Pareigybės aprašymas

1.    turėti teisės bakalauro (socialinių mokslų sritis, teisės kryptis) ir teisės magistro (socialinių mokslų sritis, teisės kryptis) kvalifikacinius laipsnius arba vienpakopį universitetinį teisinį (socialinių mokslų sritis, teisės kryptis) išsilavinimą;
2.    turėti ne mažesnę kaip trejų metų teisinio darbo patirtį;
3.    mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas);
4.    gerai išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;
5.    gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;
6.    gerai išmanyti Konkurencijos tarybos praktiką taikant įstatymus, reglamentuojančius Skyriaus kompetencijai priskirtas veiklos sritis;
7.    gebėti analizuoti faktines situacijas, jas kvalifikuoti sistemiškai aiškinant ir taikant teisės normas, atsižvelgus į susiformavusią jų aiškinimo ir taikymo praktiką; 
8.    gebėti atlikti teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;
9.    gebėti identifikuoti problemines situacijas, įvertinti jų riziką, pasiūlyti jų sprendimo būdus;
10.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas;
11.    sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
12.    būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;
13.    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savarankišką ir bendrą darbą, atlikti pavedimus;
14.    išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos konkurencijos teisę.

1.    nagrinėja asmenų pareiškimus, kitą informaciją ir, esant pagrindui, Konkurencijos tarybai teikia pasiūlymus pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, atlieka šiuos tyrimus;
2.    nagrinėja tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimo, koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, bylas bei kartu su pateiktomis išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;
3.    esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl laikinųjų priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas, tyrimo ar nagrinėjimo termino pratęsimo, tyrimo nutraukimo, išskyrimo į atskirus tyrimus ar sujungimo į vieną tyrimą, atsisakymo pradėti tyrimą ir rengia Konkurencijos tarybos nutarimų projektus;
4.    kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Skyriaus atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą;
5.    rengia ir teikia informaciją Reglamento Nr. 1/2003 numatytais atvejais;
6.    nagrinėja pranešimus apie koncentracijas, rengia koncentracijų nagrinėjimo išvadas bei pasiūlymus ir teikia juos Konkurencijos tarybai;
7.    Reglamento Nr. 139/2004 ir jį įgyvendinančių teisės aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;
8.    nagrinėja asmenų prašymus ir paklausimus, konsultuoja asmenis Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
9.    pagal Skyriaus kompetenciją atlieka rinkų tyrimus;
10.    atlieka Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus, dalyvauja kitų Konkurencijos tarybos skyrių atliekamuose tyrimuose, dalyvauja kitų Europos Sąjungos šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose;
11.    padeda Skyriaus darbuotojams atlikti tyrimus, kitų Skyriaus kompetencijai priskirtų klausimų nagrinėjimą;
12.    atlieka Skyriuje vykdomų tyrimų ar kitų nagrinėjamų klausimų analizę ir teikia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų sprendimo būdų;
13.    pagal Skyriaus kompetenciją konsultuoja, dalyvauja darbo grupėse ir kitaip bendradarbiauja su tyrimus ar kitų klausimų nagrinėjimus atliekančiais darbuotojais su Skyriaus funkcijomis susijusiais klausimais;
14.    koordinuoja Skyriaus darbuotojų darbą Skyriaus vedėjo pavestose veiklos srityse ir  užduotyse, atsako už Skyriaus darbuotojų atliekamų darbų kokybę teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais, valstybės tarnautojui pavestose Skyriaus veiklos srityse bei užduotyse;
15.    teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnį skyriui priskirtų funkcijų vykdymą;
16.    rengia ir dalyvauja rengiant norminių teisės aktų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus, atlieka teisės aktų projektų ekspertizę;
17.    rengia ir dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų, susijusių su Skyriaus kompetencijai priskirtais uždaviniais ir funkcijomis, projektus;
18.    pagal Skyriaus kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis sprendžiant klausimus, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
19.    Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
20.    Skyriaus vedėjui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija;
21.    Skyriaus kompetencijos ribose rengia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, kitų šalių konkurencijos institucijoms, tarptautinėms organizacijoms, analizuoja iš minėtų institucijų ir organizacijų gautus dokumentus ir informaciją, rengia ir teikia pasiūlymus dėl jų;
22.    Skyriaus vedėjui pavedus pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose;
23.    nustatyta tvarka ir terminais rengia dalyvavimo Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimuose ataskaitas;
24.    stebi ir analizuoja Europos konkurencijos institucijų tinkle esančią informaciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimų ir, esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;
25.    rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;
26.    rengia Skyriaus metinę veiklos ataskaitą;
27.    valstybės tarnautojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.