Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.1V-368

 

 

DOMINUOJANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ IR SUSIJUNGIMŲ PRIEŽIŪROS

GRUPĖS VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros grupės vadovas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Dominuojančių ūkio subjektų ir susijungimų priežiūros grupės (toliau − Grupė) vadovo pareigybė reikalinga organizuoti, kontroliuoti ir užtikrinti Grupės veiklą ir vadovauti Grupės darbui bei atlikti kitas jam pavestas funkcijas, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką ir prižiūrint, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimų,  bei Konkurencijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių koncentracijos priežiūrą, reikalavimų.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo specialioji veiklos sritis – Konkurencijos įstatymo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi reglamentuojančių nuostatų ir Konkurencijos įstatymo koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų laikymosi priežiūra.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį konkurencinės teisės taikymo srityje ir ne mažesnę kaip vienerių metų vadovaujamo darbo patirtį;

4.3. išmanyti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;

4.4. žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;

4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę;

4.6. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;

4.7. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;

4.8. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, derinimą, pristatymą ir ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.9. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C1 lygiu;

4.10. sugebėti vadovauti Grupei, savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Grupės veiklą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus;

4.11. sugebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo taisykles,

4.12. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.13. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas, sugebėti analizuoti bei vertinti.

4.14. turėti atsakomybės jausmą, būti kūrybiškam, sugebėti bendrauti, mokėti spręsti konfliktines situacijas.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. organizuoja, vadovauja Grupės darbui ir jį kontroliuoja, kad būtų užtikrintas Grupei priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų veiklos etikos principų, Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, prižiūrint, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimų, Konkurencijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių koncentracijos priežiūrą, apibendrinant surinktus duomenis ir teikiant išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais Konkurencijos tarybai;

5.2. užtikrina tinkamą užduočių, pavedimų ir darbo krūvio paskirstymą Grupės darbuotojams;

5.3. atsako už Grupės atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

5.4. tikrina ir vizuoja Grupės parengtus raštus ir dokumentus Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

5.5. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

5.6. užtikrina pasiūlymų dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnį Grupei priskirtų funkcijų vykdymą, teikimą Konkurencijos tarybai;

5.7. užtikrina Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymo kontrolę;

5.8. pagal Grupės kompetenciją užtikrina prekių rinkų stebėseną ir jų analizę, bendrų rinkų tyrimų atlikimą, asmenų prašymų nagrinėjimą;

5.9. esant pagrindui užtikrina pasiūlymų pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo teikimą Konkurencijos tarybai, šių tyrimų atlikimą;

5.10. esant pagrindui užtikrina pasiūlymų dėl laikinųjų priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo, tyrimo nutraukimo, išskyrimo į atskirus tyrimus ar sujungimo į vieną tyrimą, atsisakymo pradėti tyrimą teikimą Konkurencijos tarybai;

5.11. užtikrina tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, taip pat dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo bylų parengimą bei šių bylų perdavimą (kartu su pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais) nagrinėti Konkurencijos tarybai;

5.12. užtikrina Europos konkurencijos institucijų tinkle esančios informacijos dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimų stebėjimą ir analizę ir esant pagrindui pasiūlymų teikimą Konkurencijos tarybai;

5.13. Reglamento Nr. 1/2003 ir jį įgyvendinančių teisės aktų numatytais atvejais užtikrina informacijos teikimą ir kitų procedūrinių veiksmų atlikimą;

5.14. užtikrina pranešimų apie koncentraciją nagrinėjimą, koncentracijų bylų parengimą bei šių bylų perdavimą (kartu su pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais) nagrinėti Konkurencijos tarybai;

5.15. Reglamento Nr. 139/2004 ir jį įgyvendinančių teisės aktų numatytais atvejais užtikrina informacijos teikimą ir kitų procedūrinių veiksmų atlikimą;

5.16. užtikrina saugiu elektroniniu paštu gautų dokumentų, susijusių su koncentracijomis, valdymą;

5.17. dalyvauja Europos Komisijos Patariamojo komiteto koncentracijų klausimais posėdžiuose;

5.18. pagal Grupės kompetenciją užtikrina dalyvavimą atliekant norminių teisės aktų projektų ekspertizę, rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;

5.19. užtikrina dalyvavimą rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Grupės kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;

5.20. užtikrina informacijos pagal Grupės kompetenciją teikimą Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

5.21. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai ES institucijų darbo organų susitikimuose;

5.22. pagal Grupės kompetenciją užtikrina dalyvavimo ES institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitų parengimą nustatyta tvarka ir nustatytais terminais;

5.23. užtikrina pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais parengimą;

5.24. pagal Grupės kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse;

5.25. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

5.26. užtikrina Grupės metinės veiklos ataskaitos parengimą;

5.27. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.