Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
  2. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
  3. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;
  4. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
  5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  6. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
  7. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
  8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
  9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. atlieka Skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų ekonominę analizę ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl jų;
  2. ekonominiu aspektu konsultuoja, dalyvauja darbo grupėse su skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais ir kitaip bendradarbiauja su tyrimus ar kitų klausimų nagrinėjimą atliekančiais darbuotojais;
  3. atlieka ūkio subjektų finansinės padėties ekonominį vertinimą pagal jų prašymus dėl baudų mokėjimo atidėjimo ir rengia išvadas bei pasiūlymus dėl jų;
  4. Skyriaus kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia išvadas ir pasiūlymus dėl jų;
  5. Skyriaus vedėjui pavedus pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;
  6. nustatyta tvarka ir terminais rengia dalyvavimo Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;
  7. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
  8. Skyriaus vedėjui pavedus pagal savo kompetenciją atstovauja skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  9. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant įvairias programas;
  10. rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą;
  11. darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.