Pareigybės aprašymas

 1. turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
  1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinį laipsnį) arba jam prilygintą išsilavinimą;
  2. turėti ne mažesnę kaip penkerių metų teisinio darbo patirtį ir ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį konkurencinės teisės taikymo srityje;
  3. išmanyti ir sugebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
  4. žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;
  5. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę;
  6. būti susipažinusiam su pagrindinėmis ES steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitas nuostatas;
  7. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
  8. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, derinimą, pristatymą ir ES teisės perkėlimą į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais;
  9. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų) ne žemesniu kaip įgudusio vartotojo C1 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
  10. sugebėti vadovauti Skyriui, savarankiškai planuoti, organizuoti, kontroliuoti Skyriaus veiklą, numatyti darbo ir veiklos prioritetus;
  11. sugebėti sklandžiai, motyvuotai ir argumentuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
  12. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
  13. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir jos pagrindu rengti išvadas, sugebėti analizuoti bei vertinti;
  14. turėti atsakomybės jausmą, būti kūrybiškam, sugebėti bendrauti, mokėti spręsti konfliktines situacijas.
 2. vykdo šias funkcijas:
  1. organizuoja, vadovauja Skyriaus darbui ir jį kontroliuoja, kad būtų užtikrintas Skyriui priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas laikantis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei valstybės tarnautojų veiklos etikos principų, Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, prižiūrint, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimų, Konkurencijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių koncentracijos priežiūrą, apibendrinant surinktus duomenis ir teikiant išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais Konkurencijos tarybai;
  2. užtikrina tinkamą užduočių, pavedimų ir darbo krūvio paskirstymą Skyriaus darbuotojams;
  3. atsako už Skyriaus atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
  4. tikrina ir vizuoja Skyriaus parengtus raštus ir dokumentus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  5. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo, Skyriaus valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;
  6. užtikrina pasiūlymų dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnį Skyriui priskirtų funkcijų vykdymą, teikimą Konkurencijos tarybai;
  7. užtikrina Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymo kontrolę;
  8. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina prekių rinkų stebėseną ir jų analizę, bendrų rinkų tyrimų atlikimą, asmenų prašymų nagrinėjimą;
  9. esant pagrindui užtikrina pasiūlymų pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio pažeidimo, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo teikimą Konkurencijos tarybai, šių tyrimų atlikimą;
  10. esant pagrindui užtikrina pasiūlymų dėl laikinųjų priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo, tyrimo nutraukimo, išskyrimo į atskirus tyrimus ar sujungimo į vieną tyrimą, atsisakymo pradėti tyrimą teikimą Konkurencijos tarybai;
  11. užtikrina tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, taip pat dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo bylų parengimą bei šių bylų perdavimą (kartu su pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais) nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  12. užtikrina Europos konkurencijos institucijų tinkle esančios informacijos dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimų stebėjimą ir analizę ir esant pagrindui pasiūlymų teikimą Konkurencijos tarybai;
  13. Reglamento Nr. 1/2003 ir jį įgyvendinančių teisės aktų numatytais atvejais užtikrina informacijos teikimą ir kitų procedūrinių veiksmų atlikimą;
  14. užtikrina pranešimų apie koncentraciją nagrinėjimą, koncentracijų bylų parengimą bei šių bylų perdavimą (kartu su pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais) nagrinėti Konkurencijos tarybai;
  15. Reglamento Nr. 139/2004 ir jį įgyvendinančių teisės aktų numatytais atvejais užtikrina informacijos teikimą ir kitų procedūrinių veiksmų atlikimą;
  16. užtikrina saugiu elektroniniu paštu gautų dokumentų, susijusių su koncentracijomis, valdymą;
  17. dalyvauja Europos Komisijos Patariamojo komiteto koncentracijų klausimais posėdžiuose;
  18. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina dalyvavimą atliekant norminių teisės aktų projektų ekspertizę, rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;
  19. užtikrina dalyvavimą rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Skyriaus kompetencijoje esančių teisės aktų priežiūra, projektus;
  20. užtikrina informacijos pagal Skyriaus kompetenciją teikimą Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėmis institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;
  21. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai ES institucijų darbo organų susitikimuose;
  22. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina dalyvavimo ES institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitų parengimą nustatyta tvarka ir nustatytais terminais;
  23. užtikrina pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais parengimą;
  24. pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
  25. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
  26. užtikrina Skyriaus metinės veiklos ataskaitos parengimą;
  27. valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.