Pareigybės aprašymas

1.    turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.    turėti ne mažesnę kaip ketverių metų teisinio darbo patirtį konkurencijos teisės ir/ar konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje privačiame ir/ar viešajame sektoriuose;
3.    gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso, Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
4.    gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 str., įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003) nuostatas, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas ir kitus Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktus konkurencijos teisės srityje;
5.    būti susipažinęs su pagrindinėmis ES steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas ir gebėti jas taikyti praktikoje;
6.    būti susipažinęs su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
7.    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, derinimą, pristatymą ir ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;
8.    mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
9.    sugebėti i, savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus;
10.    sugebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus,;
11.    mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
12.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas, sugebėti analizuoti bei vertinti.

1.    padeda užtikrinti Skyriui priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą, Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, prižiūrint, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimų, apibendrinant surinktus duomenis ir teikiant išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais Konkurencijos tarybai;  
2.    atsako už Skyriaus atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Skyriaus vedėjo pavestose Skyriaus veiklos srityse bei užduotyse;
3.    tikrina ir vizuoja Skyriaus parengtus raštus ir dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
4.    teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnė Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
5.    kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;
6.    nagrinėja asmenų prašymus, kitą informacija ir esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo, atlieka šiuos tyrimus;
7.    esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo;
8.    rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimo bylas bei kartu su savo pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai.
9.    nagrinėja ūkio subjektų prašymus dėl atleidimo nuo baudos ir prašymus dėl baudos sumažinimo bei supaprastintus prašymus dėl atleidimo nuo baudos, pateiktus pagal Konkurencijos tarybos patvirtintas Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisykles; esant pagrindui, teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl preliminaraus tokių prašymų tenkinimo ir tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimų pradėjimo; bei baigus tyrimą teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl galutinio tokių prašymo vertinimo;
10.    Reglamento Nr. 1/2003 ir jį įgyvendinančių aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;
11.    vykdo draudžiamų susitarimų tyrimų ir patikrinimų kontaktinio asmens funkcijas Europos konkurencijos institucijų tinkle;
12.    stebi ir analizuoja Europos konkurencijos institucijų tinkle esančią informaciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimų ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;
13.    nagrinėja ūkio subjektų prašymus pateikti paaiškinimą ar nuomonę dėl susitarimų atitikties Konkurencijos įstatymo 6 straipsnyje ir Konkurencijos tarybos nutarimuose nustatytoms išimties sąlygoms;
14.    dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Skyriaus kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus, Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;
15.    pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijoms ES institucijų darbo organų susitikimuose;
16.    pagal Skyriaus kompetenciją nustatyta tvarka ir nustatytais terminais rengia dalyvavimo ES institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;
17.    užtikrina pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais parengimą, rengia šiuos pasiūlymus;
18.    užtikrina informacijos pagal Skyriaus kompetenciją teikimą Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
19.    pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
20.    pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
21.    nesant Skyriaus vedėjo atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas, vadovauja Skyriaus darbui ir atsako, kad Skyrius atliktų jam pavestas funkcijas;
22.    valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.