Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę nei trejų metų teisinio darbo patirtį konkurencijos teisės ir (ar) konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje;
  3. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
  4. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 str., įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003) nuostatas, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas ir kitus Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus konkurencijos teisės srityje;
  5. būti susipažinęs su pagrindinėmis ES steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas ir gebėti jas taikyti praktikoje;
  6. būti susipažinęs su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
  7. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, derinimą, pristatymą ir ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;
  8. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  9. sugebėti vadovauti Skyriui, savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti skyriaus veiklą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus;
  10. sugebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
  11. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
  12. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas, sugebėti analizuoti bei vertinti.
 2. valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
  1. organizuoja, vadovauja Skyriaus darbui ir jį kontroliuoja, kad būtų užtikrintas Skyriui priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas, laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų veiklos etikos principų, Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimų laikymosi kontrolę;
  2. užtikrina tinkamą užduočių, pavedimų ir darbo krūvio paskirstymą tarp visų Skyriaus valstybės tarnautojų ir/ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);
  3. atsako už Skyriaus atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
  4. tikrina ir vizuoja Skyriaus parengtus raštus ir dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  5. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo, Skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;
  6. užtikrina pasiūlymų dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnę ūkio subjektų draudžiamų susitarimų kontrolę, teikimą Konkurencijos tarybai;
  7. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina prekių rinkų stebėseną ir jų analizę, bendrų rinkų tyrimų atlikimą, asmenų prašymų nagrinėjimą;
  8. esant pagrindui užtikrina pasiūlymų pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo teikimą Konkurencijos tarybai, šių tyrimų atlikimą;
  9. esant pagrindui užtikrina pasiūlymų dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo teikimą Konkurencijos tarybai;
  10. užtikrina tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo bylų parengimą bei šių bylų perdavimą (kartu su pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais) nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  11. užtikrina Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymo kontrolę;
  12. užtikrina ūkio subjektų prašymų dėl atleidimo nuo baudos ir prašymų dėl baudos sumažinimo bei supaprastintų prašymų dėl atleidimo nuo baudos, pateiktų pagal Konkurencijos tarybos patvirtintas Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisykles, nagrinėjimą; esant pagrindui, užtikrina pasiūlymų Konkurencijos tarybai dėl preliminaraus tokių prašymų tenkinimo ir tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, ES sutarties 101 straipsnio pažeidimų pradėjimo, bei baigus tyrimą pasiūlymų Konkurencijos tarybai dėl galutinio tokių prašymo vertinimo pateikimą;
  13. Reglamento (EB) Nr. 1/2003 ir jį įgyvendinančių aktų numatytais atvejais užtikrina informacijos teikimą ir kitų procedūrinių veiksmų atlikimą;
  14. užtikrina kartelinių susitarimų tyrimų kontaktinio asmens funkcijų Europos konkurencijos institucijų tinkle vykdymą;
  15. Pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais parengimą;
  16. užtikrina Europos konkurencijos institucijų tinkle esančios informacijos dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimų stebėjimą ir analizę ir esant pagrindui pasiūlymų teikimą Konkurencijos tarybai;
  17. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;
  18. žtikrina dalyvavimą rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Skyriaus kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;
  19. užtikrina informacijos pagal Skyriaus kompetenciją teikimą Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
  20. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose;
  21. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina dalyvavimo ES institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitų parengimą nustatyta tvarka ir nustatytais terminais;
  22. analizuoja Europos Sąjungos institucijų priimamus teisės aktus, sprendimus ir kitus dokumentus, susijusius su Skyriaus kompetencija. užtikrina, kad į juos būtų tinkamai atsižvelgiama, vykdant Skyriui priskirtas funkcijas;
  23. užtikrina ūkio subjektų prašymų pateikti paaiškinimą ar nuomonę dėl susitarimų atitikties Konkurencijos įstatymo 6 straipsnyje ir Konkurencijos tarybos nutarimuose nustatytoms išimties sąlygoms nagrinėjimą;
  24. pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  25. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  26. esant poreikiui, padeda užtikrinti atstovavimo teismuose dokumentų parengimą su Skyriaus kompetencija susijusiose bylose, atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose;
  27. užtikrina Skyriaus metinės ataskaitos parengimą;
  28. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.