Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti fizinių mokslų srities, matematikos ar informatikos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnį kaip trejų metų darbo informacinių technologijų valdymo srityje stažą;
  3. žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą ir kitus su visuomenės informavimu susijusius įstatymus, ir kitus teisės aktus, susijusius su informacinių technologijų reguliavimu;
  4. būti susipažinusiam su naujausia kompiuterine technika ir kompiuterinių tinklų sistemomis;
  5. išmanyti kompiuterinės programinės įrangos licencijavimo ypatumus;
  6. mokėti projektuoti informacines sistemas, diegti kompiuterinę programinę įrangą;
  7. gebėti diegti kompiuterinių tinklų techninę bei programinę įrangą;
  8. atlikti Microsoft Windows operacinių sistemų, Microsoft Office bei kitos sisteminės programinės įrangos parengimą darbui;
  9. mokėti gerai naudotis kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijų bei Europos Sąjungos duomenų bazėmis ir informacinėmis sistemomis;
  10. išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo, archyvavimo taisykles bei gebėti jas taikyti praktikoje, puikiai mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
  11. gerai išmanyti programavimo kalbas HTML, JS, PHP, duomenų bazių valdymo sistemas (MySQL);
  12. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą, išmanyti kalbos kultūros pagrindus;
  13. mokėti kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas;
  14. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B1 lygiu, nustatytu 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. administruoja Konkurencijos tarybos informacines sistemas, kad būtų užtikrintas jų funkcionalumas, užtikrina prisijungimą prie Lietuvos ir tarptautinių duomenų bazių bei tinklų (LINESIS, Circa, ECN Interactive), suteiktos Valstybės pagalbos registrą „KOTIS“ bei intranetinę Konkurencijos tarybos nutarimų duomenų bazę.
  2. administruoja Konkurencijos tarybos interneto ir intraneto svetaines;
  3. prižiūri sisteminę bei taikomąją programinę įrangą;
  4. inicijuoja programinės ir kompiuterinės įrangos viešuosius pirkimus, dalyvauja rengiant techninių specifikacijų projektus bei pagal kompetenciją dalyvauja atliekant viešuosius pirkimus;
  5. kontroliuoja, kaip Konkurencijos tarybos darbuotojai laikosi kompiuterių programų naudojimo reikalavimų;
  6. skyriaus vedėjui pavedus pagal kompetenciją dalyvauja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose ir seminaruose;
  7. teikia siūlymus dėl Konkurencijos tarybos informacinių sistemų techninės ir programinės įrangos naudojimo, atnaujinimo, sistemų plėtros,
  8. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant kompiuterizavimo projektus;
  9. organizuoja Konkurencijos tarybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompiuterinių darbo vietų paruošimą, kompiuterinio ir telekomunikacinio tinklo telekomunikacinės stoties, serverio priežiūrą;
  10. organizuoja ir prireikus atlieka spausdinimo, kopijavimo, įgarsinimo ir kitokios techninės įrangos priežiūrą;
  11. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas Konkurencijos tarybos pirmininkui ir nariams, Konkurencijos tarybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, informacinių technologijų klausimais;
  12. pagal kompetenciją užtikrina Konkurencijos tarybos informacijos saugos politikos įgyvendinimą, rūpinasi, kad ši sauga atitiktų Bendruosius elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimus;
  13. pagal kompetenciją rūpinasi Konkurencijos tarybos duomenų apsauga, jų rezervinių kopijų darymu, įgyvendinant būtinus informacijos saugos politikos tikslus ir reikalavimus;
  14. pagal kompetenciją dalyvauja Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų atliekamuose patikrinimuose;
  15. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ar Vidaus administravimo skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko, skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.