendrauti, išmanyti kalbos kultūros pagrindus;

            5.13. mokėti kaupti informaciją, ją apibendrinti ir tuo vadovaujantis rengti išvadas, išmanyti dokumentų valdymo reikalavimus, sugebėti rengti teisės aktų projektus;

            5.14. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B 1 lygiu, nustatytu 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą.

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. užtikrina Konkurencijos tarybos informacinių sistemų, kompiuterių lokalaus tinklo, interneto tinklalapio, kitos techninės bei programinės įrangos saugų ir nepertraukiamą darbą, jų funkcionavimą ir sąveiką;

6.2. administruoja Konkurencijos tarybos informacines sistemas, kad būtų užtikrintas jų funkcionalumas, administruoja dokumentų valdymo sistemą „Avilys“, suteiktos Valstybės pagalbos registrą „KOTIS“ bei intranetinę Konkurencijos tarybos nutarimų duomenų bazę;

6.3. administruoja Konkurencijos tarybos interneto ir intraneto svetaines, talpina ir atnaujina jose esančią informaciją;

6.4. prižiūri sisteminę bei taikomąją programinę įrangą;

6.5. inicijuoja programinės ir kompiuterinės įrangos viešuosius pirkimus, dalyvauja rengiant techninių specifikacijų projektus bei pagal kompetenciją dalyvauja atliekant viešuosius pirkimus;

6.6 talpina informaciją Konkurencijos tarybos interneto ir intraneto svetainėse;

6.7. nedelsiant šalina Konkurencijos tarybos kompiuterių, interneto tinklalapio ir kitos techninės bei programinės įrangos funkcionalumą ribojančius gedimus;

6.8. atlieka Konkurencijos tarybos kompiuterizuotų darbo vietų diegimą, tobulinimą, organizavimą bei administravimą, kompiuterinio ir telekomunikacinio tinklo telekomunikacinės stoties, serverio priežiūrą;

6.9. kontroliuoja, kaip Konkurencijos tarybos darbuotojai laikosi kompiuterių programų naudojimo reikalavimų;

6.10. teikia siūlymus dėl Konkurencijos tarybos informacinių sistemų techninės ir programinės įrangos naudojimo, atnaujinimo, sistemų plėtros;

6.11. organizuoja ir prireikus atlieka spausdinimo, kopijavimo, įgarsinimo ir kitokios techninės įrangos priežiūrą;

6.12. konsultuoja ir padeda Konkurencijos tarybos darbuotojams dirbant su kompiuterine ir programine įranga bei specializuotomis programomis;

6.13. pagal kompetenciją užtikrina Konkurencijos tarybos informacijos saugos politikos įgyvendinimą, rūpinasi, kad ši sauga atitiktų Bendruosius elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimus;

6.14. pagal kompetenciją rūpinasi Konkurencijos tarybos duomenų apsauga, jų rezervinių kopijų darymu, įgyvendinant būtinus informacijos saugos politikos tikslus ir reikalavimus;

6.15. pagal kompetenciją dalyvauja Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų atliekamuose patikrinimuose;

6.16 vykdo Konkurencijos tarybos rengiamų konferencijų, seminarų, pasitarimų, pristatymų, diskusijų, posėdžių ir kitų renginių techninį aptarnavimą;

6.17. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir koordinuoja teisės aktų, sutarčių ar programų projektus ir teikia dėl jų pasiūlymus ir išvadas;

6.18. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio, Konkurencijos tarybos pirmininko ir skyriaus vedėjo pavedimus.