Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities ekonomikos krypties (magistro kvalifikacinį laipsnį) išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų ekonominio darbo patirtį konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje;
  3. išmanyti industrinės organizacijos principus ir sugebėti juos taikyti praktikoje;
  4. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
  5. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;
  6. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis, jų atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
  7. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teise
  8.  mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas);
  9. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savarankišką ir bendrą darbą, atlikti pavedimus;
  10. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus
  11. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
  12. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas
  13. gerai išmanyti Konkurencijos tarybos praktiką taikant įstatymus, reglamentuojančius skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis;
  14. gebėti identifikuoti problemines situacijas, įvertinti jų riziką, pasiūlyti jų sprendimo būdus.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. pagal poreikį teikia pasiūlymus ir konsultacijas ekonominiais klausimais Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo ir ES konkurencijos taisyklių pažeidimo, atliekant rinkos tyrimus ir nagrinėjant koncentracijas, įskaitant rinkų apibrėžimo, dominuojančios padėties nustatymo, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, žalos konkurencijai teorijos pagrįstumo ir koncentracijų poveikio konkurencijai prognozavimo klausimais
  2. pagal poreikį teikia pasiūlymus ir konsultuoja Konkurencijos tarybą ir Konkurencijos tarybos struktūrinius padalinius kitais ekonominiais klausimais, susijusiais su teisės aktais, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba;
  3. padeda užtikrinti Konkurencijos taryboje atliekamų ekonominės, statistinės ir finansinės analizės ir jų rezultatų kokybę;
  4. galimai probleminių koncentracijų atveju ir pagal Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 3 dalį priėmus sprendimus toliau nagrinėti pranešimus apie koncentraciją dalyvauja šių koncentracijų nagrinėjime;
  5. dalyvauja teikiant išvadas ir pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl Konkurencijos įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pažeidimų tyrimų pradėjimo tikslingumo ir efektyvumo;
  6. pradėjus tyrimą dėl pažeidimo pagal Konkurencijos įstatymo 7 straipsnį dalyvauja to tyrimo atlikime;
  7. esant poreikiui, skyriaus kompetencijos ribose dalyvauja Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 ir 4 straipsnių pažeidimų;
  8. esant poreikiui, dalyvauja atliekant rinkų tyrimus;
  9. vedėjui pavedus, jeigu skyriaus kompetencijos ribose nedalyvavo tyrimo atlikime, teikia išvadas ekonominiais klausimais Konkurencijos tarybai priimant sprendimus dėl Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimo;
  10. vedėjui pavedus atlieka ūkio subjektų finansinės padėties ekonominį vertinimą pagal jų prašymus dėl baudų mokėjimo atidėjimo taip pat dėl pagrįstumo sunkią finansinę padėtį laikyti lengvinančia aplinkybe skiriant baudą (pagal Konkurencijos įstatymo 37 str. 2 d.);
  11. vedėjui pavedus dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos ataskaitas, pranešimus ir kitą apibendrinančią medžiagą, susijusią su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu, ekonominiais aspektais;
  12. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis bei užsienio valstybių institucijomis ir prireikus dalyvauja jų darbe formuojant ir įgyvendinant konkurencijos politiką taip pat bendradarbiauja su akademine bendruomene;
  13. prireikus padeda atlikti tyrimo veiksmus, numatytus Konkurencijos įstatyme;
  14. pagal kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai Europos Sąjungos, kitose tarptautinėse institucijose;
  15. prireikus pagal kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose;
  16. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko, skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.