Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo, viešojo administravimo arba teisės krypties išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų finansinių ir materialinių išteklių valdymo, ūkinės veiklos organizavimo darbo patirtį ir ne mažesnę kaip vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį;
  3. būti susipažinusiam ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Konkurencijos tarybos veiklą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, biudžetinių įstaigų veiklą, finansų sistemos reguliavimą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, turto valdymą ir disponavimą;
  4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
  5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir kitų veiklą, gebėti spręsti administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus klausimus, rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbą;
  6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
  7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
  8. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu pagal 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. organizuoja ir koordinuoja strateginių veiklos planų rengimą ir jų vykdymą;
  2. atsižvelgdamas į Konkurencijos tarybos strateginius tikslus ir uždavinius, teikia siūlymus dėl Konkurencijos tarybos struktūros, žmogiškųjų išteklių poreikio, efektyvaus panaudojimo, veiklos tobulinimo bei numato priemones šiems siūlymams įgyvendinti;
  3. vykdo iš valstybės biudžeto gaunamų lėšų poreikio analizę ir dalyvauja rengiant lėšų išlaidų projektus bei išlaidų sąmatas;
  4. inicijuoja ir koordinuoja  investicinių projektų rengimą ir jų vykdymą;
  5. inicijuoja ir koordinuoja Konkurencijos tarybos organizacinio vystymo projektus ir kokybės vadybos metodų diegimą Konkurencijos taryboje;
  6. koordinuoja personalo valdymą ir planavimą, organizuoja Konkurencijos tarybos nuostatų, administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo ir pareigybių aprašymų rengimą;
  7. koordinuoja Konkurencijos tarybos atliekamus viešuosius pirkimus;
  8. užtikrina Konkurencijos tarybos materialinės ir techninės bazės funkcionavimą, darbuotojų tinkamas darbo sąlygas bei aprūpinimą būtiniausiomis darbo priemonėmis, inventoriumi, medžiagomis ir kitais materialiniais ištekliais;
  9. kontroliuoja Konkurencijos tarybos inventoriaus apskaitą ir užtikrina tinkamą Konkurencijos tarybos patalpų eksploataciją;
  10. koordinuoja Konkurencijos tarybos bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos institucijomis;
  11. pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktus Konkurencijos tarybai klausimus, susijusius su strateginiais Konkurencijos tarybos tikslais, rengia dėl jų atitinkamas išvadas;
  12. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.