Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį);
  2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį konkurencijos teisės taikymo srityje;
  3. mokėti bent vieną užsienio (anglų, vokiečių ar prancūzų) kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  4. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius, Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą, šių teisės normų įgyvendinimą, taikymą reglamentuojančius teisės aktus, praktiką bei gebėti juos taikyti praktikoje;
  5. gerai išmanyti viešąjį administravimą, administracinių bylų teiseną, teisės aktų projektų rengimą ir priėmimą reglamentuojančius teisės aktus, pagrindinius teisės principus, Lietuvos Respublikos institucijų struktūros ir veiklos principus;
  6. būti susipažinusiam su civilinį procesą reglamentuojančiais teisės aktais, gebėti juos taikyti praktikoje;
  7. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką;
  8. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir ES teisės įgyvendinimo bei perkėlimo į nacionalinę teisę principais;
  9. gerai išmanyti kitas Konkurencijos tarybos veiklą ir kompetencijos sritis reglamentuojančias teisės normas;
  10. žinoti bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių institucijomis principus;
  11. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti faktinės situacijos, teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;
  12. gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengiant ir teikiant išvadas, analitinę ar kitokią informaciją;
  13.  gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir bendrą darbą, atlikti pavedimus;
  14. išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. pagal Skyriaus kompetenciją rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose, ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose (taip pat ir sudėtingo pobūdžio bylose);
  2. atlieka Konkurencijos tarybai svarstyti pateiktų klausimų teisinį vertinimą;
  3. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų teisinio įforminimo kontrolę;
  4. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų teisinį įforminimą;
  5. atlieka Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimo ir nesumokėtų baudų bei palūkanų išieškojimo į valstybės biudžetą kontrolę;
  6. pagal Skyriaus kompetenciją atlieka norminių teisės aktų projektų analizę (taip pat ir sudėtingo pobūdžio norminių teisės aktų) ir rengia išvadas; 
  7. pagal Skyriaus kompetenciją rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymus, rekomendacijas, susijusias su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;
  8. rengia Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų įgyvendinimu;
  9. atlieka rengiamų ar parengtų dokumentų, susijusių su Konkurencijos tarybos tyrimais dėl įstatymų pažeidimų ar Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu, atitikties Konkurencijos tarybos kompetencijoje esantiems įstatymams, Konkurencijos tarybos nutarimams ir kitiems norminiams teisės aktams vertinimą; 
  10. konsultuoja Konkurencijos tarybą, Konkurencijos tarybos administraciją Skyriaus kompetencijai priskirtais teisiniais klausimais;
  11. pagal Skyriaus kompetenciją rengia pasiūlymus dėl ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje, dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose;
  12.  rengia pasiūlymus dėl valstybinės konkurencijos politikos formavimo, įgyvendinimo ir suderinamumo su ES konkurencijos politika priemonių bei dėl su tuo susijusių teisės aktų tobulinimo, rengimo;
  13. pagal Skyriaus kompetenciją nagrinėja asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymus;
  14. Skyriaus vedėjo pavedimu atstovauja Konkurencijos tarybai, bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose, įskaitant dalyvavimą Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato organizuojamose darbo grupėse, Europos Komisijos Patariamojo komiteto konkurenciją ribojančių veiksmų ir dominuojančios padėties klausimais posėdžiuose;
  15. rengia teisminės praktikos, susijusios su Konkurencijos tarybos kompetencijoje esančių įstatymų taikymu, apžvalgas;
  16. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja Konkurencijos tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, darbo grupėse ir kitaip bendradarbiauja su tyrimus ar kitas funkcijas atliekančiais Konkurencijos tarybos darbuotojais;
  17. teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl Skyriaus veiklos efektyvumo, pagrįstumo ir valdymo tobulinimo;
  18. rengia Skyriaus metinės veiklos ataskaitą;
  19. prireikus padeda atlikti Konkurencijos įstatyme numatytus tyrimo veiksmus;
  20. prireikus atlieka archyvinių bylų tvarkymą ir inventorizaciją;
  21. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.