Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.1V-368

 

 

DRAUDŽIAMŲ SUSITARIMŲ TYRIMO  GRUPĖS VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės (toliau − Grupė) vadovo pareigybė reikalinga organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti Grupės veiklą ir vadovauti Grupės darbui bei atlikti kitas jam pavestas funkcijas, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką ir prižiūrint, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimų.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo draudžiamus susitarimus reglamentuojančių nuostatų laikymosi priežiūra.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę nei trejų metų darbo patirtį konkurencijos teisės srityje ir vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį;

4.3. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Grupės kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;

4.4. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 str., įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003) nuostatas, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas ir kitus Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus konkurencijos teisės srityje;

4.5. būti susipažinęs su pagrindinėmis ES steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas ir gebėti jas taikyti praktikoje;

4.6. būti susipažinęs su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;

4.7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, derinimą, pristatymą ir ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.8. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu;

4.9. sugebėti vadovauti Grupei, savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Grupės veiklą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus;

4.10. sugebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo taisykles;

4.11. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.12. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas, sugebėti analizuoti bei vertinti.

4.13. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja, vadovauja Grupės darbui ir jį kontroliuoja, kad būtų užtikrintas grupei priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų veiklos etikos principų, Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimų laikymosi kontrolę;

5.2. užtikrina tinkamą užduočių, pavedimų ir darbo krūvio paskirstymą tarp visų Grupės valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);

5.3. atsako už Grupės atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

5.4. tikrina ir vizuoja Grupės parengtus raštus ir dokumentus Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.5. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

5.6. užtikrina pasiūlymų dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnę ūkio subjektų draudžiamų susitarimų kontrolę, teikimą Konkurencijos tarybai;

5.7. pagal Grupės kompetenciją užtikrina prekių rinkų stebėseną ir jų analizę, bendrų rinkų tyrimų atlikimą, asmenų prašymų nagrinėjimą;

5.8. esant pagrindui užtikrina pasiūlymų pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo teikimą Konkurencijos tarybai, šių tyrimų atlikimą;

5.9. esant pagrindui užtikrina pasiūlymų dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo teikimą Konkurencijos tarybai;

5.10. užtikrina tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo bylų parengimą bei šių bylų perdavimą (kartu su pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais) nagrinėti Konkurencijos tarybai;

5.11. užtikrina Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymo kontrolę;

5.12. užtikrina ūkio subjektų prašymų dėl atleidimo nuo baudos ir prašymų dėl baudos sumažinimo bei supaprastintų prašymų dėl atleidimo nuo baudos, pateiktų pagal Konkurencijos tarybos patvirtintas Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisykles, nagrinėjimą; esant pagrindui, užtikrina pasiūlymų Konkurencijos tarybai dėl preliminaraus tokių prašymų tenkinimo ir tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, ES sutarties 101 straipsnio pažeidimų pradėjimo, bei baigus tyrimą pasiūlymų Konkurencijos tarybai dėl galutinio tokių prašymo vertinimo pateikimą;

5.13. Reglamento (EB) Nr. 1/2003 ir jį įgyvendinančių aktų numatytais atvejais užtikrina informacijos teikimą ir kitų procedūrinių veiksmų atlikimą;

5.14. užtikrina kartelinių susitarimų tyrimų kontaktinio asmens funkcijų Europos konkurencijos institucijų tinkle vykdymą;

5.15. pagal Grupės kompetenciją užtikrina pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais parengimą;

5.16. užtikrina Europos konkurencijos institucijų tinkle esančios informacijos dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimų stebėjimą ir analizę ir esant pagrindui pasiūlymų teikimą Konkurencijos tarybai;

5.17. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;

5.18. užtikrina dalyvavimą rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Grupės kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;

5.19. užtikrina informacijos pagal Grupės kompetenciją teikimą Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

5.20. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose;

5.21. pagal Grupės kompetenciją užtikrina dalyvavimo ES institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitų parengimą nustatyta tvarka ir nustatytais terminais;

5.22. analizuoja Europos Sąjungos institucijų priimamus teisės aktus, sprendimus ir kitus dokumentus, susijusius su Grupės kompetencija. užtikrina, kad į juos būtų tinkamai atsižvelgiama, vykdant Grupei priskirtas funkcijas;

5.23. užtikrina ūkio subjektų prašymų pateikti paaiškinimą ar nuomonę dėl susitarimų atitikties Konkurencijos įstatymo 6 straipsnyje ir Konkurencijos tarybos nutarimuose nustatytoms išimties sąlygoms nagrinėjimą;

5.24. pagal Grupės kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse;

5.25. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

5.26. esant poreikiui, padeda užtikrinti atstovavimo teismuose dokumentų parengimą su Grupės kompetencija susijusiose bylose, atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose;

5.27. užtikrina Grupės metinės ataskaitos parengimą;

5.28. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.