Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
  1. turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų ekonominio darbo patirtį konkurencijos teisės taikymo ir/ar konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje;
  3. išmanyti industrinės organizacijos principus ir sugebėti juos taikyti praktikoje;
  4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu nei C1 lygiu.
  5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių draudžiamus susitarimus, nuostatas;
  6. gerai žinoti Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 str., įgyvendinimo“, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas;
  7. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus, mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, MS Access, MS Outlook ir analogiško pobūdžio programomis;
  8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;
  9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas, sugebėti analizuoti bei vertinti;
  10. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos (toliau – ES) konkurencijos teisę
 2. vykdo šias funkcijas:
  1.   nagrinėja asmenų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo, atlieka šiuos tyrimus, prireikus pristato Konkurencijos tarybai tarpinius atliekamo tyrimo rezultatus;
  2. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo.
  3. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo nagrinėjimo išvadas ir su pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  4. konsultuoja asmenis skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  5. pagal skyriaus kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai nutarimų, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimo, projektus;
  6. vertina Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus pranešimų apie tyrimo išvadas dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimų projektus ekonominiu aspektu (teikiant ekonominės analizės išvadas įgaliotiems pareigūnams ir Konkurencijos tarybai);
  7. dalyvauja tyrimų darbo grupėse, prireikus vadovauja tyrimams sudarytų darbo grupių darbui;
  8. skyriaus vedėjo pavedimu kuruoja skyriaus darbuotojus jiems atliekant tyrimus, kitų skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimą, tikrina jų parengtus dokumentus;
  9. atlieka skyriuje vykdomų tyrimų ar kitų nagrinėjamų klausimų analizę ir teikia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų sprendimo būdų;
  10. pagal skyriaus kompetenciją konsultuoja, dalyvauja darbo grupėse ir kitaip bendradarbiauja su tyrimus ar kitus klausimus nagrinėjančiais darbuotojais;
  11. vertina siūlomas baudas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų ir procedūrinių pažeidimų tyrimuose ekonominiu aspektu;
  12. atlieka ūkio subjektų finansinės padėties ekonominį vertinimą pagal jų prašymus dėl baudų mokėjimo atidėjimo ir teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;
  13. atlieka metinį Konkurencijos tarybos nutarimų dėl pažeidimų (pagal Konkurencijos įstatymo 5 ir 7 straipsnius, Reklamos įstatymą, procedūrinių pažeidimų) bei nutarimų dėl koncentracijų naudos vartotojams vertinimą;
  14. dalyvauja Konkurencijos tarybos atliekamuose rinkų tyrimuose atlikdamas ekonominę analizę;
  15. pagal kompetenciją organizuoja metodinės medžiagos rengimą, rengia informacinius ir kitus dokumentus, teikia Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriui metodinę pagalbą ekonominiais klausimais;
  16. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose;
  17. pagal skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka ir nustatytais terminais rengia dalyvavimo ES institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;
  18. rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose konkurencijos klausimais;
  19. skyriaus vedėjui pavedus pagal skyriaus kompetenciją atstovauja skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  20. pagal skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  21. pagal skyriaus kompetenciją rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų;
  22. prireikus padeda atlikti tyrimo veiksmus, numatytus Konkurencijos įstatyme;
  23. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko bei Draudžiamų susitarimų tyrimo skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.